direct naar inhoud van Artikel 3 Wonen - Vrijstaand
Plan: Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012042-0701

Artikel 3 Wonen - Vrijstaand

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen-Vrijstaand aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. sport- en speelgelegenheden;
 • f. toegangswegen in- en uitritten;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen- Vrijstaand zal ten hoogste het in de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" aangegeven aantal bedragen;

3.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van een hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen bij een woning met de bestemming Wonen- Vrijstaand mag maximaal de aangegeven oppervlakte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de gevel van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden opgericht, waarbij voor de gevelllijn mogen worden opgericht:
  • 1. erkers, tot maximaal 1 meter voor de gevel en 3 meter hoog;
  • 2. uitstekende raam- en geveldetaileringen tot maximaal 1 meter voor de gevel;
  • 3. en sierende gevel elementen,
 • d. ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte van een gebouw maximaal de aangegeven hoogte bedragen dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien geen of een andere goot- en bouwhoogte is opgenomen dan de bestaande goot- en bouwhoogte;
 • e. de dakhelling van het hoofdgebouw dient ten minste 30o en ten hoogste 70o te bedragen dan wel, indien een andere dakhelling aanwezig is, de bestaande dakhelling.
3.2.3 bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw;
 • b. de oppervlakte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 75m2;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van de woning te worden opgericht, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • d. bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw dienen vrijstaande bijbehorende bouwwerken achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd;
 • e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • f. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
3.2.4 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de voorgevel maximaal 1 meter en achter de voorgevel maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
 • 1. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter mag bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
 • 2. de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen;
 • b. een luifel aan het hoofdgebouw maximaal 1,5 meter voor de gevellijn uit mag steken;
3.3 Nadere eisen
3.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 3.2.2 onder d en toestaan dat de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • b. artikel 3.2.2 onder d en toestaan dat de maximale goothoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • c. artikel 3.2.3 bijbehorende bouwwerken onder c en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de gevellijn mogen worden opgericht;
 • d. artikel 3.2.3 onder d en toestaan dat bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw het vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet in het verlengde van de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw gebouwd hoeft te worden;
3.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 3.4 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afzonderlijke woning.