direct naar inhoud van 3.2 Milieu
Plan: Nieuw-Weerdinge, Achterdiep 26 (melkveehouderij)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009073-0003

3.2 Milieu

3.2.1 Besluit landbouw / Wet Milieubeheer

Op 6 december 2006 is voor de agrarische sector het Besluit landbouw milieubeheer in werking getreden. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm). Bedrijven waarop deze AMvB van toepassing is, zijn niet individueel vergunningplichtig maar kunnen volstaan met een melding bij het bevoegd gezag.

Een melkveehouderij tot een maximum van 200 stuks melkrundvee (exclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee) valt onder de werkingssfeer van de AMvB. Het bedrijf van de familie Boode valt in de voorgestelde werkingssfeer binnen de reikwijdte van het Besluit Landbouw. Dat betekent dat deze melkveehouderij dient te voldoen aan de algemene voorschriften die zijn opgenomen bij deze AMvB.

Voor het bedrijf geldt een vaste afstandsnorm van 100 meter. Hierbij wordt de afstand gemeten van het emissiepunt van het dierenverblijf (stal) tot de gevel van de dichtstbijgelegen woning van derden. De afstand tussen de stal en de dichtstbijzijnde woning van een derde bedraagt in de gewenste situatie minimaal 100 meter.Bestaande stalruimte binnen de 100 meter - zone wordt buiten gebruik gesteld en afgebroken of een andere functie gegeven.

3.2.2 Bodem

Het plangebied bevat naar verwachting geen locaties die voor wat betreft bodemverontreiniging verdacht zijn (historisch verdacht als gevolg van in het verleden uitgevoerde bodembedreigende activiteiten). Ook bevat het plangebied naar verwachting geen locaties waar de milieukundige bodemkwaliteit is onderzocht en geconstateerd is of de locaties verontreinigd zijn. Tot slot zijn naar verwachting geen ondergrondse tanks aanwezig danwel aanwezig geweest.

Voor daadwerkelijke bouwontwikkelingen zal de bodem conform de uitgangspunten van de bouwverordening moeten worden onderzocht.

3.2.3 Geluid

Verkeersbewegingen zijn de belangrijkste bron van geluidsoverlast. De Wet geluidhinder biedt de grondslag voor het treffen van geluidsbeperkende maatregelen.

3.2.3.1 Bedrijf

In december 2006 is voor de agrarische sector het Besluit landbouw milieubeheer in werking getreden. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm). Bedrijven waarop deze AMvB van toepassing is, zijn niet individueel vergunningsplichtig maar kunnen volstaan met een melding bij het bevoegd gezag. Een melkveehouderij tot een maximum van 200 stuks melkrundvee (exclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee), zoals het bedrijf van Mts Boode, valt onder de werkingssfeer van de AMvB. Dat betekent dat de melkveehouderij dient te voldoen aan de algemene voorschriften die zijn opgenomen bij deze AMvB.

Voor het onderhavige (AMvB-)bedrijf geldt een vaste afstandsnorm van 100 meter ten opzichte van geconcentreerde woonbebouwing. Hierbij wordt de afstand gemeten van het emissiepunt van het dierenverblijf (stal) tot de gevel van de dichtstbijgelegen woning van derden. Enkele bestaande dierenverblijven binnen de 100 m zone worden buiten gebruik gesteld. De afstand tussen de toekomstige stal en de dichtstbijzijnde woningen van derden bedraagt minimaal 100 meter.

Er wordt voldaan aan de milieuwetgeving. Echter, voor de planologische inpassing is aanvullend onderzoek gevraagd. Dit gezien de ligging van het bedrijf ten opzichte van het dorp en de aan- en afvoer routes van vrachtwagens naar het bedrijf.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd door Adviesbureau de Haan (nr. 09.158) en heeft de titel "Akoestisch onderzoek Melkrundveehouderij Mts. Boode te Nieuw Weerdinge". De conclusie uit het onderzoek is dat voldaan kan worden aan de gestelde normen. De gemeente heeft ingestemd met het onderzoek. Het is toegevoegd aan de bijlagen van het bestemmingsplan.

3.2.3.2 Woning

De wet geluidhinder is van toepassing bij de bouw van (bedrijfs)woningen binnen zones van wegen. In deze gevallen zal onderzocht moeten worden of wordt voldaan aan de in de Wet geluidhinder opgenomen voorkeursgrenswaarden. Het plan maakt geen toevoeging van geluidsgevoelige objecten mogelijk. Nader onderzoek naar dit aspect is niet nodig.