direct naar inhoud van 3.5 Waterparagraaf
Plan: Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010044-0701

3.5 Waterparagraaf

In deze waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem voor het plangebied van het bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 is ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden en of speciale functies voor het plangebied gelden. De tekst in deze paragraaf is een uittreksel van de watertoets zoals deze is verzonden naar het waterschap. Voor een volledige weergave van de watertoets wordt verwezen naar de watertoets die als bijlage aan dit bestemmingsplan toegevoegd.

3.5.1 Waterhuishouding

Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 ligt in het stroomgebied van Rijn Oost en valt onder het beheersgebied van het waterschap Velt en Vecht Het waterbeleid voor dit gebied is vastgelegd in het Watersysteemplan en in het waterplan van de gemeente Emmen.

3.5.1.1 Riolering

Naast het inzamelen en afvoeren van afvalwater heeft het rioolstelsel een belangrijke functie in de afwatering van de verharde oppervlakken in het plangebied. Tijdens perioden met meer neerslag kan het voorkomen dat de rioolberging geheel gevuld raakt en zal rioolwater via de riooloverstorten naar het oppervlaktewater stromen. Een gescheiden rioolstelsel houdt afvalwater en regenwater gescheiden. Afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, regenwater wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.
Er ligt op vrijverval een verzamelleiding ter hoogte van Erfscheidenweg 55. Deze verzamelleiding gaat over in het nabijgelegen drukriool. Ten behoeve van dit plan wordt het bestaande rioolstelsel niet aangepast. Het huishoudelijk afvalwater zal worden aangesloten op dit stelsel.

Voor het afvoeren van bedrijfsafvalwater dient een aparte voorziening geplaatst te worden, omdat dit niet mag worden geloosd op de riolering. Het bestemmingsplan betreft een agrarisch bedrijf. Agrarische bedrijven vallen onderhet Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV). Vrij vertaald zegt het LOTV dat het rechtstreeks afstromen van verontreinigd water van het verharde erf naar het oppervlaktewater niet voor mag komen. Hiervoor bestaat een meldingsplicht, maar dit valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan.

Het hemelwater dient apart van het rioolstelsel te worden afgevoerd.

3.5.2 Wateradvies waterschap

Het gescheiden afgevoerde hemelwater dient in de bodem, of in het oppervlaktewater te worden geborgen.

Gelet op de hoeveelheid verhard oppervlak van zowel het gebouw als bestrating, dient er voldoende opvangcapaciteit aanwezige oppervlakte water. Indien er voldoende opvangcapaciteit bestaat, dient capaciteit gecreƫerd te worden. Een vuistregel hierbij is dat 10% van het nieuw verhard oppervlak moet als waterberging op het eigen terrein te worden ingericht.

Hiervoor is, omdat sprake is van meer dan 1500 m2 oppervlak, een suggestie voor waterberging opgenomen in de bijlage van het bestemmngsplan. Bij de uitvoering van het inrichtingsplan zal ook de zaksloot direct ten noorden van de aardappelloods worden uitgevoerd. Voor het lozen van regenwater dient deze zaksloot minimaal 150 m3 water kunnen opvangen op piekmomenten.

Om wateroverlast in gebouwen te voorkomen adviseert het waterschap, bij bouwaanvragen in het
algemeen, om voor een vloerpeil te kiezen die tenminste 30 centimeter boven de weg ligt.

De gemeente Emmen heeft het waterschap tijdig 3 november 2010 ingelicht over de planvorming. Hierdoor heeft het waterschap de gemeente goed op de hoogte kunnen stellen van de waterhuishoudkundige aspecten binnen het plan. Er wordt rekening gehouden met bestaande wetten en regels op het gebied van de waterhuishouding.
Het concept-ontwerpbestemmingsplan is voor overleg op 23 november 2010 aan het waterschap voorgelegd.