direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Emmen, Nieuw-Schoonebeek, verbindingszone Koelveen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2020008-W701

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Nieuw Schoonebeek, Verbindingszone Koelveen met planidentificatienummer NL.IMRO.0114.2020008-W701 van de gemeente Emmen.

Dit wijzigingsplan voorziet in:

de wijziging van de bestemming 'Agrarisch met waarden - Kleinschalige Veenontginningen' naar de bestemming 'Natuur - Veengebieden en Beekdalen'. Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende regels van artikel 48 van de bestemming 'Natuur - Veengebieden en Beekdalen' uit het bestemmingsplan Buitengebied 2011 (met identificatienummer NL.IMRO.0114.2009072-0710) van toepassing.

Hoofdstuk 1 Overgangs- en slotregels

Artikel 1 Overgangsrecht

1.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 1.1, onder a, een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 1.1, onder a, met maximaal 10%.
 • c. Lid 1.1, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
1.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 1.2, onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 1.2, onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Lid 1.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende wijzigingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 2 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Nieuw-Schoonebeek, verbindingszone Koelveen .