direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Emmen (Moersloot 136, Roswinkel)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2014002-W701

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

De heer en mevrouw Stahl hebben burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor het perceel Moersloot 136 te Roswinkel. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AA, nummer 787.

Het perceel Moersloot 136 heeft in het bestemmingsplan “Buitengebied Emmen” de bestemming 'Agrarisch – Grondgebonden 1' (artikel 5), bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf met één bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken. Op het perceel wordt echter geen grondgebonden agrarisch bedrijf meer uitgeoefend. Verzocht wordt de bestemming te wijzigen naar een zelfstandige woonfunctie (bestemming 'Wonen – Voormalige agrarische bebouwing'). Met dit plan wordt voorzien in een passende bestemming. Er vinden geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats.

Voor een groot deel van het perceel is ook de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 4' van toepassing. Deze gronden zijn hierdoor mede bestemd voor terreinen van middelhoge of hoge archeologische verwachtingen. Binnen deze dubbelbestemming geldt dat voor bodemingrepen tot ten hoogste 1000 m2 geen archeologisch onderzoek hoeft uitgevoerd te worden.

Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan

In het bestemmingsplan “Buitengebied Emmen” is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 5.7.1 lid c) voor de wijziging van de agrarische functie van agrarische bedrijfsbebouwing bij bedrijfsbeëindiging naar wonen zoals bedoeld in Artikel 61 Wonen – Voormalige agrarische bebouwing. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • er mag geen onevenredige verkeers- of parkeerdruk optreden voor de omgeving;
 • de functiewijziging is passend binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur;
 • voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
 • er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

In de afweging omtrent toepassing van de wijzigingsbevoegdheid worden de volgende aspecten betrokken:

 • De wijziging dient het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten.
 • In de afweging omtrent toepassing van de wijzigingsbevoegdheid worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 2 van de planregels "De Gemeente Emmen in het perspectief van het landschap". Deze bijlage wordt betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouw, landschap en cultuurhistorie;
 • Voorzover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken;
 • Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op bovenstaande aspecten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2014002-W701_0001.png"

Afbeelding 1: Ligging plangebied in omgeving (rood omcirkeld het plangebied)

Hoofdstuk 2 Ligging en huidige situatie

Het perceel Moersloot 136 is gelegen in het buitengebied van Roswinkel op de gemeentegrens van Emmen met Vlagtwedde. Dit is tevens de provinciegrens (Drenthe en Groningen).

Ontstaansgeschiedenis

Roswinkel lag op een zandrug aan de rand van het voormalige grote veengebied. Deze zandrug was een uitloper van het Westerwoldse gebied. De ontginning van het gebied bij Roswinkel is een menging van oude (13e eeuw) en jonge (19e en 20e eeuw) ontginningen. Bepaalde kenmerken van het esdorp, de randveenontginningen en grootschalige ontginningen liggen hier dicht bij elkaar. Het dorp wordt voor het eerst in 1327 vermeld en het bezat toen al een kerk. Veldnamen als 'dresschen' (tijdelijk bouwland), 'wisschen' (half natuurlijke weiden) en 'vennen' verwijzen naar Groningse en Oostfriese invloeden.

Omdat sprake was van het recht van opstrek kreeg Roswinkel ook de zo karakteristieke complementaire bebouwingstructuur. Nieuwe boerderijen aan het jongere, zuidwestelijke, lint (Roswinkelerstraat) konden allen gebouwd worden op die plaatsen waar aan het parallelle oude lint (Boetseweg) geen boerderijen stonden.

Bij Roswinkel lagen niet alleen de (oude) bouwlanden, de 'Dresschen en de Roswinkeler esch, in het recht van de opstrek. Ook de weilanden, de 'Vennen', en de hooilanden 'De Maten' lagen in de opstrek achter de oude bouwlanden. Tot op de dag van vandaag is deze strookverkaveling nog goed herkenbaar.

