direct naar inhoud van 3.5 Waterparagraaf
Plan: Nieuw-Amsterdam, agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart NZ
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010046-0701

3.5 Waterparagraaf

In deze waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem voor het plangebied van het bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart NZ is ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden en of speciale functies voor het plangebied gelden. Naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige consequenties van het plan heeft het het wateradvies van het waterschap een duidelijke plaats gekregen. De tekst in deze paragraaf is een uittreksel van de watertoets zoals deze is verzonden naar het waterschap. Voor een volledige weergave van de watertoets wordt verwezen naar de watertoets die als bijlage aan dit bestemmingsplan toegevoegd.

3.5.1 Waterhuishouding

Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart NZ ligt in het stroomgebied van Rijn oost en valt onder het beheersgebied van het waterschap Velt en Vecht. Het waterbeleid voor dit gebied is vastgelegd in het Watersysteemplan en in het waterplan van de gemeente Emmen.

3.5.1.1 Riolering

Naast het inzamelen en afvoeren van afvalwater heeft het rioolstelsel een belangrijke functie in de afwatering van de verharde oppervlakken in het plangebied. Aan de Siepeldijk is een drukriool (DWA) aangelegd, zodat huishoudelijk afwalwater kan worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Het bedrijfsafvalwater dient conform het lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) niet meer verontreinigd af te stromen van het verharde erf in het oppervlaktewater. Het waterschap adviseert dan ook een spoelplaatsvoorziening zodanig aan te leggen dat bij het reinigen van voertuigen, werktuigen en mest- en spuitapparatuur het vrijkomende schoonmaakwater kan afgevoerd de mestkelder of aparte opvang.

3.5.1.2 Waterbeheer, (grond) waterkwantiteit - en kwaliteit

Gelet op de hoeveelheid verhard oppervlak in het agrarisch bouwblok aan de Siepeldijk is overeengekomen een vijver aan te leggen waarmee de piekmomenten in neerslag opgevangen kunnen worden. Dit is een gevolg van de vuistregel dat 10% van de verharding in kubieke meters waterberging moet worden ingericht. Normaliter wordt hier een aansluiting gemaakt voor het erfafspoelwater en hemelwater van de verharde oppervlakten.

Eveneens wordt geadviseerd om het vloerpeil van de gebouwen ten minste 30 centimeter boven de weg te kiezen.

3.5.2 Wateradvies waterschap

De gemeente Emmen heeft het waterschap tijdig ingelicht over de planvorming. Hierdoor heeft op 18 augustus 2010 waterschap Velt en Vecht de gemeente goed op de hoogte kunnen stellen van de waterhuishoudkundige aspecten binnen het plan. Er wordt rekening gehouden met bestaande wetten en regels op het gebied van de waterhuishouding. De concrete aanbevelingen zijn in paragraaf 3.5.1 verwerkt.
Het concept-ontwerpbestemmingsplan is eveneens voor overleg aan het waterschap voorgelegd.