direct naar inhoud van Artikel 8 Groen - Wijkgroen
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

Artikel 8 Groen - Wijkgroen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Wijkgroen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen(voorziening);
 • b. park;
 • c. plantsoen;
 • d. water;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. fiets- en voetpaden;
 • h. in- en uitritten;
 • i. bestaande parkeervoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Binnen de bestemming is mede begrepen het behoud, herstel en de ontwikkeling van bestaande beplanting.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen en maximaal 20 m² vloeroppervlak beslaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten maximaal 5 meter mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken behorende bij sport- en speelgelegenheden mag maximaal 6 meter bedragen en een totale vloeroppervlakte hebben van maximaal 75 m².
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
8.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, met uitzondering van verharding voor parkeervoorzieningen;
 • b. het aanleggen van fiets- en voetpaden.
8.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in lid 8.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer betreffen;
 • b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • c. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
8.4.3 Combinaties

Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

8.4.4 Beperkingen

De in lid 8.4.1 bedoelde vergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken of werkzaamheden de waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.