direct naar inhoud van 3.5 Waterparagraaf
Plan: Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010042-0701

3.5 Waterparagraaf

In deze waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem voor het plangebied van het bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ is ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden en of speciale functies voor het plangebied gelden. Naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige consequenties van het plan en de stedelijke wateropgave heeft het het wateradvies van het waterschap een duidelijke plaats gekregen. De tekst in deze paragraaf is een uittreksel van de watertoets zoals deze is verzonden naar het waterschap. Voor een volledige weergave van de watertoets wordt verwezen naar de watertoest die als bijlage aan dit bestemmingsplan toegevoegd.

3.5.1 Waterhuishouding

Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ valt onder het beheersgebied van het waterschap Velt en Vecht. Het waterbeleid voor dit gebied is vastgelegd in het Watersysteemplan en in het waterplan van de gemeente Emmen.

Naast het inzamelen en afvoeren van afvalwater heeft het rioolstelsel een belangrijke functie in de afwatering van de verharde oppervlakken in het plangebied. In een gemengd rioolstelsel worden afvalwater en regenwater 'gemengd' en vervolgens gezamenlijk afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Tijdens perioden met meer neerslag kan het voorkomen dat de rioolberging geheel gevuld raakt en zal rioolwater via de riooloverstorten naar het oppervlaktewater stromen. Een gescheiden rioolstelsel houdt afvalwater en regenwater gescheiden. Afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, regenwater wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.

Tussen de Oosterwijk en de Bladderwijk is een drukriool aanwezig. Ten behoeve van deze woning dient een aansluiting aan dit drukriool te worden aangelegd. Hiervoor dient een zakelijk recht te worden gevestigd.Bij nieuwbouw in het buitengebied is de eigenaar verantwoordelijk voor de aanleg en kosten van een rioolvoorziening.

Omdat sprake is van een drukriool, dient het hemelwater op een andere wijze worden opgevangen en geborgen. Vanwege hoge grondwaterstanden en de aanwezigheid van veen en in het gebied is de mogelijkheid van infiltratie van regenwater in de ondergrond beperkt Hiervoor is de watergang ten zuiden van het perceel bedoeld en in uitzonderlijke gevallen kan op de Oosterwijk ten oosten van het perceel worden geloosd.

Het gebied is een veenkoloniaal gebied, waarbij de grondwaterstand circa 40 cm onder het maaiveld ligt. Geadviseerd wordt om de woning zodanig te bouwen dat schimmelvorming inpandig wordt voorkomen. Of kruipruimteloos bouwen of het perceel circa 80 cm ophogen bestaan tot de mogelijkheden hiervoor.In de directe omgeving van het plangebied zijn bij de gemeente geen gevallen van wateroverlast bekend. De verzoeker heeft ervoor gekozen om kruipruimteloos te bouwen.

Om bodemvervuiling tegen te gaan is het wenselijk om geen gebruik te maken van uitlogende materialen.

3.5.2 Wateradvies waterschap

De gemeente Emmen heeft het waterschap tijdig ingelicht over de planvorming. Hierdoor heeft het waterschap de gemeente goed op de hoogte kunnen stellen van de waterhuishoudkundige aspecten binnen het plan. Er wordt rekening gehouden met bestaande wetten en regels op het gebied van de waterhuishouding. Op 23 september 2010 heeft Waterschap Velt en Vecht aangegeven geen bezwaren tegen het plan te hebben, mits de woning zonder kruipruimte wordt uitgevoerd. Het concept - ontwerpbestemmingsplan is voor overleg aan het waterschap voorgelegd. Naar aanleiding van de reactie van het waterschap hierop, is deze watertoets nader ingevuld en uitgebreid.