direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Nieuw-Amsterdam, woning Wijkstraat 40
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.Zaak44832-V701

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Familie Melgert heeft een aanvraag voor een wabo-omgevingsvergunning gedaan voor het herbouwen van woning met adres Wijkstraat 40 te Nieuw-Amsterdam. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen bouw en strijdigheid met het bestemmingsplan. Daarom is verzocht om de herbouw via één omgevingsvergunning, inclusief het deel "afwijking van het bestemmingsplan", te kunnen realiseren.

Het bouwplan houdt het herbouwen van een woning op een net andere locatie in. Door het ietwat verplaatsen van de woning wordt het woongenot vergroot. De aanvraag is genoteerd onder Zaak 44832-2016. De bijbehorende verbeelding met de plancontour heeft het nummer NL.IMRO.0114.Zaak44832--V701.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak44832-V701_0001.png"

Figuur 1.1: Locatie plangebied in omgeving (rode vlak).

Hoofdstuk 2 Huidige situatie, beleid en planologische regeling

2.1 Ligging en huidige situatie

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het perceel Wijkstraat 40 te Nieuw-Amsterdam. Het perceel is gelegen aan de rand van het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam, zie afbeelding 1 en 2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak44832-V701_0002.png"

Figuur 2.1: Luchtfoto met locatie (rode vlak).

2.2 Beleid en planologische regeling

2.2.1 Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef

Structuurvisie Emmen 2020, Veelzijdigheid Troef, is 24 september 2009 vastgesteld door de raad. Het document is opgesteld als ruimtelijke vertaling van de ambities gesteld in de Strategienota Emmen 2020, vastgesteld in de raadsvergadering van september 2001. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen weer. In de structuurvisie wordt de ruimtelijke structuur van 2020 geschetst aan de hand van een aantal thema's, te weten landschap, duurzaamheid, verkeer, werken, wonen, voorzieningen en veiligheid. Voor ieder thema is een hoofdkoers bepaald. In de omgeving waarin het voorliggend plan Nieuw-Amsterdam, woning Wijkstraat 40, NL.IMRO.0114.Zaak44832-V701 wordt gerealiseerd zijn vooral de thema's Wonen en Voorzieningen van belang.
Met voorliggende omgevingsvergunning wordt wonen in de kern van Nieuw-Amsterdam wederom mogelijk gemaakt. Ten aanzien van het thema wonen in de kernen wordt in de structuurvisie gestreefd om de kwaliteit van de diverse woonmilieus te behouden dan wel te versterken en innoveren. Het huidige plan voorziet in een verbetering van het stedelijk woonmilieu. Naast de structuurvise moet rekening gehouden worden met de Woonvise van de gemeente. In deze woonvisie wordt aangegeven dat ter vervulling van nieuwe woonbehoeften gekeken moet worden naar inbreiding. Vervangende nieuwbouw past hierbinnen.

2.2.2 Bestemmingsplan

Het perceel aan Wijkstraat 40 is gelegen binnen het bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam en Veenoord", vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2011. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming "Wonen-Vrijstaand".
Het aangevraagde is in strijd met het vigerende bestemmingsplan op de volgende punten:

  • 1. De woning komt gedeeltelijk buiten het bouwvlak te staan
  • 2. De woning krijgt een nokhoogte van 9 meter. Dit overschrijd de maximaal toegestane 8 meter.

2.2.3 Conclusie

De aanvraag voor de herbouw van een vrijstaande woning te Nieuw-Amsterdam past binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie "Gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef".

Hoofdstuk 3 Onderzoeken

3.1 Archeologie

De aanleiding voor het opnemen van de archeologische waarden en verwachtingen in ruimtelijke plannen vloeit voort uit het Verdrag van Valletta, de Monumentenwet 1988, de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010. In de Monumentenwet is vastgelegd dat bij het opstellen van een ruimtelijke plan rekening gehouden moet worden met de archeologische waarden in de bodem en dat deze beschermd moeten worden. Daarbij gaat het zowel om aanwezige als mogelijk te verwachten archeologische waarden.

