direct naar inhoud van Artikel 19 Bos
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 19 Bos

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos, inclusief recreatief medegebruik;
 • b. water;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. voet-en fietspaden;
 • e. houtproductie;
 • f. ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding ecologische verbindingszone;

met bijbehorende:

 • g. andere bouwwerken;
 • h. kunstwerken en waterwerken;
 • i. sport en speelgelegenheden;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
19.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen en maximaal 15m² vloeroppervlak beslaan;
 • b. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 meter bedragen;
19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 19.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding langs de openbare weg maximaal 2 meter mag bedragen;
19.3.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 19.3.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ophogen, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen;
 • b. het aanleggen van wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden en dagrecreatieve voorzieningen zoals picknickplaatsen en parkeervoorzieningen;
 • c. het graven en dempen van wijken, sloten en waterlopen;
 • d. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse leidingen en het zoeken naar delfstoffen;
 • e. kappen/ rooien van bomen;
19.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in 19.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer betreffen, waaronder normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen;
 • b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • c. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
19.4.3 Combinaties

Voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichting-)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

19.4.4 Voorwaarden

De in artikel 19.4.1 bedoelde vergunning wordt niet verleend indien het werk of de werkzaamheid plaatsvindt met het oog op het ontwikkelen of versterken van natuurwaarden in een nieuw natuurgebied en door de uitvoering op directe of indirecte wijze aantoonbare afbreuk wordt of zou worden gedaan aan de agrarische bedrijfsvoering op aangrenzende of nabijgelegen percelen, dan wel aantoonbare schade of nadeel aan nabijgelegen agrarische bedrijven en/of de landbouwfunctie wordt of zou worden gedaan.

19.4.5 Beperkingen

De in artikel 19.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken, of werkzaamheden de waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.