direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Nieuw-Amsterdam, agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart NZ
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010046-0701

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitoefening van een agrarisch bedrijf;
 • b. agrarische gronden;

met bijbehorende:

 • c. andere bouwwerken;
 • d. schuilgelegenheden;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. er mogen geen gebouwen worden gebouwd;
3.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen maximaal 2 meter mogen bedragen;
3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. permanent teeltondersteunende voorzieningen;
 • b. houtteelt;
 • c. bollenteelt;
 • d. beplanten en/of bebossen van gronden met houtopstanden
 • e. bomenteelt, kweken van bomen en fruitteelt, voor zover meer dan 1 hectare groot;
 • f. Paardenbakken (paddocks);
3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ophogen, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegenvan de bodem;
 • b. het aanleggen van wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden en dagrecreatieve voorzieningen zoals picknickplaatsen en parkeervoorzieningen;
 • c. het kweken van bomen en fruitteelt, voor zover het een aaneengesloten oppervlakte van meer dan 1 hectare betreft;
 • d. het graven, verbreden en dempen van wijken, sloten en waterlopen;
 • e. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse leidingen, daarmee verband houdende constructies en het zoeken naar delfstoffen;
 • f. het aanleggen van houtopstanden en (lijnvormige) beplanting;
 • g. het beplanten en/of bebossen van gronden met houtopstanden, erfbeplanting uitgezonderd.

3.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in artikel 3.5 lid1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. nodig zijn voor de aanleg van geluidswallen en geluidsschermen, resp. taluds voor fiets- en voetpaden;
 • b. normaal onderhoud en beheer betreffen, waaronder normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen;
 • c. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • d. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • e. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
3.4.3 Combinaties

Voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

3.4.4 Voorwaarden

De artikel 3.4 lid 1 bedoelde omgevingsvergunning wordt niet verleend indien het werk of de werkzaamheid plaatsvindt met het oog op het ontwikkelen of versterken van natuurwaarden in een nieuw natuurgebied en door de uitvoering op directe of indirecte wijze aantoonbare afbreuk wordt of zou worden gedaan aan de agrarische bedrijfsvoering op aangrenzende of nabijgelegen percelen, dan wel aantoonbare schade of nadeel aan nabijgelegen agrarische bedrijven en/of de landbouwfunctie wordt of zou worden gedaan.

3.4.5 Beperkingen

De in artikel 3.4 lid 1bedoelde omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken, of werkzaamheden de waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.