direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd.
De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uit dit artikel blijkt dat onder een bouwplan o.a. wordt verstaan de bouw van een woning of de uitbreiding van een gebouw van 1000m² of meer.
Het voorliggende bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost betreft een actualisatie van diverse oude bestemmingsplannen.  Uitgangspunt is dat bestaande bouwrechten mits ruimtelijke en milieutechnisch nog haalbaar door de gemeente worden gerespecteerd. In het bestemmingsplan zijn bij recht geen nieuwe directe bouwmogelijkheden opgenomen, echter middels een wijzigingsbevoegdheid zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De financiële haalbaarheid van het wijzigingsplan zal bij het opstellen van het plan duidelijk moeten zijn alvorens het wijzigingsplan doorgang kan vinden.
Behoudens het opstellen van het bestemmingsplan zijn dan ook geen kosten verbonden aan het actualisatieplan. De kosten voor het opstellen van het voorliggend bestemmingsplan worden gedekt uit de reguliere gelden die beschikbaar zijn gesteld voor het actualiseren van de gemeentelijke bestemmingsplannen door de gemeenteraad. Deze gelden zijn exclusief de benodigde onderzoekskosten, hiervoor zijn in het begrotingsjaar 2013 gelden voor vrijgemaakt. Het kostenverhaal voor het opstellen van dit bestemmingsplan is dus anderszins verzekerd, waardoor vaststelling van een exploitatieplan niet nodig is.