direct naar inhoud van Artikel 23 Recreatie - Volkstuin
Plan: Emmer-Compascuum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009038-0703

Artikel 23 Recreatie - Volkstuin

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie-Volkstuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuincomplex, tuinen;
 • b. bergingruimte;
 • c. kassen;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. per volkstuinencomplex mag maximaal 50 m² bebouwing worden opgericht voor gezamenlijk gebruik;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen mag maximaal 3 meter bedragen.
23.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 6 meter bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in 23.2.2 onder a mag de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg maximaal 1 meter bedragen.
23.3 Nadere eisen
23.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.