direct naar inhoud van 3.1 Archeologie en monumenten
Plan: Emmer-Compascuum, plan tot gedeeltelijke wijziging voor aanleg Runde
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012024-0701

3.1 Archeologie en monumenten

3.1.1 Algemeen

Per 1 september 2007 is de Monumentenwet 1988 gewijzigd ter uitvoering van het verdrag van Malta. Het verdrag vraagt om bescherming van het archeologisch bodemarchief tegen bodemverstoringen als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De Monumentenwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van nieuwe planologische regelingen rekening te houden met de te verwachten en de aanwezige archeologische waarden. Behoud van die waarden is het uitgangspunt.
Door de provincie Drenthe is nieuw aanvullend archeologiebeleid opgesteld. Op grond van dit beleid is geen archeologisch onderzoek vereist voor projecten waarbij minder dan 500 m2 grond wordt verstoord en daarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • het gaat om het totaal aan te verstoren bodemoppervlak binnen een plangebied of bouwblok van een samenhangend project dat niet opgedeeld kan worden in deeluitwerkingen;
  • de vrijstelling geldt voor gebieden met een lage (alleen beekdalen), middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde, zoals aangegeven op de IKAW, tenzij binnen een afstand van 50 meter een AMK-terrein aanwezig is;
  • de vrijstelling niet geldt voor bekende vindplaatsen die op de AMK van Drenthe staat aangegeven; uitzondering hierop zijn de historische kernen die op de AMK staan aangegeven als 'terrein van hoge archeologische waarde'. Voor deze terreinen is een vrijstelling van 70 meter² mogelijk.

Archeologisch onderzoek is niet vereist als het gaat om herbouw van een bouwwerk met dezelfde maatvoering als het oorspronkelijke bouwwerk, dat wil zeggen dat de funderingen dezelfde horizontale en verticale afmetingen hebben of wanneer werkzaamheden vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. Indien de provinciale ontheffingsbevoegdheid niet van toepassing is op de voorgenomen bodemverstoring moet door de veroorzaker een inventariserend archeologisch veldonderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek kan aangeven of het gebied vrij van archeologie is of dat er waarden zijn waar rekening mee dient worden gehouden. Totdat de Gemeente Emmen zelf onderbouwd archeologiebeleid heeft vastgesteld, is het provinciaal beleid van toepassing en indien nodig verwoord in de regels.

3.1.2 Archeologische waarden in het plangebied
3.1.2.1 Archeologische verwachtingswaarde

Op basis van de in voorbereiding zijnde beleidsadvieskaart archeologie geldt voor het plangebied een middelhoge variërend tot lage archeologische verwachting. Op basis van de verwachtingswaarde en de in de nabijheid uitgevoerde archeologische onderzoeken is een afweging over de noodzaak van archeologisch verkennend onderzoek gemaakt.

3.1.2.2 Archeologische monumenten

Binnen het plangebied liggen geen (beschermde) archeologisch monumenten. Ook ligt 50 meter buiten het plangebied eveneens geen archeologisch monument.

3.1.2.3 Archeologisch onderzoek

Het plangebied is op de concept archeologische beleidsadvieskaart gelegen in een gebied met een lage verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. Bij toekomstige ontwikkelingen is de kans dat hier archeologische waarden verstoord zullen worden daarom klein. Door het plangebied, van zuidwest naar noordoost is wel de loop van een oude veendijk gelegen. Deze is nu niet meer zichtbaar maar is mogelijk in de ondergrond nog aanwezig.

Direct ten zuiden van het plangebied is reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd (ADC rapport 2573). Hier heeft de veendijk ook doorheen gelopen. Uit het onderzoek is echter gebleken dat door ontvening de bodem bijna overal tot in het dekzand verstoord is. Resten van een dijklichaam zijn ook niet aangetroffen. De kans dat deze in het huidige plangebied aangetroffen zal worden is klein.

Archeologisch onderzoek is daarom niet zinvol. Ten aanzien van het bovenstaande advies kan contact opgenomen worden met de gemeentelijk archeoloog van de gemeente Emmen, mw. G.C.W. Verschoor (tel: 140591, e-mail: c.verschoor@emmen.nl).