direct naar inhoud van 6.1 Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro en zienswijzen
Plan: Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011018-0701

6.1 Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro en zienswijzen

Het college heeft het bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat vrijgegeven voor overleg artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het houden van een inloopbijeenkomst.

6.1.1 Overleg

Het concept- ontwerpbestemmingsplan is voor overleg verzonden naar verschillende overlegpartners.
De ontvangen adviezen en reacties zijn gebundeld in de Nota van Beantwoording behorende bij het bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat.
In deze nota is tevens het standpunt van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de verschillende overlegreacties opgenomen. Waar de adviezen en reacties leidden tot aanpassingen van het bestemmingsplan, zijn de aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.
Voor de inhoud van de overlegreacties en het standpunt van het college wordt verwezen naar voornoemde nota. De Nota van Beantwoording maakt deel uit van het bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat.

6.1.2 Inloopbijeenkomst

Op 8 september 2011 is een inloopbijeenkomst in café "'t oude postkantoor" te Nieuw-Amsterdam gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden geïnteresseerden kennisnemen van het bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat en eventueel op het plan reageren. Diverse geïnteresseerden hebben het bestemmingsplan bekeken. De belangstellenden waren met name voor de indeling van het appartementencomplex gekomen. De vragen betroffen dan ook niet direct zaken die met een bestemmingsplan worden geregeld. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn geen inspraakreacties tegen het bestemmingsplan ontvangen.

6.1.3 Eerste terinzagetermjin ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ-Karel Palmstraat” heeft vanaf woensdag 12 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Tijdens deze termijn zijn 4 zienswijzen ingekomen. De zienswijzen zijn ontvangen binnen de wettelijke termijn overeenkomstig afdeling 3.4 artikel 3:16 van de Awb, en zijn dus ontvankelijk.

De zienswijzen hebben tot gevolg gehad dat het bestemmingsplan op diverse punten is aangepast. In bijlage 8 zijn de zonnediagrammen toegevoegd. En in bijlage 9 is het geluidsonderzoek aangaande de supermarkt opgenomen. Verder is de tekst in de toelichting omtrent dat geluidsonderzoek toegevoegd. In de regels is de bestemming "Horeca 3" toegevoegd en zijn in de bestemmingen rondom Wonen enkele aanpassingen doorgevoerd. De verbeelding is aangepast door de bestemming "Horeca 3" toe te voegen en door de geplande woningen langs de Karel Palmstraat eraf te halen.

6.1.4 Tweede terinzagetermijn ontwerpbestemmingsplan

Naar aanleiding van de inhoud van de zienswijzen en de omissie in de verbeelding qua goot- en bouwhoogten is besloten om het bestemmingsplan een tweede keer als ontwerp ter inzage te leggen. Een ieder heeft vanaf oktober 2012 een tweede mogelijkheid gekregen om een zienswijze tegen het aangepast bestemmingsplan in te dienen. Deze periode heeft te maken met de planning van de initiatiefnemer, Lefier. De resultaten van deze tweede inzagetermijn voor het ontwerp zullen worden opgenomen in het raadsvoorstel tot vaststelling.