direct naar inhoud van 3.1 Archeologie en monumenten
Plan: Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012042-0701

3.1 Archeologie en monumenten

3.1.1 Algemeen

De aanleiding voor het opnemen van de archeologische waarden en verwachtingen in bestemmingsplannen vloeit voort uit het Verdrag van Valletta, de Monumentenwet 1988, de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010. In de Monumentenwet is vastgelegd dat bij het opstellen van een bestemmingsplan nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de archeologische waarden in de bodem en dat deze beschermd moeten worden. Daarbij gaat het zowel om aanwezige als mogelijk te verwachten archeologische waarden. Uit de verbeelding en de planregels van het bestemmingsplan dient de zorg voor de genoemde archeologische waarden te blijken.

In het kader van de Monumentenwet en de Culturele Alliantie tussen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe heeft de gemeente Emmen eigen archeologiebeleid ontwikkeld. Hiervoor is een archeologische beleidsadvieskaart gemaakt met daarbij een rapport die als toelichting op de kaart dient. Het doel van deze documenten is om aan te geven wat de kern vormt van het archeologiebeleid en waar de beleidskeuzes zijn gemaakt. Het gemeentelijk archeologiebeleid is ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan nog in ontwikkeling. Vooruitlopend op vaststelling van dit beleid zijn in dit ontwerpbestemmingsplan de gemaakte beleidskeuzes opgenomen. De beleidsadvieskaart zal voor vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De archeologische waarden en verwachtingen zijn vertaald in de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie". Met deze vertaling is op eenvoudige wijze in beeld gebracht of archeologische waarden in het geding zijn of kunnen zijn en zo ja, op welke manier daarmee dient te worden omgegaan. Binnen de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" is een onderverdeling gemaakt in 6 dubbelbestemmingen. Per dubbelbestemming zijn planregels opgenomen voor de te bouwen oppervlakte en een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. De maatvoering voor vrijstelling is afhankelijk van de te verwachten waarden of verwachtingen en is vertaald naar oppervlakten en dieptes. Bij overschrijding van de gestelde afwijkingsmogelijkheden bij ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat de aanwezige waarde of verwachting moet worden onderzocht. Gelet op de uitkomsten van het archeologisch onderzoek hoeft geen dubbelbestemming "Waarde-Archeologie" worden opgenomen in voorliggend bestemmingsplan.

3.1.2 Archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied
3.1.2.1 Archeologische verwachtingswaarde

Op de concept archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Emmen had het onderzoeksgebied een middelhoge trefkans op archeologische waarden. Hiervoor geldt doorgaans dat archeologische onderzoek nodig is op terreinen groter dan 1000 m2 waarop ingrepen zullen komen dieper dan 30 centimeter. In de verbeelding zijn deze gebieden bestemd met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3. Het plangebied is echter door middel van twee archeologische onderzoeken reeds onderzocht. Aan de hand van deze onderzoeken zijn geen archeologische waarden aangetroffen en is de middelhoge verwachting van het plangebied bijgesteld naar 'geen waarde'.

3.1.2.2 Onderzoeksresultaten

Door De Steekproef archeologisch- en adviesbureau is, in opdracht van aannemersbedrijf Kalter bv, archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek aan de Ermerweg te Emmen uitgevoerd. Dit is in twee fasen gedaan. Een deel van het plangebied is in 2005 reeds onderzocht (De Steekproef 2005-03/9). Het resterende deel van het plangebied is in 2012 onderzocht (De Steekproef 2012-07/5Z). Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en verkennende (en deels karterende) booronderzoeken. Uit de resultaten van de booronderzoeken is gebleken dat in het plangebied sprake is van een verstoord bodemprofiel. De bodem is in nagenoeg alle boringen verstoord tot in de C-Horizont. Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen.

Op grond van de onderzoeksresultaten en het ontbreken van archeologische indicatoren wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Dit advies is door het bevoegd gezag (de gemeente Emmen) akkoord bevonden. De onderzoeken zijn als Bijlage 5 Archeologie 1 en Bijlage 6 Archeologie 2 bijgesloten bij de toelichting.