direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Emmen Kapelstraat
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010027-0003

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd.
De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uit dit artikel blijkt dat onder een bouwplan o.a. wordt   verstaan de bouw van een woning of de uitbreiding van een gebouw van 1000 m2 of meer.
Het voorliggende bestemmingsplanEmmen Kapelstraat betreft een ontwikkelingsplan.  Uitgangspunt is dat een nieuwe ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Bij besluit van 20 november 2007 heeft het college besloten tot verkoop van het pand aan de Kapelstraat 65, waarbij de kopende partij verplicht wordt tot nieuwbouw en inrichting van het gebied. De bijkomende kosten zijn verdisconteerd in de grondprijs, waardoor het kostenverhaal dus anderszins verzekerd is. Vaststelling van een exploitatieplan is hierdoor niet nodig.