direct naar inhoud van 3.5 Natuurbeschermingswet
Plan: Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23 (melkveehouderij)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011049-0701

3.5 Natuurbeschermingswet

Bij ontwikkelingen als deze dient vast komen te staan in hoeverre er sprake kan zijn van externe werking op beschermde Natuurgebieden (Natura 2000). Het dichtsbijzijnde beschermde natuurgebied in de zin van Natura 2000 gebieden is het Bargerveen dat is gelegen ten zuiden van het dorp Zwartemeer. Andere Natura-2000 gebieden liggen nog op een aanzienlijke grotere afstand.Met behulp van het rekenprogramma AAgro-Stacks is de ammoniakdepositie op het bovengenoemde gebied, voor de bestaande en nieuwe situatie berekend. De ammoniakemissie van het bedrijf bedraagt in de nieuwe situatie 2.386 kg NH3 per jaar en bedroeg in de oude situatie 1.253 kg NH3 per jaar. De ammoniakdepositie op het Bargerveen bedraagt op de berekende locatie 0,25 mol/h/jr in de nieuwe situatie. In de bestaande situatie bedraagt deze 0,13 mol/h/jr. Voor het Bargerveen geldt een kritische depositie van 400 mol/h/jr. De achtergronddepositie ligt boven deze kritische depositiewaarde. Op grond van de beleidslijn van het bevoegd gezag, de provincie Drenthe, is er sprake van een vergunningplichtige activitiet in het kader van de Natuurbeschermingswet bij een bijdrage van 0,5 % van de kritische depositiewaarde. Dit komt overeen met een bijdrage van 2 mol/h/jr. De werkelijke bijdrage van het bedrijf bedraagt in de nieuwe situatie 0,25 mol/h/jr en de toename bedraagt 0,12 mol/h/jr. De benodigde vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan aangevraagd. Op grond van bovenstaande gegevens kan worden uitrgegaan dat de benodigde veergunning op grond van de Natuurbeschermingswet zal worden afgegeven.