Het perceel aan Wijkstraat 40 te Nieuw-Amsterdam volgens de archeologische beleidsadvieskaart gelegen in een gebied met zodanige lage verwachtingswaarde dat op de archeologische beleidsadvieskaart aan het bebouwingslint geen kleur dan wel waarde is gegeven.

Vanwegde de lage archeologisch verwachtingen is het voor deze bebouwing niet nodig om een archeologisch onderzoek uit te voeren. De bouw zal binnen de bestaande geroerde ondergrond van de woonwijk plaatsvinden.

3.2 Ecologie

De Flora- en Faunawet is in werking getreden op 1 april 2002. Op grond van de wet geldt een algemeen verbod voor het verwijderen van beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.

Omdat de herbouw in bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, is er geen kans dat de flora en fauna in de omgeving wordt aangetast. Om die reden is geen flora en fauna-onderzoek noodzakelijk geacht.
Wanneer er toch plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. De initiatiefnemer is voor het onderzoek zelf verantwoordelijk. Indien uit gegevens dan wel onderzoek blijkt dat er sprake is van (een) beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen dan wel ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de (bouw)werkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen plaatsvinden na verlening van afwijking op grond van artikel 75 van de Flora en faunawet (FFW). Overigens geldt voor alle bouwactiviteiten er voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden waardoor:

  • Planning aanvang werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot begin augustus) dient plaats te vinden;
  • Een week voor de werkzaamheden beginnen, het plangebied kort gemaaid dient te worden, zodat het plangebied ongeschikt wordt voor kleine zoogdieren en ze de kans krijgen om te vluchten;
  • (wortel)schade aan de (oude) bomen wordt voorkomen en geen graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie van deze oude bomen kan plaatsvinden.

3.3 Milieu

3.3.1 Vormvrije m.e.r.

In voorliggend bouwplan komen geen activiteiten voor die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.. Vanwege de afwezigheid van die activiteit(en) hoeft geen (vormvrije) m.e.r. -beoordeling plaats te vinden.

3.3.2 Bodem

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie. Niet alleen kan dit betekenen dat op het perceel gebruiksbeperkingen liggen. Ook kan het zo zijn dat de bodemverontreiniging de bestemming van de locatie in de weg staat. Het nemen van saneringsmaatregelen of het verwijderen van de bodemverontreiniging kan deze belemmering weer opheffen.

Ten behoeve van de herbouw van de woning is geen bodemonderzoek uitgevoerd omdat op nagenoeg dezelfde locatie een woning wordt hergebouwd. Er is geen aanleiding om op basis van huidig gebruik en de geschiedenis aan te nemen dat de grond zodanig vervuild is, dat deze niet bewoonbaar zou worden verklaard.

3.3.3 Geluid

Regels ten aanzien van geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Het doel van de Wet geluidhinder is tweeledig. Enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds de bescherming van de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen. De Wgh gaat uit van zones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Binnen dergelijke zones zijn nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen alleen toegestaan indien de geluidsbelasting op de buitengevel onder of hoogstens gelijk is aan de voorkeursgrens- waarde. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is toegestaan indien maatregelen om de geluidsbelasting op de buitengevels te beperken niet mogelijk zijn of onvoldoende helpen en indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De locatie ligt aan een straat met een 30 km/uurregime. Wegen als Wijkstraat zijn conform de Wet geluidhinder gezoneerd. Echter, gelet op het type weg, de lage verkeersintensiteit en de maximale snelheid, is in overleg met de RUD en ingenieursbureau Spreen overeengekomen dat een geluidsonderzoek niet noodzakelijk is. De verwachting is dat het geluidsniveau op de nieuwe gevel lager dan 48 dB zal bedragen.

Verder ligt het bouwplan niet binnen de wettelijke zone van een industrieterrein of spoorweg.

3.3.4 Lucht

De wijze van berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen is vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

3.3.5 Externe veiligheid

In het kader van regelgeving in relatie tot Externe Veiligheid zijn er geen belemmeringen voor het realiseren van de vrijstaande woning op deze locatie. Immers, in de nabijheid zijn geen risicovolle activiteiten of bedrijven aanwezig en het aantal personen op deze locatie neemt niet toe.

3.4 Waterparagraaf

3.4.1 Inleiding

Uitgangspunt bij een watertoets is dat bij een bouwplan moet worden voorkomen dat grond- of oppervlaktewateroverlast ontstaat en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet negatief wordt beïnvloed.

3.4.2 Ligging plangebied

Het perceel aan Wijkstraat 40 is gelegen in Nieuw-Amstrdam. Het bouwplan betreft het herbouwen van een vrijstaande woning op nagenoeg dezelfde locatie als de gesloopte woning. Het bouwplan betreft geen toename van verhard oppervlakte. Vooraf is dan ook geen contact gezocht met het waterschap.

3.4.3 Waterhuishouding

De percelen vallen onder het beheersgebied van het waterschap Vechtstromen. Het waterbeleid voor dit gebied is vastgelegd in onder andere het waterplan van de gemeente Emmen.

Het verharde oppervlak neemt door de realisatie van het plan niet toe, immers er wordt een eenzelfde woning teruggebouwd. De te realiseren woning kan gebruik maken van dezelfde aansluiting op het gemengde rioolstelsel. Dit stelsel kan de eventueel extra hoeveelheden huishoudelijk afvalwater aan.

3.4.4 Wateradvies waterschap

Er wordt rekening gehouden met bestaande wetten en regels op het gebied van de waterhuishouding. Vooraf is geen contact geweest met het waterschap.

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Bouwplan

Familie Melgert heeft een wabo-omgevingsvergunning aanvraag gedaan voor het herbouwen van een vrijstaande woning aan Wijkstraat 40 te Nieuw-Amsterdam. De afwijking ten aanzien van de huidige woning betreffen het bouwen buiten het bouwvlak en de bouwhoogte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak44832-V701_0003.png"

Figuur 3: Situerring bouwplan op het perceel

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak44832-V701_0004.png"

Figuur 4: Gevelaanzicht

Het perceel is ten behoeve van een vrijstaande woning bebouwd geweest. De vervangende nieuwbouw past in het stedelijke bebouwingslint. De voorgevel wordt in de voorgevelrooilijn te worden opgericht. Door net buiten het bouwvlak te bouwen, staat de woning meer midden op het perceel, wat een verbetering van de kwaliteit en van het woongenot wordt gezien.

De kapvorm van de woning betreft een pyramidedak. Door deze kapvorm is de bouwhoogte niet dominant aanwezig in het straatbeeld. Hierdoor vindt er geen aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld. In de nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen anders dan in Nieuw-Amsterdam is de maximale bouwhoogte reeds aangepast van 8 naar 9 m ivm gewijzgde regelgeving in het bouwbesluit.

Parkeren gebeurd op eigen erf.

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke betrokkenheid

Op de gevraagde vergunning is de uitgebreide procedure van toepassing.

De terinzagelegging van de ontwerpbesluiten is op 17 november 2016 gepubliceerd in de Emmen.nu en de Staatscourant.

Met ingang van 18 november 2016 heeft het ontwerp van de vergunning met het ontwerp van de verklaring van geen bedenking voor zes weken voor een ieder ter inzage liggen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Bij de inpassing van de woning dient sprake te zijn van een stedenbouwkundig-, landschappelijk- en milieutechnisch inpasbare situatie. Voor wat betreft het landschappelijke dient rekening te worden gehouden met de voorkomende kenmerken. Het aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Daartoe is een aanvraag gedaan tot een WABO-vergunning in strijd met het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Ten behoeve van de herbouw van de woning en de benodigde procedure worden leges in rekening bij de verzoeker gebracht. Overigens zijn er geen kosten. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.