direct naar inhoud van 3.4 Milieu
Plan: Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012042-0701

3.4 Milieu

3.4.1 Bedrijven en milieuzonering
3.4.1.1 Algemeen

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vergt de bedrijvigheid in het plangebied een goede afstemming met de andere aanwezige functies in de omgeving. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 4 woningen mogelijk gemaakt. Binnen deze woning mag beroep aan huis maar is bedrijvigheid zoals genoemd in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' niet toegestaan.

3.4.1.2 Bedrijventerrein

Het plangebied is gelegen op relatief korte afstand van het bedrijven- en industrieterrein Bargermeer. Het invloedsgebied van de bedrijven op dit terrein reikt qua veiligheid niet verder dan het bedrijven- en industrieterrein. Daarentegen is het bedrijven- en industrieterrein Bargermeer aangemerkt als 'geluidsgezoneerd bedrijventerrein' en heeft het wat de geluidsbelasting betreft geen invloed op het plangebied.

3.4.1.3 Verspreid liggende bedrijven

Net buiten het plangebied ten oosten van het plangebied aan de Ermerweg is De voormalige melkfabriek gelegen deze is bestemd als bedrijventerrein met kantoren. Schuin tegen over de voormalige melkfabriek is een chinees restaurant gevestigd.

3.4.2 Vormvrije m.e.r.

In voorliggend bestemmingsplan Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal komen geen activiteiten voor die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.. Vanwege de afwezigheid van die activiteit(en) hoeft geen vormvrije m.e.r. -beoordeling plaats te vinden.

3.4.3 Bodem

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie. Niet alleen kan dit betekenen dat op het perceel gebruiksbeperkingen liggen. Ook kan het zo zijn dat de bodemverontreiniging de bestemming van de locatie in de weg staat. Het nemen van saneringsmaatregelen of het verwijderen van de bodemverontreiniging kan deze belemmering weer opheffen. Binnen de gemeente Emmen wordt op vele manieren grond hergebruikt en toegepast. Al het hergebruik en toepassen van grond dient te worden gemeld bij de gemeente Emmen. Bij de melding dient tevens een milieuhygiënische verklaring te worden overlegd om te bepalen wat de kwaliteit van de grond is. Soms is het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen zonder milieuhygiënische verklaring. De gemeente Emmen heeft hiervoor in februari 2007, op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet, een bodemheersplan en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Grond afkomstig van een locatie, welke als niet verdacht wordt beschouwd van bodemverontreiniging, kan op basis van de bodemkwaliteitskaart worden hergebruikt of toegepast. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Emmen is maximaal 5 jaar na vaststelling geldig. Vanaf 1 juli 2008 geldt het Besluit bodemkwaliteit als nieuw beleidskader voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Omdat de gemeente Emmen de bodemkwaliteitskaart heeft vastgesteld blijft het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen via de bodemkwaliteitskaart.

3.4.3.1 Algemeen beeld bodemkwaliteit plangebied

Op 2 juli 2012 is opdracht verleend tot het instellen van een beperkt verkennend bodemonderzoek in het plangebied. Dit vanwege het opstellen van voorliggend bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van 4 woningen.
Het perceel is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Emmen. Op het perceel was een hotel/ pension gevestigd, met een een ondergrondse HBO tank welke in 1983 is afgevuld met zand. De eventuele ligging van de tank is niet bekend en eveneens is niet bekend of de tank nog aanwezig is. In 1998 en 2002 hebben op het terrein verkennende bodemonderzoeken plaatsgevonden waarbij licht verhoogde gehalten Pak, lood en zink zijn aangetroffen.
Gelet op uitkomsten van voorgaande onderzoeken is met het onderzoek van 2012 alleen de bovengrond opnieuw onderzocht. Dit onderzoek is als bijlage 7 Bodemonderzoek aan de toelichting gevoegd.

