direct naar inhoud van Artikel 58 Wonen - Uit te werken
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 58 Wonen - Uit te werken

58.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Uit te werken aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gestapelde woningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap-woningen (twee aaneen);
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. sport- en speelgelegenheden;
 • f. toegangswegen in- en uitritten;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
58.2 Uitwerkingsregels
58.2.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. woningen dienen te zijn voorzien van een kap;
 • b. gestapelde woningen bestaan uit twee tot maximaal vier bouwlagen met kap;
 • c. vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen bestaan uit een tot maximaal twee bouwlagen met kap;
 • d. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient inzicht te bestaan in de gewenste verkaveling en het functionele programma, waaronder woningbouw;
 • e. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient vast te staan dat een aanvaardbare milieuhygiënische woonsituatie ter plekke zal zijn gewaarborgd, in het bijzonder ten aanzien van verkeerslawaai;
 • f. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient vast te staan dat in het uitwerkingsgebied ten aanzien van bodemverontreinigingen en bodemkwaliteit een aanvaardbare situatie is gewaarborgd;
 • g. de uitwerking van de bestemming 'Wonen – Uit te werken' kan in zijn geheel dan wel in delen plaatsvinden;
58.2.2 Ten aanzien van de inrichting
 • a. de uitwerking van de parkeeropgave dient getoetst te worden aan het gemeentelijke verkeersbeleid;
 • b. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient ten aanzien van de wateropgave een (nadere) watertoets plaats te vinden;
 • c. er moet rekening gehouden worden met de benodigde ruimte voor kabels en leidingen in bermen en open verhardingen;
58.2.3 Ten aanzien van de bouw
 • a. het uitwerkingsplan dient te worden opgesteld op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals neergelegd in het door B&W vast te stellen beeldkwaliteitsplan;
 • b. bij het opstellen van het uitwerkingsplan moet worden aangesloten bij het gemeentelijk beleid ten aanzien van duurzaamheid en energiezuinigheid;
 • c. bij het opstellen van het uitwerkingsplan moet rekening gehouden worden met de bestaande en nieuw aan te leggen kabel- en leidingen tracés.
58.3 Bouwregels

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan en met inachtneming van de in dat plan opgenomen regels.

58.4 Afwijken van de bouwregels

Het college van burgemeester en wethouders kan afwijken van artikel 58.2 indien de op te richten bebouwing naar zijn bestemming en gebruik, alsmede naar zijn afmetingen en zijn plaats binnen het plangebied in overeenstemming zal zijn met, dan wel op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een reeds vastgesteld uitwerkingsplan of een daarvoor ter inzage gelegd ontwerp.