direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

2.4 Gemeentelijk beleid

2.4.1 Ruimtelijk / economisch beleid
2.4.1.1 Structuurvisie gemeente Emmen 2020, veelzijdigheid troef

De Structuurvisie 2020 is de ruimtelijke vertaling van de gemeentelijke ambities en doelen. De Structuurvisie is in 2009 vastgesteld door de raad. Aangegeven wordt dat de belangrijkste uitgangspunten en ontwikkelingsprincipes voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen bestaan uit:

  • Kwaliteit voor kwantiteit. Centraal staat een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Verbetering van de kwaliteit van de bestaande omgeving wordt relatief belangrijker geacht dan een functionele uitbreiding;
  • Keuze voor een duurzame inrichting van de ruimte. Wijzigingen in de ruimtelijke opbouw worden ge├źnt op de zogenaamde lagenbenadering;
  • Rekening houden met de klimaatverandering.

In de Structuurvisie wordt landbouw aangewezen als drager van het landschap. In de grootschalige gebieden krijgt de landbouw voldoende mogelijkheden om op te schalen. Aandachtspunt is de inpassing van grotere agrarische bedrijven in het landelijk gebied. Nieuwbouw c.q. vestiging in de als waardevol aangemerkte open ruimte is in principe alleen mogelijk indien er een ruimtelijke en economische meerwaarde is.

De Structuurvisie gaat uit van een lagenbenadering. Het grondgebied van Emmen is daarbij onderverdeeld in 4 deelgebieden;

  • A. Deelgebied A (de Monden): Dit is het noordoostelijk, Veenkoloniale deel van de gemeente. Dit deelgebied kent een sterk agrarisch karakter;
  • B. Deelgebied B: De kern Emmen en de directe omgeving. Dit is het uitloopgebied van de stad. Grootschalige landbouw is in dit gebied minder wenselijk.
  • C. Deelgebied C: Dit deelgebied ligt ten zuiden van de A37 en kan getypeerd worden als ontwikkelingsgebied voor bedrijven, glastuinbouw en grootschalige landbouw.
  • D. Deelgebied D: Dit is de zuidrand van de gemeente die zich kenmerkt door kleinschalig landschap met veel grasland en de aanwezigheid van natuurwaarden (Bargerveen, Schoonebeekerdiep). Landbouw gaat hier samen met recreatie, natuur en landelijk wonen."

Het gebied van dit wijzigingsplan valt in deelgebied B. In deze situatie gaat het niet om grootschalige schaalvergroting. Daarbij wordt bij realisatie van het plan een locatie met een bestemming voor intensieve veehouderijdoeleinden vervangen in een bestemming voor een paardenhouderij.

2.4.1.2 Beleidsnotitie Paardenhouderijen

De gemeenteraad van Emmen heeft op 25 maart 2004 de beleidsnotitie "Paardenhouderijen" vastgesteld. Hierin is het gemeentelijke beleid ten aanzien van de verschillende vormen van paardenhouderij vastgelegd.

De activiteiten van het bedrijf bestaan uit het houden van pensionpaarden die worden verzorgd. Dit is de hoofdactiviteit. Daarnaast fokt en traint men eigen paarden. Men beschikt over voldoende weidegronden om de pension- en fokpaarden te weiden.

Binnen de beleidsnotitie worden geen specifieke vestigingseisen gesteld t.a.v. de hoofdbedrijfsactiviteit paardenpension zoals de familie Heineke die exploiteert. In de notitie worden wel eisen gesteld ten aanzien van de vestiging van maneges. Echter, het bedrijf van Heineke is nadrukkelijk geen manege, er wordt namelijk geen les gegeven. Tevens kunnen mensen zonder een eigen paard niet bij het bedrijf terecht.

Daarnaast bestaat er in deze situatie de combinatie met fok- en trainactiviteiten. Deze vormen van paardenhouderijen worden binnen de beleidsnotitie gezien als productiegerichte paardenhouderijen die onder de noemer "agrarische bedrijvigheid" vallen. Paardenfokkerijen passen binnen het gemeentelijke beleidsstreven tot verbreding en structuurversterking van de agrarische sector.

Conclusie is dat deze specifieke combinatie van paarden-activiteiten niet in strijd is met de beleidsnotitie "Paardenhouderijen".