direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Landgoed
Plan: Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010031-0701

Artikel 3 Agrarisch - Landgoed

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch - Landgoed aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aanleggen en instandhouden van een landgoed;
 • b. uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
 • c. bedrijfsgebouwen;
 • d. agrarische gronden;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. toegangswegen in- en uitritten;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. geluidswerende voorzieningen;
 • i. kunstwerken en waterwerken;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de afstand van een gebouw tot de zijerfscheiding dient minimaal 3 meter te bedragen, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand, indien de erfscheiding in een sloot is gelegen dienen gebouwen op minimaal 5 meter afstand vanaf de insteek van de sloot te worden opgericht;
 • b. binnen de bestemming mag het maximale bebouwingspercentage niet meer dan 75% bedragen;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 12 meter bedragen, danwel de bestaande bouwhoogte;
 • d. de goothoogte van gebouwen mag niet meer dan 6 meter bedragen, danwel de bestaande goothoogte;
3.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. luifels aan het gebouw mogen maximaal 2 meter uit steken;
 • b. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken, mag maximaal 6 meter bedragen en maximaal 15m² vloeroppervlak beslaan, met dien verstande dat de hoogte van lichtmasten maximaal 10 meter mag bedragen;
 • d. mest- en wateropslagen mogen, voor zover aangemerkt als een bouwwerk, de inhoud van maximaal 1000m³ hebben en de bouwhoogte mag maximaal 6 meter, inclusief overkapping mag bedragen;
3.3 Afwijking van de bouwregels
3.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 3.2 en toestaan dat de afstand tussen de bedrijfsgebouwen meer dan 20 meter mag bedragen;
 • b. artikel 3.2 lid 1 en toestaan dat de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan 12 meter mag beragen;