direct naar inhoud van 4.6 Vormvrije MER
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013012-0701

4.6 Vormvrije MER

4.6.1 Toetsingskader

In hoeverre een ruimtelijke procedure m.e.r.(beoordelings)plichtig is, moet worden bepaald aan de hand van het Besluit Milieu-Effectrapportage 1994. In dat besluit zijn de gronden weergegeven op basis waarvan een plicht tot het opstellen van een planMER, besluitMER en/of m.e.r.beoordeling ontstaat. Hieronder is weergegeven op basis van welke gronden uit het Besluit Milieu-Effectrapportage 1994 een mer(beoordelings)plicht voor het bestemmingsplan/ruimtelijke procedure ontstaat of kan ontstaan.

  • 1. De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein 

Uitbreiding/wijziging terrein meer dan 75 hectare (bruto) bedraagt. Volgens bijlage D van het Besluit Milieu-Effectrapportage 1994 (nummer 11.3) is het bestemmingsplan dan m.e.r.-beoordelingsplichtig;

  • 2. De toegestane activiteiten

De toegestane activiteiten in het bestemmingsplan die m.e.r. .-(beoordelings)plichtig zijn;

  • 3. De gevolgen op de nabijgelegen Natura-2000 gebieden

In het geval belangrijke negatieve effecten op de Natura-2000 gebieden niet zijn uit te sluiten dient een plan MER te worden gemaakt. Om het concrete effect van de toegelaten mogelijkheden in het bestemmingsplan op de Natura-2000 gebieden te bepalen, dient een zogenoemde voortoets te worden verricht.

Het Besluit Milieu-Effectrapportage is per 1 april 2011 gewijzigd waardoor ook voor ontwikkelingen die beneden de drempelwaarden liggen, bezien dient te worden of een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. De d lijst besluit MER is als Bijlage 6 d lijst besluit mer toegevoegd.

4.6.2 Toetsing plangebied

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van 14 woningen en 24 zorgappartementen op een locatie waar op grond van het vigerende bestemmingsplan 28 woningen zijn toegestaan. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingswetgebied is het Natura 2000-gebied (in aanwijzing) Bargerveen op een afstand van ruim 12 km van het plangebied. Gezien de afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde natuurbeschermingswetgebied, de ligging van het stedelijk gebied van Emmen ertussen en de beperkte effectafstand van de ingreep, kunnen (significant) negatieve effecten op natuurlijke habitats en/of soorten waarvoor natuurbeschermingswetgebieden zijn aangewezen op voorhand worden uitgesloten.

4.6.3 Conclusie

Gelet op de beoogde functie (wonen) ter plaatse van het plangebied, de geringe omvang van de voorgenomen ontwikkeling en de ligging in een stedelijke omgeving op grote afstand van een Natura-2000 gebied, kan worden geconcludeerd dat significant negatieve effecten op het milieu uitgesloten zijn. Het opstellen van een planMER, een besluitMER of een nadere m.e.r-beoordeling is dan ook niet noodzakelijk.