direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - 1
Plan: Emmer-Compascuum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009038-0703

Artikel 3 Agrarisch - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarische gronden;

met bijbehorende:

 • b. andere bouwwerken;
 • c. water;
 • d. toegangswegen in- en uitritten;
 • e. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen en mestsilo's worden gebouwd;
3.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen;
3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 3.2.1 onder a, voor de oprichting van stallen en schuilgelegenheden ten behoeve van (klein)vee, met dien verstande dat;
  • 1. gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht op percelen met een oppervlak van ten minste 5000 m2;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 meter mag bedragen;
  • 3. de dakhelling niet minder dan 15 graden mag bedragen;
  • 4. de oppervlakte niet meer dan 50m2 mag bedragen.
3.3.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 3.3.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

3.4 Wijzigingsbevoegdheid
3.4.1 Bevoegdheid
 • a. Burgermeester en Wethouders kunnen overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming wijzigen in:
  • 1. de bestemming bedrijfsdoeleinden, categorie 1t/m 3 als bedoeld in de van deze regels deel uitmakende staat van inrichtingen bedrijventerrein, bijlage 2;
3.4.2 Beperkingen

De wijziging dient het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten. In de afweging om conform artikel 3.6 het bestemmingsplan te wijzigen dient in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen te worden. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.