direct naar inhoud van 3.5 Waterparagraaf
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

3.5 Waterparagraaf

3.5.1 Watertoets

In het Besluit ruimtelijke ordening is de "watertoets" opgenomen. Deze heeft tot doel om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het vigerende waterbeleid en de wateraspecten volwaardig mee te laten wegen bij de besluitvorming omtrent een goede ruimtelijke ordening. Dit proces komt in samenwerking tussen de gemeente en waterbeheerder tot stand. Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Velt en Vecht. In het kader van de watertoets wordt over onderhavig bestemmingsplan en de uitgangspunten overleg gevoerd met de waterbeheerder. Vervolgens worden de aandachtspunten en opmerkingen van het Waterschap Velt en Vecht verwerkt in het plan.

3.5.2 Rijksbeleid

Het waterbeleid op rijksniveau is verankerd in de 4e Nota Waterhuishouding, het Nationaal Bestuursakkoord Water en het rapport Waterbeleid 21e Eeuw. Daarnaast is in december 2009 het Nationaal Waterplan vastgesteld. Algemene uitgangspunten van het waterbeleid zijn:

 • bij waterbeheer wordt de voorkeursvolgorde vasthouden, bergen en afvoeren gehanteerd;
 • hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het rioleringssysteem en geïnfiltreerd in de bodem;
 • de toename van verhard oppervlak dient te worden vermeden en, indien dit niet mogelijk is, te worden gecompenseerd door het realiseren van extra waterberging;
 • waterlopen worden waar mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat.

Ook de Europese Kaderrichtlijn Water heeft gevolgen voor het waterbeheer in Nederland. Op grond van deze richtlijn dienen alle hoofdwateren te voldoen aan kwaliteitseisen. Daarnaast moet de ecologische toestand van natuurlijke wateren respectievelijk het ecologisch potentieel van kunstmatige wateren worden verbeterd.

3.5.3 Waterschapsbeleid

Op 27 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Velt en Vecht het Waterbeheerplan 2010-2015 vastgesteld. In het plan zijn de volgende kernopgaven benoemd: zorgen voor veiligheid, watersysteembeheer en beheer van de afvalwaterketen. Populair gezegd gaat het om voldoende schoon water en veilig wonen en werken. Deze kerntaken worden zoveel mogelijk in samenhang uitgevoerd. Ook integratie met wonen, recreatie, plattelandsontwikkeling en stadsvernieuwing is hierbij noodzakelijk. Nieuw in het waterbeheerplan is de opgave voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het waterbeheerplan geeft een globale weergave van de acties die Velt en Vecht in de periode 2010-2015 wil uitvoeren. Ook wordt een doorkijk voor de langere termijn gegeven. Er zijn geen specifieke aandachtspunten voor het plangebied.

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Velt en Vecht heeft op 15 december 2009 de Keur 2009 vastgesteld. Als gevolg van de nieuwe Waterwet is de keur van het waterschap herzien. De keur is een verordening van een waterschap. In de keur zijn onder andere opgenomen:

 • regeling van beheer en onderhoud van waterstaatswerken (waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken);
 • vergunningstelsel voor handelingen in het watersysteem;
 • algehele verboden in geval van calamiteiten;
 • watervergunning en melding voor lozen en onttrekken van grond- en oppervlaktewater;
 • meet- en registratieplicht;
 • zorgplicht voor het watersysteem;
 • regeling voor de schouw.

3.5.4 Gemeentelijk beleid

De gemeente Emmen heeft met de waterschappen Velt en Vecht en Hunze en en Aa’s het Waterplan Emmen (2004) opgesteld. Ook de provincie Drenthe en de Waterleidingmaatschappij Drenthe zijn inhoudelijk betrokken geweest bij het plan. In het Waterplan zijn drie koersen aangegeven die de gemeente volgt, te weten:

 • duurzaam en robuust (met als doelen een veerkrachtig watersysteem, inrichting en onderhoud is afgestemd op de functie van het water);
 • gezond en schoon (met als doelen afstemming van de oppervlaktewaterkwaliteit op de functie, een zo veel mogelijk gesloten waterketen en een optimale ontwikkeling van natuur door een goede waterkwaliteit);
 • zien en beleven (met aandacht voor cultuurhistorische elementen en het landschap en veel recreatie op en langs het water).