De groenlanden, de 'Vennen' genoemd, strekten zich ten oosten uit werden in de loop der tijd beplant met elzensingels waardoor hier een kleinschalig landschap ontstond. Tezamen met de erfbeplanting moet het dorp een boom- en bloemrijk geheel zijn geweest. De beplantingstructuur is met name bij de Vennen veranderd. De elzensingels en houtopstanden bij de Vennen zijn al in de 1e helft van de vorige eeuw grotendeels geheel verdwenen. De kavels zijn voor het merendeel verbreedt. Door intensivering van de ontwatering zijn de weidegronden verdwenen en verandert in bouwland.

Tussen de Moersloot en de Runde in het noordoosten lagen de hooilanden, de 'Maten' genoemd. Het gebied van het beekje de Runde tussen Roswinkel en Munsterscheveld is gedeeltelijk in smalle stroken en gedeeltelijk in onregelmatige blokken verkaveld.

Huidige situatie

Het perceel Moersloot 136 is gelegen aan de Runde. De omgeving is overwegend agrarisch van karakter en er is een aantal agrarische bedrijven gevestigd. Op het perceel Moersloot 136 wordt geen grondgebonden agrarisch bedrijf meer uitgeoefend.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2014002-W701_0002.png"

Afbeelding 2: Luchtfoto perceel Moersloot 136 (rood omlijnd het plangebied)

Hoofdstuk 3 Beleid

3.1 Rijksbeleid

In het Rijksbeleid zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor een functiewijziging van vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen.

3.2 Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe staat aangegeven dat de provincie wil dat gemeenten in principe zelf mogen bepalen welke activiteiten worden toegestaan in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).

Het provinciaal beleid stelt verder geen specifieke bepalingen voor een functiewijziging van vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen.

In dit geval is er geen sprake van vestiging van een nieuwe bedrijfsactiviteit (de woonfunctie blijft gehandhaafd) en is geen sprake van verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden die inbreuk zouden kunnen doen op de ruimtelijke kwaliteit.

Geconcludeerd wordt dat de functiewijziging van vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen in overeenstemming is met het provinciale beleid.

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

Verzoek

De heer en mevrouw Stahl hebben burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor het perceel Moersloot 136 te Roswinkel.

Bestemming

Het perceel Moersloot 136 heeft in het bestemmingsplan “Buitengebied Emmen” de bestemming 'Agrarisch – Grondgebonden 1' (artikel 5), bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf met één bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken. Op het perceel wordt echter geen grondgebonden agrarisch bedrijf meer uitgeoefend. Verzocht wordt de bestemming te wijzigen naar een zelfstandige woonfunctie (bestemming 'Wonen – Voormalige agrarische bebouwing'). Er vinden geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats.

Beoordeling

Een zelfstandige woonfunctie op vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties biedt de mogelijkheid om leegstand van, vaak ook cultuurhistorische waardevolle, bebouwing tegen te gaan. Verpaupering van die gebouwen wordt voorkomen en zodoende wordt kapitaalsvernietiging tegengegaan. Wonen is in beginsel een passend hergebruik voor een vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie. In het bestemmingsplan “Buitengebied Emmen” is daartoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de wijziging van de agrarische functie van agrarische bedrijfsbebouwing bij bedrijfsbeëindiging naar wonen.

De functiewijziging naar wonen vindt plaats voor het bestaande perceel met de aanwezige bebouwing. Er vinden geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats. Daarom wordt geconcludeerd dat de functiewijziging passend is binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur.

Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 5.7.1 lid c) voor de wijziging van de agrarische functie van agrarische bedrijfsbebouwing bij bedrijfsbeëindiging naar wonen zoals bedoeld in Artikel 61 Wonen – Voormalige agrarische bebouwing. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • er mag geen onevenredige verkeers- of parkeerdruk optreden voor de omgeving
 • de functiewijziging is passend binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur;
 • voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
 • er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

In Hoofdstuk 5 Milieubeoordeling wordt hier nader op ingegaan.

