direct naar inhoud van 1.6 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

1.6 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 27 juni 2012 inzake het bestemmingsplan "Emmen, Willinkplein Zuid" de raad opgedragen om:

  • 1. "met inachtneming van hetgeen in rechtsoverwegingen 2.5.1 en 2.7.5 is overwogen, alsnog te onderzoeken wat de gevolgen van het plan zijn voor de geluidbelasting en de luchtkwaliteit voor de omgeving en op grond van de uitkomsten van dat onderzoek het plan alsnog toereikend te motiveren dan wel het bestreden besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling."

en voorts om:

  • 2. "met inachtneming van hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 2.7.7 voor het plandeel met de bestemming "Centrum" een aanvullende planregel op te nemen ten behoeve van privacy van omwonenden".

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State draagt de gemeenteraad op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Emmen, Willinkplein Zuid" opnieuw te nemen.

Derhalve is opdracht gegeven tot nieuw akoestisch onderzoek en luchtonderzoek. Als grondslag voor deze onderzoeken zijn enkele verkeersprognoses opnieuw berekend. In de subparagrafen 3.4.3 en 3.4.4 is daarop ingegaan. Hieruit valt af te leiden dat voldaan wordt aan de geldende normen.

In de toelichting is de figuur 5.1 hieronder met oog op duidelijkheid in de verkeerssituatie aangepast. Een mogelijke ontsluiting van de zuidelijk van het plangebied gelegen woningen op de nieuwe ontsluitingsweg naar de parkeergarage is in de aangepaste tekening niet meer opgenomen. Een dergelijke mogelijkheid is planologisch ook uitgesloten.

Daarnaast is in onderhavig bestemmingsplan binnen de bestemming "Centrum" de volgende regel toegevoegd aan paragraaf 3.4.1: "De afstand van een toegankelijk (openbaar of privé) daklandschap, voorzover gelegen op een hoogte van 6.5 meter of meer boven peil, tot de gevel van een belendend appartement, dient minimaal 20 meter te bedragen".