direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene ontheffingsregels
Plan: Emmen, Brandweerkazerne Emmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009039-0003

Artikel 8 Algemene ontheffingsregels

8.1

Indien niet op grond van een andere bepaling in deze regels ontheffing kan worden verleend, kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen voor:

 • a. het afwijken van de voorgeschreven maten, oppervlaktes, afmetingen, afstanden en percentages met maximaal 10%;
 • b. het oprichten van niet voor bewoning bestemde bouwwerken ten behoeve van het openbaar net aangesloten nutsvoorzieningen, telecommunicatieverkeer openbaar vervoer of het wegverkeer, kunstwerken van artistieke aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen, met dien verstande dat:
   • de bouwhoogte van een gebouw maximaal 5.00 meter mag bedragen;
   • de oppervlakte van een gebouw maximaal 50 meterĀ² mag bedragen;
   • de bouwhoogte van een ander bouwwerk maximaal 12.00 meter mag bedragen;
 • c. geringe afwijkingen, welke in het belang van zijn een ruimtelijke of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking in de situering maximaal 3.00 meter bedraagt;
 • d. het binnen de bestemming in geringe mate verschuiven (maximaal 2 meter) van het bouwvlak;
 • e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;
8.2

De toepassing van de in artikel 8 lid 1 genoemde ontheffing is beperkt tot die gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om ontheffing te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de ontheffing niet verleend;

8.3

Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene procedure regels zoals vervat in artikel 9 van toepassing.