direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Paardenpension
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

Artikel 3 Agrarisch - Paardenpension

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch - Paardenpension (A-pp) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitoefening van een paardenpension;
 • b. bedrijfsgebouwen;
 • c. bedrijfswoning met bijgebouwen;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag maximaal 4,5 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag maximaal 10 meter bedragen;
 • c. de dakhelling van een bedrijfsgebouw mag niet minder dan 15 graden bedragen;
 • d. een bedrijfsgebouw dient minimaal 20 meter achter de gevellijn te worden opgericht;
3.2.3 Bedrijfswoning

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:

 • a. er is één bedrijfswoning toegestaan;
 • b. de voorgevel van de bedrijfswoning dient in de gevellijn te worden opgericht;
 • c. de oppervlakte van bebouwing mag maximaal 250 m² bedragen (hoofdgebouw en bijgebouwen);
 • d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag maximaal 9 meter bedragen;
 • f. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 35 graden bedragen;
3.2.4 Bijgebouwen bij de bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij de bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
 • b. bijgebouwen dienen minimaal 3 meter achter de voorgevel van de bedrijfswoning te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • c. de goothoogte van een bijgebouw mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijgebouw mag maximaal 6 meter bedragen;
3.2.5 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, mag maximaal 6 meter bedragen;

3.3 Nadere eisen
3.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.