direct naar inhoud van Artikel 37 Recreatie - Volkstuin
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 37 Recreatie - Volkstuin

37.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie -Volkstuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuincomplex, tuinen;
 • b. bergingsruimte;
 • c. kassen;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
37.2 Bouwregels
37.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Per volkstuinbouwcomplex mag maximaal 50m² bebouwing worden opgericht voor gezamenlijk gebruik;
 • b. per tuinperceel mag maximaal 15 m² aan gebouwen en overkappingen worden opgericht;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen.
37.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn mag maximaal 1 meter bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
  • 2. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 5 meter bedragen;
37.3 Nadere eisen
37.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
37.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van gebouwen of bijbehorende bouwwerken;
 • b. verblijfsrecreatie.