Uit de resultaten van het nieuwe onderzoek blijkt dat het verkennend bodemonderzoek geen milieuhygiënische belemmeringen geven voor de bouwplannen op het betreffende perceel.

3.4.4 Geluid

Regels ten aanzien van geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Het doel van de Wet geluidhinder is tweeledig. Enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds de bescherming van de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen. De Wgh gaat uit van zones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Binnen dergelijke zones zijn nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen alleen toegestaan indien de geluidsbelasting op de buitengevel onder of hoogstens gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is toegestaan indien maatregelen om de geluidsbelasting op de buitengevels te beperken niet mogelijk zijn of onvoldoende helpen en indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

3.4.4.1 Geluidsbronnen in en nabij het plangebied

Voor het plangebied Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal geldt dat in de bestaande situatie met name aan de randen van het plangebied sprake is van hoge geluidbelasting t.g.v. wegverkeer, industrielawaai en spoorweglawaai.
Binnen het bestemmingsplan zijn wel bouwmogelijkheden aanwezig. De aanwezige geluidsbron wegverkeerslawaai heeft effect op de te realiseren geluidsgevoelige bestemming.
De vier woningen zijn gelegen binnen de wettelijke geluidszone van de Ermerweg. Op grond van de Wet geluidhinder moet in dergelijke situaties onderzoek plaatsvinden naar de geluidbelasting vanwege deze weg. De 30 kilometerwegen vallen buiten de werking van de Wet geluidhinder. Deze wegen worden onderzocht in het kader van goede ruimtelijke ordening. Het plan ligt niet binnen de wettelijke zone van een industrieterrein of spoorweg.

3.4.4.2 Uitkomsten geluidonderzoek

Door Adviesbureau Vrancken is een geluidnotitie opgesteld ter vaststelling van de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op vier nieuw te bouwen woningen aan de Ermerweg in Emmen. In de notitie is de geluidsbelasting op de gevels van de woningen bepaald. De geluidbelasting vanwege de Ermerweg op de woningen bedraagt ten hoogste 60 dB en overschrijdt hiermee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden. Bij geluidbelasting hoger dan 53 DB (exclusief de correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder) zal het geluid in de woning mogelijk hoger zijn dan 33 dB. Volgens het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van de gevel te worden aangepast, zodat deze waarde niet wordt overschreden.

Maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen zijn niet mogelijk in verband met de brug over het kanaal aan de Ermerweg en stedenbouwkundig is een geluidswal/scherm niet wenselijk.

Voor de vier woningen moeten hogere waarden worden vastgesteld. Zie onderstaande tabel. En bijgevoegd ontwerpbesluit, 4.

beoordelingspunt   Lden  
Ermerweg 86 (moet zijn Achter het Kanaal 1A)   53  
Ermerweg 88 (moet zijn Achter het Kanaal 1)   60  
Ermerweg 90   59  
Ermerweg 94   55  

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2012042-0701_0003.png"

3.4.5 Conclusie

Het akoestisch onderzoek is beoordeeld en akkoord bevonden. De geluidsbelasting vanwege de Ermerweg overschrijdt met ten hoogste 12 dB de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor de vier woningen moeten hogere waarden worden vastgesteld. Bij geluidbelasting hoger dan 53 DB (exclusief de correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder) zal het geluid in de woning mogelijk hoger zijn dan 33 dB. Volgens het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van de gevel te worden aangepast, zodat deze waarde niet wordt overschreden. De toetsing aan de eisen van het Bouwbesluit dient tijdens de bouwaanvraag plaats te vinden.

3.4.6 Lucht

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De wet is enerzijds bedoelt om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling. Volgens de nieuwe regeling vormt luchtkwaliteit in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van een ruimtelijk project als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
  • een project leidt, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIMB) bij aan de luchtverontreiniging;
  • een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.
3.4.6.1 Algemeen beeld luchtkwaliteit plangebied

Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOX en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.