direct naar inhoud van Artikel 33 Wonen - Twee aaneen 1
Plan: Emmer-Compascuum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009038-0703

Artikel 33 Wonen - Twee aaneen 1

33.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen-Twee aaneen 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bungalows( twee aaneen);
 • b. bijgebouwen;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
33.2 Bouwregels
33.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als gebouw mag uitsluitend een bungalow worden gebouwd;
 • b. het aantal gebouwen met de bestemming Wonen - Twee aaneen 1 ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd, tenzij dit op de verbeelding met een aanduiding anders is weergegeven;
 • c. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • d. de afstand van een niet aangebouwde zijde van het gebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt;
 • e. de voorgevel van het gebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • f. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • g. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen of een andere dan de bestaande bouwhoogte is aangegeven;
 • h. het gebouw dient plat te worden afgedekt;
 • i. in afwijking van het bepaalde in artikel 33.2.1 onder c mag maximaal 50 m² aan vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd mits:
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
  • 2. de vrijstaande gebouwen minimaal 3 meter achter de gevellijn worden opgericht.
33.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. andere bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde in 33.2.2 onder a en b mag een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn opgericht worden mits de bouwhoogte van de erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het gebouw, maximaal 1 meter bedraagt, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen.
33.3 Nadere eisen
33.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
33.4 Afwijken van de bouwregels
33.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 33.2.1 onder c en f en toestaan dat maximaal 30 meter² aan extra gebouwen mogen worden opgericht voor noodzakelijke voorzieningen in het licht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitsluitend op grond van - en vertoon van een medische indicatie;
 • b. artikel 33.2.1 onder i en toestaan dat de totale gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak maximaal 75m² mag bedragen, mits;
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
  • 2. de vrijstaande gebouwen minimaal 3 meter achter de gevellijn worden opgericht.
 • c. artikel 33.2.1 onder c en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • 1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast indien uitbreiding van het gebouw binnen het bouwvlak niet meer mogelijk is;
  • 2. de afstand van het gebouw tot de zijerfscheiding minimaal 3 meter bedraagt;
  • 3. het een ondergeschikte uitbreiding van het gebouw betreft;
  • 4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing;
 • d. artikel 33.2.1 onder c en f en toestaan dat uitsluitend voor carports maximaal 20 m² extra bebouwing mag worden opgericht, mits niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd, welke vanaf 1 meter achter de voorgevel van het gebouw dienen te worden opgericht;
 • e. artikel 33.2.2 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen langs de openbare weg maximaal 1.5 meter mag meter bedragen.
33.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 33.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

33.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw als woning;
33.6 Afwijken van de gebruiksregels
33.6.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 33.1 en toestaan dat een deel van de woning voor de uitoefening van een aan huis gebonden kleinschalige beroeps- of bedrijfsactiviteiten gebruikt mag worden, waarbij de volgende bepalingen gelden:
 • b. de verblijfsruimten moeten blijven voldoen aan het Bouwbesluit en de bouwverordening;
 • c. de woonfunctie moet in overwegende mate gehandhaafd blijven en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • d. de woonfunctie moet in ruimtelijke zin en visuele zin primair blijven;
 • e. de beroeps- of bedrijfsactiviteit wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;
 • f. maximaal 40% van het te bebouwen vloeroppervlak mag gebruikt worden voor huisverbonden activiteiten met een maximum van 50 meter²;
 • g. detailhandel mag niet plaatsvinden behoudens een beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis verbonden beroep/ en bedrijf;
 • h. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 meter² bij of aan de woning worden geplaatst;
 • i. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
33.6.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 33.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;