direct naar inhoud van 1.5 Overzicht verricht onderzoek
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

1.5 Overzicht verricht onderzoek

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan Emmen, Emmerhout zijn diverse bureauonderzoeken verricht. In deze paragraaf worden deze kort benoemd. De conclusies zijn verwerkt in hoofdstuk 3.

Archeologisch historisch onderzoek

Op basis van beschikbaar kaart- en datamateriaal is gekeken naar binnen het plangebied aanwezige en te verwachten archeologische en historische waarden. Voorzover noodzakelijk is voor deze (verwachtings)waarden een conserverende juridische regeling opgenomen. Het archeologisch onderzoek is als bijlage 2 opgenomen bij deze toelichting.

Akoestisch onderzoek

Daar het plangebied is gelegen binnen de geluidzones van een aantal wegen dient de geluidsbelasting op het bestemmingsplabn te worden getoetst aan grenswaarden conform de Wet geluidhinder. Het akoestisch onderzoek is als bijlage 3 opgenomen bij deze toelichting.

Watertoets

Voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmingsplan, heeft de gemeente overleg gevoerd met het waterschap. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in de 'waterparagraaf' (paragraaf 3.6). De waterparagraaf is als bijlage 4 opgenomen bij deze toelichting.