direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Emmen, reclamemast Edisonstraat
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.Zaak56589-V701

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Truckpoint Nederland BV heeft een aanvraag voor een wabo-omgevingsvergunning gedaan voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Edisonstraat 2F te Emmen.De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen bouw en strijdigheid met het bestemmingsplan. Daarom is verzocht om de realisatie via één omgevingsvergunning, inclusief het deel "afwijking van het bestemmingsplan", te kunnen realiseren.De aanvraag is genoteerd onder Zaak 56589-2014 De bijbehorende verbeelding met de plancontour heeft het nummer NL.IMRO.0114.Zaak56589--V701

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak56589-V701_0001.png"

Figuur 1.1: Locatie plangebied in omgeving (rode cirkel).

1.2 Bestemmingsplan

Het perceel Edisonstraat 2F is gelegen binnen de beheersverordening "Emmen, bedrijventerrein A37. Vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2015. In deze beheersverordening heeft het perceel de bestemming Bg, bedoeld voor bedrijvigheid. De maatvoering voor gebouwen en andere bouwwerken is opgenomen. De reclamemast is als zodanig niet benoemd en past niet in de beheersverordening. Het aangevraagde is in strijd met de vigerende beheersverordening.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak56589-V701_0002.png"

Figuur 1.2: Reclamemast

Hoofdstuk 2 Maatschappelijke betrokkenheid

Op de gevraagde vergunning is de uitgebreide procedure van toepassing.

De terinzagelegging van de ontwerpbesluiten is op 7 april 2016 gepubliceerd in de Emmen.nu en de Staatscourant.

Met ingang van 8 april 2016 heeft het ontwerp van de vergunning met het ontwerp van de verklaring van geen bedenking voor zes weken voor een ieder ter inzage liggen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Bij de inpassing van de reclamemast dient sprake te zijn van een stedenbouwkundig-, landschappelijk- en milieutechnisch inpasbare situatie. Voor wat betreft het landschappelijke dient rekening te worden gehouden met de voorkomende kenmerken. Het aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Daartoe is een aanvraag gedaan tot een WABO-vergunning in strijd met het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 3 Economische uitvoerbaarheid

De planonwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de aanvrager van de omgevingsvergunning. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.