direct naar inhoud van Artikel 4 Waarde - Archeologie waardevol gebied
Plan: Emmen, Noordbarge, Oude Zuidbargerstraat 11
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010045-0701

Artikel 4 Waarde - Archeologie waardevol gebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'waarde - archeologie waardevol gebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen en andere bouwwerken

Voor het bebouwen van de in lid 4.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

a. op de gronden mede bestemd voor Waarde - Archeologie waardevol gebied mogen geen gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd;

b. het gestelde in onder a geldt niet voor:

1. het verbouwen van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte van het gebouw, gelegen op minder dan 1 m boven peil, in generlei opzicht wordt vergroot of veranderd;

2. het bouwen van een gebouw of ander bouwwerk tot maximaal 250 m², waarbij het gaat om een totaal aan te verstoren bodemoppervlak binnen een plangebied of bouwvlak van een samenhangend project dat niet kan worden opgedeeld in deeluitwerkingen.

4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a. lid 4.2.1, sub a:

voor herbouw met dezelfde maatvoering als het oorspronkelijke bouwwerk, dat wil zeggen dat de funderingen dezelfde horizontale en verticale afmetingen hebben of wanneer werkzaamheden vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd;

b. lid 4.2.1, sub b, onder 2:

voor het oprichten van een gebouw of ander bouwwerk met een oppervlak groter dan 250 m²; mits de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een archeologisch (inventariserend) onderzoek heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld, waarbij, in het belang van de archeologische monumentenzorg, aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden kunnen worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of;

3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

4.3.2 Vervallen onderzoeksplichting

Alvorens tot onderzoek over te gaan, kan een archeoloog in dienst van de gemeente, een provinciaal archeoloog, of hiermee gelijk te stellen archeologische deskundige advies worden gevraagd omtrent de noodzaak tot onderzoek, indien deze schriftelijk heeft verklaard dat een onderzoek niet noodzakelijk is, vervalt de verplichting tot onderzoek zoals gesteld in lid 4.3.1, sub b.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen van de bodem;

b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte van de aan te brengen verharding 500 m² of meer bedraagt;

c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;

e. het aanbrengen van ondergrondse leidingen en de daarmee verband houdende constructies;

f. het zoeken naar delfstoffen;

g. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt;

h. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

i. het aanleggen van bos of boomgaard;

j. het scheuren van grasland;

k. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen.

4.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

a. normaal onderhoud en beheer betreffen, waaronder normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen;

b. plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek;

c. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

d. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.

4.4.3 Combinaties

Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

4.4.4 Voorwaarden

De in lid 4.4.1 bedoelde vergunning wordt niet eerder verleend dan dat:

a. de aanvrager een rapport/advies heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

b. het rapport/advies ter beoordeling is voorgelegd aan een archeologische deskundige en deze positief adviseert. Bij een negatief advies van de deskundige wordt de vergunning niet verleend.

4.4.5 Beperkingen

Voorzover de in lid 4.4.1 genoemde werken en werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning alleen worden verleend indien aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of;

c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

4.4.6 Vervallen onderzoeksverplichting

Alvorens tot onderzoek over te gaan, kan een archeoloog in dienst van de gemeente, een provinciaal archeoloog, of hiermee gelijk te stellen archeologische deskundige advies worden gevraagd omtrent de noodzaak tot onderzoek, indien deze schriftelijk heeft verklaard dat een onderzoek niet noodzakelijk is, vervalt de verplichting tot onderzoek als bedoeld in artikel 4.4.4.

4.4.7 Weigering

De in lid 4.4.1 bedoelde vergunning wordt in elk geval geweigerd wanneer:

a. de voorgenomen werken of werkzaamheden de archeologische waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen;

b. een negatief advies van de deskundige wordt verleend.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Bevoegdheid

Burgermeester en wethouders kunnen de dubbelbestemming Waarde - Archeologie waardevol gebied laten vervallen, indien op basis van een archeologisch onderzoek is aangetoond dat in de desbetreffende gronden geen archeologische waarden meer aanwezig zijn.