direct naar inhoud van Artikel 47 Wonen - Gestapeld
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 47 Wonen - Gestapeld

47.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen-Gestapeld aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. appartementsgebouwen, flatgebouwen, duplexwoningen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. trappenhuis ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - trappenhuis";
 • d. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. toegangswegen in- en uitritten;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
47.2 Bouwregels
47.2.1 Hoofdgebouw

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend appartementsgebouwen, flatgebouwen, duplexwoningen worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen - Gestapeld ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd, tenzij dit op de verbeelding met een aanduiding anders is weergegeven;
 • c. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • d. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht ;
 • e. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • f. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum bouwhoogte" mag de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen of een andere bouwhoogte is opgenomen dan de bestaande bouwhoogte;
 • g. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum goothoogte" mag de goothoogte van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen of een andere goothoogte is opgenomen dan de bestaande goothoogte;
 • h. de dakhelling van het hoofdgebouw dient ten minste 30o en ten hoogste 60o te bedragen dan wel, indien een andere dakhelling aanwezig is, de bestaande dakhelling.
47.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen de aanduidingen "bijgebouwen" en "specifieke bouwaanduiding - trappenhuis" worden opgericht, danwel inpandig in het hoofdgebouw, met uitzondering van bestaande trappenhuizen en bijgebouwen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
 • b. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen, tenzij het een trappenhuis betreft, in welk geval de bouwhoogte gelijk mag zijn aan de goothoogte van het hoofdgebouw vermeerderd met 2 meter;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
47.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter en achter de gevellijn maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. overkappingen mogen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
  • 2. de totale gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken inclusief overkappingen buiten het bouwvlak maximaal 20 m2 mag bedragen, onder voorwaarde dat niet meer dan 60% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
  • 3. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn mag maximaal 1 meter bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
  • 4. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 5 meter bedragen;
  • 5. een luifel aan het hoofdgebouw mag maximaal 1,5 meter uit steken;
47.3 Nadere eisen
47.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
47.4 Afwijken van de bouwregels
47.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 47.2.1 onder f. en toestaan dat de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • b. artikel 47.2.1 onder g. en toestaan dat de maximale goothoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • c. artikel 47.2.2 onder b. en toestaan dat de maximale goothoogte van een trappenhuis 3 meter hoger mag bedragen;
 • d. artikel 47.2.3 onder a.2. en toestaan dat de totale gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken inclusief overkappingen buiten het bouwvlak maximaal 50 m2 mag bedragen;
47.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 47.4.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

47.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning;