direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied, verplaatsen tankstation Erm Oost
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2021051-W501

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot wijzigingsplan

Provincie Drenthe heeft burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor het verplaatsen van het tankstation aan de oostzijde van de N34 ter hoogte van Erm. Het perceel waar dit wijzigingsplan betrekking op heeft is kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie U, nummers 492 en 493.

In het kader van het verdubbelen de N34 zijn de tankstations ter hoogte van Erm gesloten en afgebroken. Nu de verdubbeling N34 nagenoeg afgerond is, blijkt dat het trankstation aan de oostzijde van de N34 juridisch niet is verplaatst en daarmee het tankstation half op de vluchtstrook gebouwd zou kunnen worden. Verzocht wordt door de provincie de bestemming te wijzigen zodat het tankstation kan worden verplaatst

Met dit wijzigingsplan wordt voorzien in een passende bestemming Bedrijf-Verkooppunt motorbrandstoffen en Verkeer- Auto(snel)weg

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen ten westen van Emmer-Compascuum aan de Gruinten. Nabij de Gruinten meandert het veenriviertje De Runde

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2021051-W501_0001.png"

Afbeelding 1: Ligging plangebied in omgeving .

1.3 Huidige planologische regeling

1.3.1 Bestemming

Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied verbreding N34' de bestemming 'Verkeer-Auto(snel)Weg', bestemd voor autoweg N34 met maximaal 2 x 2 reguliere rijstroken en incidenteel tevens uit in- en uitvoegstroke met bijbehorende bermen, bermsloten en groenvoorzieningen. Op het perceel is eveneens de bestemming Bedrijf-Verkooppunt motorbrandstoofen aanwezig. Verzocht wordt de bestemming te wijzigen zodat er nu de verdubbeling nagenoeg gereed is, een tankstation op voldoende afstand van de rijstroken gebouwd en aangelegd kan worden.

1.3.2 Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan

In het bestemmingsplan 'Buitengebied verbreding N34"' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 12.1 lid e) voor de wijziging van "Verkeer-Auto(snel)Weg " naar "Bedrijf-Verkooppunt motorbrandstoofen" door het verschuiven van de bestemmingsgrenzen.

1.4 Opzet wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. In de toelichting wordt een verantwoording gegeven van de in het plan gemaakte keuzes. Op de verbeeding worden de percelen in het plangebied aangegeven met een bestemming. In de regels worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het plangebied geregeld.

Hoofdstuk 2 Beleid

2.1 Gemeentelijk beleid

2.1.1 Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef

De Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef is 24 september 2009 vastgesteld door de raad. Het document is opgesteld als ruimtelijke vertaling van de ambities gesteld in de Strategienota Emmen 2020 (vastgesteld september 2001). De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen weer. In de structuurvisie wordt de ruimtelijke structuur van 2020 geschetst aan de hand van een aantal thema's, te weten landschap, duurzaamheid, verkeer, werken, wonen, voorzieningen en veiligheid. Voor ieder thema is een hoofdkoers bepaald. Voor het wijzigingsplan Buitengebied, verplaatsen tankstation Erm Oost is vooral het thema verkeer van belang.

De Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef richt zich op een accentverschuiving van kwantiteit naar kwaliteit, Voor de externe bereikbaarheid wordt ingezet op verdubbeling van de N34 (Emmen-Zuid tot Emmen-centrum) en de N862 en optimalisering van het spoor naar Zwolle en Twente. Interne bereikbaarheid: opwaarderen van de Rondweg door de stroomfunctie te verbeteren en onderzoek doen naar de verbeteropties van de Hondsrugweg.

2.2 Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid stelt geen specifieke bepalingen voor een functiewijziging van verkeer naar tankstation ten behoeve van dat verkeer.

2.3 Rijksbeleid

In het Rijksbeleid zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor een functiewijziging van verkeer naar verkooppunt van motorbrandstoffen.

Hoofdstuk 3 Huidige situatie en beschrijving ontwikkeling

3.1 Project N34

De N34 is een belangrijke schakel in het regionale wegennet van zuidoost-Drenthe. De route van de weg, die grotendeels over de Hondsrug loopt, verbindt al eeuwenlang Overijssel met Groningen en ontsluit voor een groot deel het oosten en zuiden van Drenthe. De nationale verkeersstromen lopen tegenwoordig via de A37, A28 en de A31 in Duitsland. In het gebied hier tussen ligt de N34 en vervult hier een belangrijke functie. De N34 is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio zuidoost-Drenthe en in het bijzonder enkele grote plaatsen als Emmen en Coevorden.

De redenen om te komen tot een verdubbeling op de N34 van de genoemde wegvakken, zijn de volgende:

 • Het optimaliseren van de route heeft een positief effect op de regionale economie. Het vrachtverkeer van en naar de verschillende bedrijventerreinen in de regio, waaronder het grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland (Emmen), profiteren van een goede ontsluiting via de N34. Ook voor de verdere ontwikkeling van Dryport Emmen Coevorden is een goede bereikbaarheid, vanuit en naar de regio, een voorwaarde.
 • Het is van belang dat de regio aantrekkelijk blijft als toekomstige vestigingsplaats voor bedrijven. De N34 is de enige stroomweg in het gebied die de regio verbindt met de nationale stroomwegen. Verkeersinfrastructuur is een harde voorwaarde voor economisch ontwikkeling.
 • De verwachte krimp in het gebied zorgt er enerzijds voor dat de mobiliteit in de regio afneemt. Anderzijds neemt de mobiliteit juist toe op de stroomwegen, omdat voorzieningen zich steeds meer concentreren en daardoor de afstanden tot die voorzieningen vergroot worden. Daarom wordt een goede verbinding tussen stad en regio, vanuit economisch en maatschappelijk perspectief, steeds belangrijker. De bereikbaarheid van steden en voorzieningen is sterk bepalend voor de leefbaarheid van de regio.
 • De voorgestane verdubbeling leidt tot een verbeterde verkeersveiligheid. Vanwege een fysieke scheiding van rijbanen, zullen er minder verkeersslachtoffers vallen.
 • De verdubbeling van de wegvakken valt binnen het 'Duurzaam Veilig' concept. Uitgangspunt van dit concept is dat de vormgeving van de weg zo goed mogelijk overeen dient te komen met de functie van de weg. Een gevolg van dit beleid is dat gemeentes hun wegen met succes aan het afwaarderen zijn, waardoor het verkeer zich meer via de stroomwegen afwikkelt. Waarschijnlijk is dit één van de redenen waarom de intensiteiten op de N34 nog steeds toenemen. Het is dan wel zaak om de doorstroming en verkeersveiligheid op de stroomwegen te garanderen, om te voorkomen dat men toch de binnenwegen gaat nemen.

 

3.2 Huidige situatie

Zoals op onderstaande foto is weergegeven is het huidige tankstation op de oostelijke twee rijstroken geprojecteerd. Alhoevel het tankstation is afgebroken en de laatste hand aan de verdubbeling wordt gelegd, is het juridisch niet mogelijk om hier een tankstation te realiseren. Om toch een tankstation mogelijk te maken is verplaatsing van het bestemmingsvlak noodzakelijk. De wijzigingsbevoegdheid voorziet in deze verplaatsing, mits het binnen de rode contour (gebiedsaanduiding) zal plaatsvinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2021051-W501_0002.png"

Afbeelding 3: Luchtfoto waarop het tankstation op de oostelijke rijstroken zijn geprojecteerd.

3.3 Beschrijving ontwikkeling

Provincie Drenthe heeft burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor het verplaatsen van het tankstation aan de oostzijde van de N34 ter hoogte van Erm. Het perceel waar dit wijzigingsplan betrekking op heeft is kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie U, nummers 492 en 493.

Deze percelen zijn in eigendom van de provincie en zijn bedoeld voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen en parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen kunnen op bass van het bestemmingsplan rechtstreeks worden aangelegd. Door de locatie van het oude tankstation dient voorliggende wijzigingsplan te worden doorgevoerd. Het nieuwe verkooppunt voor motorbrandstoffen wordt na een aanbesteding gerealiseerd. Daarom zijn er nog geen concrete tekeningen van de locatie. Het wijzigingsplan voorziet in:

 • diverse motorbrandstoffen,waaronder LPG. Dit is mogelijk omdat er in de directe omgeving geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten staan of mogelijk worden gemaakt.
 • een luifel boven de pompen
 • een verkooppunt annex shop
 • reclame-uiting door het plaatsen van een verlichte zuil.

De functiewijziging naar Bedrijf-Verkooppunt motorbrandstoffen vindt plaats binnen de daartoe aangegeven gebiedsaanduiding. Met dit wijzigingsplan wordt voorzien in een passende locatie voor het tankstation.

Daarnaast is gekeken naar de ligging van het plangebied ten opzichte van de mogelijk te plaatsen windmolens.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2021051-W501_0003.png"

Verplaatsing van het oostelijke tankstation Erm N34 nog meer oostwaarts levert geen belemmeringen op voor de windenergieopgave. Zie bovenstaand platje met blauwpaars het aangewezen gebied in de structuurvisie Emmen, Windenergie

Hoofdstuk 4 Onderzoeken en milieubeoordeling

4.1 Archeologie

Het plangebied is de volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart Archeologie (vastgesteld op 30 mei 2013) gelegen binnen een gebied waar een lage verwachting is op het aantreffen van archeologische waarden. Het betreft de Waarde Archeologie 4.

Voor gebieden aangeduid met Waarde - Archeologie 4 is algemeen aanvaard dat een minimumoppervlak voor bodemverstoringen geldt van 1000 m2 en een bouwvoordiepte van 30 cm (30 cm +10 cm principe). De Waarde - Archeologie 4 is apart opgenomen omdat dit terreinen zijn waar naast bovenstaande bepalingen geen drainageverbod geldt.

Zoals in het bestemmingsplan "Buitengebied, verbreding N34" (moderplan) is aangegeven, zijn er vanuit oogpunt van archeologie geen belemmeringen voor de fvoorgenomen unctiewijziging. Omdat er voor dit gebied waar het tankstation komt, geen specifiek veldonderzoek is uitgevoerd, wordt de dubbelbestemming uit het moederplan overgenomen.

4.2 Ecologie

De verandering van de feitelijke situatie vindt plaats in een gebied war op basis van het moederplan, bestemmingsplan "Buitengebied, verbreding N34" inmiddels zodanige onderzoeken en grondwerkzaamheden recentelijk zijn uitgevoerd, dat inmiddels de dieren zijn gevlucht. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van flora en fauna geen belemmeringen voor de functiewijziging van verkeer naar verkooppunt motorbrandstoffen.

Op basis van de Wet natuurbescherming is de algemene zorgplicht van toepassing, die inhoudt dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor alle inheemse dieren en planten en hun directe leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij (ruimtelijke) ingrepen gezorgd moet worden dat dieren niet verstoord of gedood worden en dat planten niet zomaar verplant worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld broedende vogels, de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren. Daarbij geldt voor alle bouwactiviteiten dat er voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden, waardoor:

 • de aanvang van de werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot begin augustus) dient plaats te vinden;
 • een week voor de werkzaamheden beginnen, het plangebied kort gemaaid dient te worden, zodat het plangebied ongeschikt wordt voor kleine zoogdieren en ze de kans krijgen om te vluchten;
 • (wortel)schade aan de (oude) bomen wordt voorkomen en geen graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie van deze oude bomen kan plaatsvinden.

4.3 Milieu

4.3.1 Bodem

Op basis van het bodemonderzoek, uitgevoerd ten tijde van de opstelling van het moederplan, bestemmingsplan "Buitengebied, verbreding N34", is het voorliggende plangebied aangemkerkt als een locatie die voor wat betreft bodemverontreiniging verdacht zijn (historisch verdacht als gevolg van in het verleden uitgevoerde bodembedreigende activiteiten) omdat hier een tankstion gevestigd was..Conclusie in het RUD-rapport "Bureau onderzoek bodem" voor het plangebied is dat er zijn bij de gemeente Emmen geen onderzoeksresultaten bekend waaruit blijkt dat verontreiniging aanwezig is op de locatie. Aangezien er echter bodembedreigende activiteiten worden verricht op de locatie, wordt geadviseerd een bodemonderzoek conform de NEN 5740 te verrichten. Dan is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bekend in welke kwaliteit grond er wordt gewerkt.

Dus bij de uitvoering van de functiewijziging naar verkooppunt motorbrandstoffen zal een kwalitiatief bodemonderzoek plaatsvinden. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van bodem geen belemmeringen voor de functiewijziging in deze wijzigngsprocedure..

4.3.2 Geluid

Er is geen sprake van geluidgevoelige bebouwing in de nabijheid van het plangebied.. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van geluid geen belemmeringen voor de functiewijziging van verkeer naar verkooppunt motorbrandstoffen.

4.3.3 Luchtkwaliteit

Er zijn geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland. Het aantal verkeersbewegingen neeemt niet of nauwelijks toe door het vestigen van een verkooppunt voor motorbrandstoffen. Daarom zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet toenemen. Hierdoor betekent het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor het plan.

4.4 Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.

Binnen en nabij het plangebied is een hogedrukaardgastransportleiding gelegen waarbij rekening moet worden gehouden met het aspect externe veiligheid. Langs de oostzijde van de N34 loopt parallel aan de N34 een combilijn hoog-spanningsleiding van 380 kV-110 kV die in beheer is van Tennet. De afstand tussen de hoogspanningsleiding en N34 varieert tussen de 50 en 130 meter. De indicatieve zone bedraagt 125 meter aan weerszijden uit het hart van de hoogspanningsleiding en ligt grotendeels over het plangebied.

Ten gevolge van de verplaatsing van het verkooppunt van motorbrandstoffen bestaat de mogelijkheid dat eventueel ondergrondse brandstofreservoir(s) van het te realiseren tankstation ten gevolge van de verdubbeling van de N34 verplaatst moet worden richting de hoogspanningsleiding. Hoogspanningsleidingen kunnen van invloed zijn op de integriteit van ondergrondse tanks door afgifte van elektromagnetische straling. Ook afhankelijk van de grondsoort waarin die tanks liggen moeten deze eventueel geaard worden (kathodische bescherming). Dus afstemming met de beheerder van de hoogspanningsleiding is gewenst.

Ter voorbereiding op deze wijzigingsprocedure is er afstemming geweest tussen initiatiefnemer provincie Drenthe en de Tennet. De Tennet heeft voorwaarden gegeven voor de uitvoering van het verkooppunt voor motorbrandstoffen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de mail van 26 oktober 2021, welke in de bijlage 1 is bijgevoegd.

4.5 Verkeer

Het gebruik als verkooppunt voor motorbrandstoffen zorgt niet voor onevenredige verkeers- en/ of parkeerdruk voor de omgeving. Voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen wordt het aantal verkeersbewegingen niet of nauwelijks veranderd. Het parkeren ten behoeve van het verkooppunt voor motorbrandstoffen vindt plaats op de algemene parkeerplaats direct ten noorden van het tankstation.

Bij de afweging is eveneens gekeken naar de verkeersveiligheid. Doordat het verkooppunt voor motorbrandstoffen op voldoende afstand staat van de weg en er een lage verkeersintensiteit op dit uitvoegende wegvak is, wordt de verkeersveieligheid niet onevenredig geschaadt.

4.6 Waterparagraaf

Met de functiewijziging van verkeer naar verkooppunt voor motorbrandstoffen vindt geen toename plaats van het verharde oppervlak. Tevens heeft hier al een verkooppunt voor motorbrandstoffen gevestigd geweest. Gelet hierop heeft het plan geen negatieve gevolgen voor het functioneren van het watersysteem.

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke betrokkenheid

5.1 Ontwerp wijzigingsplan en zienswijzen

Het ontwerp wijzigingingsplan heeft vanaf 26 januari 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er wel/geen zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording.

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Voor het opstellen van een wijzigingsplan is een bedrag opgenomen in de legesverordening. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.