direct naar inhoud van Artikel 28 Wonen - Voormalige Agrarische Bebouwing - 2
Plan: Emmen, Noordbarge
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010012-0701

Artikel 28 Wonen - Voormalige Agrarische Bebouwing - 2

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-Voormalige Agrarische Bebouwing - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met kenmerken van een voormalig agrarisch bedrijf / woonboerderij;
 • b. een in twee wooneenheden opgedeelde woning, ter plaatse van de aanduiding '2 wooneenheden';
 • c. bijbehorende bouwwerken;
 • d. tuin en erven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'houtwal', mede voor behoud van opgaande beplanting;

met bijbehorende:

 • f. andere bouwwerken;
 • g. toegangswegen in- en uitritten;
 • h. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
28.2 Bouwregels
28.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 • b. als hoofdgebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
 • c. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming 'Wonen-Voormalige Agrarische Bebouwing 2' ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
 • d. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
 • e. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • f. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen of een andere dan de bestaande bouwhoogte is aangegeven;
 • g. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding goothoogte mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen of een andere dan de bestaande goothoogte is aangegeven;
 • h. de dakhelling van het hoofdgebouw mag ten hoogste de bestaande dakhelling bedragen.
28.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
 • b. per woning mag maximaal 100 m² bijbehorende bouwwerken worden gerealiseerd, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bebouwd wordt;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 m achter de gevellijn van het hoofdgebouw te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • d. aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen maximaal 5 m achter de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 m afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 m bedragen;
 • f. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 m bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 m bedragen.
28.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de voorgevel maximaal 1 meter en achter de voorgevel maximaal 3 m bedragen met dien verstande dat:
  • 1. de totale gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken maximaal 15 m² mag bedragen;
  • 2. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter mag bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen;
  • 4. een luifel aan het hoofdgebouw maximaal 1,5 meter mag uitsteken.
28.3 Nadere eisen
28.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
28.4 Afwijken van de bouwregels
28.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 28.2.1 onder d en toestaan dat het hoofdgebouw wordt vergroot, onder voorwaarde dat: er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • b. artikel 28.2.1 onder a en e en toestaan dat het hoofdgebouw van locatie wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • c. artikel 28.2.1 onder f en toestaan dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • d. artikel 28.2.1 onder g en toestaan dat de goothoogte van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • e. artikel 28.2.1 onder h en toestaan dat de dakhelling van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • f. artikel 28.2.2 onder b en toestaan dat er bij de vervanging van bijbehorende bouwwerken een grotere oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken wordt toegestaan (saneringsregeling), onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • g. artikel 28.2.2 onder c en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de gevellijn mogen worden opgericht.
28.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 28.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, het landschap, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend. De aspecten straat- en bebouwingsbeeld, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 2 van de toelichting 'Onderzoek landschap 'Noordbarge, Het dorp en landschap in historisch perspectief' en weergegeven op de bijbehorende kaarten (Bijlage 3 en Bijlage 4).

28.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als hoofdgebouw;
 • b. het aanleggen van paardenbakken;
 • c. het gebruik van niet - geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelige ruimte.
28.6 Afwijken van de gebruiksregels
28.6.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 28.1 en toestaan dat een deel van de woning voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende bepalingen gelden:
  • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
  • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie
  • 3. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit
  • 4. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst;
  • 5. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden;
 • b. artikel 28.2.1 onder b en toestaan dat het hoofdgebouw opgesplitst mag worden in maximaal twee wooneenheden;
 • c. artikel 28.5 onder b en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de oppervlakte maximaal 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak minimaal 50 m verwijderd is van woningen van derden.
28.6.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 28.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, het landschap, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend. De aspecten straat- en bebouwingsbeeld, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 2 van de toelichting 'Onderzoek landschap 'Noordbarge, Het dorp en landschap in historisch perspectief' en weergegeven op de bijbehorende kaarten (Bijlage 3 en Bijlage 4).

28.7 Wijzigingsbevoegdheid
28.7.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan wijzigen door:

 • a. het bouwen of uitbreiden van de woning met geluidsgevoelige ruimtes buiten het bouwvlak toe te staan mits de geluidbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen en of ruimtes niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.
28.7.2 Beperkingen

De wijziging dient het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten. In de afweging om conform artikel 3.6 het bestemmingsplan te wijzigen dient in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, het landschap, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen te worden. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden. De aspecten straat- en bebouwingsbeeld, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 2 van de toelichting 'Onderzoek landschap 'Noordbarge, Het dorp en landschap in historisch perspectief' en weergegeven op de bijbehorende kaarten (Bijlage 3 en Bijlage 4).

28.8 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
28.8.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verwijderen van houtopstanden op de gronden met de aanduiding 'houtwal'.
28.8.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in artikel 28.8.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • b. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
28.8.3 Beperkingen

De in artikel 28.8.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken, of werkzaamheden de waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.