direct naar inhoud van 2.1 Gemeentelijk beleid
Plan: Emmer-Compascuum, plan tot gedeeltelijke wijziging voor aanleg Runde
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012024-0701

2.1 Gemeentelijk beleid

2.1.1 Structuurvisie gemeente Emmen 2020, veelzijdigheid troef

De structuurvisie Emmen 2020, Veelzijdigheid Troef, is op 24 september 2009 vastgesteld. Het document is opgesteld als ruimtelijke vertaling van de ambities gesteld in de Strategienota Emmen 2020, vastgesteld door de Raad op 24 september 2010. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen weer. Tevens dient de structuurvisie om bedrijven, instellingen en andere overheden uit te nodigen tot en te stimuleren om passende, gewenste activiteiten en investeringen te doen die aansluiten op de weergegeven ambities en ruimtelijke mogelijkheden. In de structuurvisie wordt de ruimtelijke structuur van 2020 geschetst aan de hand van een aantal thema's, te weten landschap, duurzaamheid, verkeer, werken, wonen, voorzieningen en veiligheid. Voor ieder thema is een hoofdkoers bepaald, deze zijn als volgt:

Landschap:
Versterken van het landschap door in te zetten op bebossing van de Hondsrug, het vrijwaren van de steilrand, het koesteren van de openheid, de herkenbaarheid van de kanalenstructuur te vergroten, de beekdalen te herstellen en het gebruik van de essen te vergroten.

Voorzieningen:
Inzet op versterking van de centrumfunctie van Emmen en behoud bestaande ruimtelijke structuur niet-commerciële voorzieningen. Bij natuurlijke wijzigingsmomenten inzetten op versterking van de kwaliteit en efficiënte bundeling.

2.1.2 Ruimtelijke waardenkaart

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie is een Ruimtelijke Waardenkaart ontwikkeld. Deze RWK is op 29 september 2011 door de Raad vastgesteld. De ruimtelijke waardenkaart kent drie onderdelen:

  • I. In beeld brengen ontwikkelingsgeschiedenis
  • II. Vastleggen van de kenmerken, kwaliteiten en knelpunten van het huidige landschap
  • III. Aanreiken van handvatten ten aanzien van hoe met deze waarden om te gaan.

De volgende ruimtelijke aspecten uit de Ruimtelijke Waardenkaart zijn van toepassing op Emmer-Compascuum;

  • Monumentale kanaal- & laanbeplanting. Hieronder vallen het Oosterdiep, het Stads Compascuumkanaal en Runde NZ en ZZ.
  • het beekdal. Het beekdal van de Runde loopt ten westen van het dorp

Eén van de belangrijke visuele aspecten genoemd in de Ruimtelijke Waardenkaart die van toepassing is op Emmer-Compascuum is de aanwezigheid van essentiële zichtlijnen. Het gebied ten zuidoosten van Emmer-Compascuum kent een dergelijke essentiële zichtlijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2012024-0701_0002.png"

Vervolgens wordt in de Ruimtelijke Waardenkaart aangegeven waar het accent zou moeten liggen op behoud, waar op versterking en waar op de ontwikkeling van nieuwe waarden.

Onder het kopje 'Behouden' zijn de volgende elementen voor Emmer-Compascuum van belang:

  • Stelsel van kanalen en wijken
  • Robuuste, krachtig omzoomde ruimten
  • Essentiële zichtlijnen, waaronder het zicht op de steilrand

Onder het kopje 'Versterken' zijn de volgende elementen voor Emmer-Compascuum van belang:

  • De afleesbaarheid van de gelaagdheid van het landschap onder andere door elementen uit de periode van voor de grootschalige vervening nadrukkelijker 'uit te lichten
  • De monumentaliteit van de kanalen door herstel of integrale verjonging van kanaalbeplanting.

Bij de ontwikkeling van het plangebied is met deze uitgangspunten rekening gehouden.