Hoofdstuk 5 Milieubeoordeling

5.1 Verkeer

Het gebruik als woonfunctie zorgt niet voor onevenredige verkeers- en/ of parkeerdruk voor de omgeving. Ten opzichte van een agrarische functie wordt bij een woonfunctie het aantal verkeersbewegingen minder. Het parkeren ten behoeve van de woonfunctie vindt plaats op het bestaande erf.

5.2 Bodem

Het plangebied bevat geen locaties die voor wat betreft bodemverontreiniging verdacht zijn (historisch verdacht als gevolg van in het verleden uitgevoerde bodembedreigende activiteiten). Ook bevat het plangebied geen locaties waar de milieukundige bodemkwaliteit is onderzocht en geconstateerd is of de locatie verontreinigd zijn. Tot slot zijn geen locaties bekend waar ondergrondse tanks aanwezig zijn danwel aanwezig zijn geweest.

De woning (met bijbehorende bouwwerken) wordt niet meer gebruikt als grondgebonden agrarische bedrijfswoning. Met dit plan wordt voorzien van een passende bestemming. Er vinden geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van bodem geen belemmeringen voor de functiewijziging van agrarisch naar wonen.

5.3 Archeologie

Er vinden geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van archeologie geen belemmeringen voor de functiewijziging van agrarisch naar wonen.

5.4 Flora en fauna

Er vinden geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van flora en fauna geen belemmeringen voor de functiewijziging van agrarisch naar wonen.

5.5 Waterparagraaf

Met de functiewijziging van agrarisch naar wonen vindt geen toename plaats van het verharde oppervlak. Tevens vinden er geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats. Gelet hierop heeft het plan geen negatieve gevolgen voor het functioneren van het watersysteem.

5.6 Geluid

De woning (met bijbehorende bouwwerken) wordt niet meer gebruikt als grondgebonden agrarische bedrijfswoning. Met dit plan wordt voorzien van een passende bestemming. Er vinden geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van geluid geen belemmeringen voor de functiewijziging van agrarisch naar wonen.

5.7 Activiteitenbesluit milieubeheer

In de omgeving is een aantal agrarische bedrijven gelegen. Een woning met een woonbestemming leidt ten opzichte van een bedrijfswoning op een grondgebonden agrarische bedrijfsbestemming niet tot verzwarende nadelige effecten voor omliggende agrarische bedrijven. In beide situaties moet worden voldaan aan dezelfde normen ten aanzien van de aspecten geluid, geur en fijnstof.

Op de locatie Moersloot 134 is het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf gevestigd. Als hoofdactiviteit wordt een akkerbouwbedrijf uitgeoefend. Tevens is een stierenstal aanwezig voor de huisvesting van maximaal 36 vleesstieren en 14 opfokstierkalveren. Deze stal wordt echter op dit moment niet gebruikt.

Het agrarisch bedrijf op de locatie Moersloot 134 valt per 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit. Deze vormt voor het bestaande bedrijf op de locatie Moersloot 134 het juridische toetsingskader met betrekking tot de geldende milieuhygiënische bepalingen. Door deze bepalingen worden nadelige milieugevolgen ten gevolge van de inrichting op de omgeving zoveel mogelijk voorkomen danwel beperkt.

Geconcludeerd wordt dat er een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd kan blijven voor de woning op het perceel Moersloot 136 en dat er geen sprake is van aantasting van gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

5.8 Luchtkwaliteit

Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het plan.

5.9 Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.

Binnen en nabij het plangebied zijn daarnaast geen bedrijven of transportroutes gelegen waarbij rekening moet worden gehouden met het aspect externe veiligheid.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Ontwerp wijzigingsplan en zienswijzen

Het ontwerp wijzigingingsplan heeft vanaf 12 februari 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. De provincie Drenthe heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het plan (Bijlage 2).

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Voor het opstellen van een wijzigingsplan is een bedrag opgenomen in de legesverordening. Daarnaast vinden er geen verbouwings-, bouw- en/ of sloopwerkzaamheden plaats. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.