direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer- Verblijfgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen voor de ontsluiting van de aanliggende percelen;
 • b. erven en pleinen;
 • c. een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • d. in- en uitritten ten behoeve van een (ondergrondse) parkeergarage;
 • e. evenementen;
 • f. laden en lossen overdag;
 • g. de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' voor zover de gronden als zodanig zijn aangeduid;
 • h. de aanduiding 'Geluidzone - Industrie' voor zover de gronden als zodanig zijn aangeduid;
 • i. de aanduiding 'Milieuzone - Grondwaterbeschermingsgebied' voor zover de gronden als zodanig zijn aangeduid.

met bijbehorende:

 • j. andere bouwwerken;
 • k. kunstwerken en waterwerken;
 • l. sport- en speelgelegenheden;
 • m. fiets- en voetpaden;
 • n. groenvoorzieningen;
 • o. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' mag een ondergrondse parkeergarage worden gebouwd;
6.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen

 • a. luifels/ overkappingen aan naastgelegen gebouwen mogen maximaal 2 meter uit steken;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' mag een overkapping worden gerealiseerd ten behoeve van de ingang van de parkeergarage;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken, mag maximaal 6 meter bedragen en maximaal 15 m² vloeroppervlak beslaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten en informatiesystemen/signaleringsborden maximaal 10 m en vlaggemasten maximaal 5 meter mag bedragen.

6.3 Nadere eisen
6.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden als laad- en losplaats in de avonduren, wanneer er geen nader akoestisch onderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat dit toelaatbaar is.