direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijf
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

Artikel 16 Verkeer - Verblijf

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten en wegen voor de ontsluiting van de aanliggende percelen;
 • b. erven en pleinen;
 • c. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - garagebox';

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. kunstwerken en waterwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. fiets- en voetpaden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte bedraagt ten hoogste 15 m²;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter.
16.2.2 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen lgelden de volgende bepalingen:

 • a. garageboxen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - garagebox' worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter, danwel de bestaande bouwhoogte.
16.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken, mag maximaal 6 meter bedragen en maximaal 15 m² vloeroppervlak beslaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 10 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 meter bedragen.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
16.4 Afwijken van de bouwregels
16.4.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. lid 16.2.2 onder b in die zin dat de bouwhoogte van een garagebox mag worden verhoogd met maximaal 1 meter;
 • a. lid 16.2.3 onder b in die zin dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen langs de openbare weg maximaal 1.5 meter mag bedragen.
16.4.2 Beperking

De toepassing van de in lid 16.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.

16.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen

 • a. het gebruik van de garageboxen ten behoeve van het wonen
 • b. het gebruik van de garageboxen voor bedrijfsmatige doeleinden;
 • c. het gebruik van de garageboxen ten behoeve van detailhandel.