direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen - Gestapeld
Plan: Emmen Kapelstraat
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010027-0003

Artikel 5 Wonen - Gestapeld

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen-Gestapeld aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. appartementsgebouwen;
 • b. bijgebouwen;

met bijbehorende:

 • c. andere bouwwerken;
 • d. toegangswegen in- en uitritten;
 • e. (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. geluidswerende voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mag uitsluitend een appartementsgebouw worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht,
 • d. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • e. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven;
5.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de andere bouwwerken bij een hoofdgebouw mag maximaal 20m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen, m.u.v. de bouwhoogte van lichtmasten deze mogen 10 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
5.3 Nadere eisen
5.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.