direct naar inhoud van 2.4 Provinciaal beleid
Plan: Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009058-0801

2.4 Provinciaal beleid

2.4.1 Ruimtelijk beleid

Sturing op grondslagen

Het Provinciaal Omgevingsplan (POP II), vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004, introduceert de "sturing op grondslagen" als kaderstellend uitgangspunt in het provinciaal beleid en de beoordeling van gemeentelijke plannen door de provincie.

Landelijk gebied

Het POP II onderscheidt een zonering van functies voor het landelijk gebied. Per zone heeft over het algemeen één functie het primaat, hoewel er ook sprake kan zijn van een evenwicht tussen meerdere functies. Het bestemmingsplan ligt binnen zone I: Grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie.

Binnen deze zone staat de uitoefening van de landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. Recreatief medegebruik wordt bevorderd voorzover dit de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk aantast. De zone is op de functiekaart uit POP II aangeduid met een licht gele kleur.

Nabij het plan ligt een grootschalig glastuinbouwgebied, met een uitbreidingsrichting naar de andere zijde van het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009058-0801_0002.png"

Figuur 2: uitsnede functiekaart POP II

Conclusie

De realisatie van een schakelstation dient een maatschappelijk doel en staat ten dienste van de kern Klazienaveen en het glastuinbouwgebied. De aansluiting is nodig voor de groei van het glastuinbouwgebied bij Klazienaveen zoals dat in het POP omschreven is.

2.4.2 Conceptontwerp Omgevingsvisie Drenthe

Volgens de (concept)Omgevingsvisie is Drenthe in een transitie naar een duurzame energiehuishouding. De provincie wil een energiehuishouding die betrouwbaar en betaalbaar is, met een minimum aan broeikasgassen. Een belangrijk onderdeel van deze transitie is het bieden van mogelijkheden voor decentrale opwekking van duurzame energie. Te denken valt aan de productie van energie uit zonkracht, bodem of wind en aan gas uit biomassa, afkomstig van de landbouw, de natuur of uit het landschap. De invulling van deze ambitie staat in een nauwe wisselwerking met de ruimtelijke en economische ontwikkeling van onze provincie. Bij dit alles handelt de provincie vanuit de "Grounds for Change filosofie". Dit vraagt om een nieuwe kijk op de toepassing ervan. Bij "Grounds for Change" staat het besef centraal dat onze samenleving moet wennen aan moderne landschappen die door het toepassen van duurzame energiesystemen ontstaan. Op een hoger schaalniveau worden lokale energienetwerken tussen producenten en consumenten gefaciliteerd, met aansluitingen op de openbare netten. Een koppeling met meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw is hierbij mogelijk.

Conclusie

De ontwikkeling sluit aan bij het beleid dat de provincie voorstaat in de nieuwe Omgevingsvisie van Drenthe omdat de terugkoppeling van (duurzame) energie aan het net met de bouw van het schakelstation mogelijk is.