Het Waterplan geeft aan wat de rol van water is met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen, milieu en natuur. Ook waterbeleving en gebruik van water maken integraal onderdeel uit van het plan: een goede afstemming tussen al deze beleidsterreinen is essentieel.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2009 (2005) geeft inzicht in het functioneren van het rioolsysteem. Hierin zijn de nieuwe ontwikkelingen en maatregelen opgenomen, zoals het vervangen van riolering en voorzieningen voor niet aangesloten woningen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt ten aanzien van riolering de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd:

 • a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
 • b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
 • c. afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater;
 • d. huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat hiermee voor wat de biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt, worden ingezameld en naar een zuiveringstechnisch werk getransporteerd;
 • e. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d wordt zo nodig na zuivering bij de bron, hergebruikt;
 • f. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d wordt lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu gebracht; en
 • g. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d wordt naar een zuiveringstechnisch werk getransporteerd.

Als gevolg van de punten d en e uit deze voorkeursvolgorde moet er zoveel mogelijk naar worden gestreefd regenwater lokaal te benutten dan wel terug te brengen in het milieu. Dit laatste kan bijvoorbeeld met behulp van infiltratievoorzieningen.

3.5.5 Bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de westzijde van de kern Emmen en is momenteel vrijwel geheel verhard. Ten westen van het plangebied bevindt zich de waterwinning Noordbargeres. Het plangebied ligt binnen het stroomgebied Rijn-Oost.

Grondwaterbeschermingsgebied

Het plangebied ligt voor een groot deel in het grondwaterbeschermingsgebied Noordbargeres/Valtherbos.

Binnen het grondwaterbeschermingsgebied mogen geen inrichtingen in gebruik worden genomen die zijn opgesomd in een lijst bij de provinciale verordening. Daarnaast is het uitstrooien van as of het gebruik van bestijdingsmiddelen binnen deze niet toegestaan

Bodem en grondwater

Het plangebied ligt op een zandrug, genaamd de Hondsrug. De bodem van het plangebied bestaat uit zand (www.bodemdata.nl). Onder de zandlaag bevindt zich een laag keileem van variërende dikte (formatie van Drenthe). Tussen de zomer- en wintermaanden zijn geen significante verschillen waargenomen.

Het plangebied ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Ten behoeve van de bescherming van het grondwater is hiertoe een gebiedsaanduiding opgenomen waar regels aan verbonden zijn.

Waterhuishouding

De waterhuishouding in het plangebied is afgestemd op de stedelijke functie. De grondwaterstand bevindt zich rond 16,00+ NAP. In het plangebied hoeft geen water aangevoerd te worden. De maaiveldhoogte van het terrein varieert van ca. 23.00+NAP tot ca. 24,50+ NAP.

Riolering

In het plangebied is een gemengd rioolstelsel aanwezig.

3.5.6 Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie zal een ondergrondse parkeergarage worden aangelegd en zal bebouwing worden opgericht. In de bestaande situatie betreft het verhard parkeerterrein en wegverharding. De toename van verhard oppervlak in dit plan is derhalve nihil.

Waterhuishouding

Het regenwater wat op de wegverharding valt zal deels tot afstroming komen richting de berm en het nieuw aan te leggen regenwaterstelsel. Het regenwater wat op de gebouwen valt zal tot afstroming komen richting het regenwaterstelsel. De ontwikkeling zal geen meetbare invloed hebben op de waterhuishouding in het plangebied.

In verband met het grondwaterbeschermingsgebied zal het regenwater niet worden geïnfiltreerd, maar worden getransporteerd naar het Bargermeerkanaal.

Riolering

Er zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd langs de Hondsrugweg en Van Schaikweg. Het plangebied zal gescheiden worden aangesloten op dat rioolstelsel. Dit betekent dat huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Materiaalgebruik

De nieuwe werken worden uitgevoerd door middel van duurzame niet uitloogbare bouwmaterialen (dus geen zink, lood, koper en PAK’s houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Indien desondanks gebruik wordt gemaakt van uitlogende materialen, worden deze voorzien van een coating.