direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

1.1 Aanleiding

De gemeente Emmen is momenteel bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt de verplichting dat alle bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar op 1 juli 2013 moeten zijn herzien. Het industrie- en bedrijventerrein Bargermeer is momenteel nog niet in een actueel bestemmingsplan vervat. Vanuit onder meer een effectieve en efficiënte inzet van de ruimtelijke ordeningsinstrumenten kiest de gemeente Emmen voor het industrie- en bedrijventerrein Bargermeer voor het toepassen van het instrument beheersverordening, geregeld in artikel 3.38 en 3.39 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De beheersverordening is bedoeld voor gebieden waarin nieuwe ontwikkelingen niet worden verwacht en legt de bestaande situatie (gebouwen en functies) vast. Nieuwe plannen en initiatieven die niet passen in de beheersverordening zijn echter mogelijk. Er kan een omgevingsvergunning in afwijking van de beheersverordening worden verleend mits de aanvraag past in het gemeentelijk beleid.

Vooruitlopend op een integrale herziening van het bestemmingsplan is voorliggende beheersverordening opgesteld. In deze integrale herziening zal ook de Geluidsvisie worden vertaald. In deze herziening zal ook een geactualiseerde bedrijvenlijst worden opgenomen.

De ligging van het gebied waarop de beheersverordening betrekking heeft is weergegeven in onderstaande figuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2013005-0701_0001.jpg"

Figuur 1-1: De globale ligging van het plangebied Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein in de gemeente Emmen

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2013005-0701_0002.jpg"

Figuur 1-2: Indicatie begrenzing plangebied Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein

Het verordeningsgebied betreft het huidige industrie- en bedrijventerrein Bargermeer ten zuiden van de kern van Emmen. Het plangebied wordt begrensd door de Dordsestraat in het noorden, de spoorlijn Emmen-Zwolle, Hondsrugweg, Rondweg en Abel Tasmanstraat in het westen, de Dordsestraat en de Phileas Foggstraat in het oosten en de Oosterveensewweg in het zuiden. Een luchtfoto is als Bijlage 1 Luchtfoto toegevoegd.

De voorliggende beheersverordening 'Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein vervangt 2 bestemmingsplannen geheel, dit zijn:

  • Emmen, industrie- en bedrijventerrein Bargermeer, vastgesteld op 30 januari 1997 en goedgekeurd door gedeputeerde Staten bij besluit op 9 september 1997 (kaartnummer 93.206);
  • Emmen Partiële herziening industrie- en bedrijventerrein Bargermeer (externe veiligheid), vastgesteld op 27 maart 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit op 5 juni 2008 (kaartnummer 07.025);


en gedeeltelijk:

  • Partiële herziening van de regels van diverse bestemmingsplannen van de gemeente Emmen ten aanzien van prostitutie- en escortbedrijven, vastgesteld op 29 maart 2001 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit op 12 juni 2001.