direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen - Gestapeld 1
Plan: Emmen, Bargeres
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009023-0701

Artikel 24 Wonen - Gestapeld 1

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Gestapeld 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. appartementsgebouwen, flatgebouwen, duplexwoningen;
 • b. bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding bijgebouwen;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
24.2 Bouwregels
24.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend appartementsgebouwen, flatgebouwen of duplexwoningen worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen- Gestapeld 1 ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd, tenzij dit op de verbeelding met een aanduiding anders is weergegeven;
 • c. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • d. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht ;
 • e. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • f. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen of een andere bouwhoogte is aangegeven;
 • g. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding goothoogte mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen of een andere goothoogte is aangegeven;
 • h. de dakhelling van het hoofdgebouw dient minimaal 25° en maximaal 40° te bedragen, danwel de bestaande dakhelling indien de bestaande dakhelling afwijkend is;
 • i. in afwijking van het bepaalde in artikel 24.2.1 onder h dient ter plaatse van de aanduiding plat dak een hoofdgebouw plat te worden afgedekt;
24.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding bijgebouwen;
 • b. de bouwhoogte van een bijgebouw mag maximaal 3 meter bedragen;
 • c. bijgebouwen dienen plat afgedekt te worden;
24.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. andere bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn te worden opgericht;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand; ;
 • c. in afwijking van het bepaalde in 24.2.3 onder a en b mag een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn opgericht worden mits de bouwhoogte van de erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het (hoofd)gebouw, maximaal 1 meter bedraagt, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen.
24.3 Nadere eisen
24.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
24.4 Afwijken van de bouwregels
24.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 24.2.1 onder c en toestaan dat maximaal 30 meter² aan extra gebouwen mogen worden opgericht voor noodzakelijke voorzieningen in het licht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitsluitend op grond van - en vertoon van een medische indicatie;
 • b. artikel 24.2.1 onder f en toestaan dat de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • c. artikel 24.2.1 onder g en toestaan dat de maximale goothoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • d. artikel 24.2.2 onder a en toestaan dat per wooneenheid maximaal 10m² extra bijgebouwen mogen worden opgericht, mits niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd, welke vanaf 3 meter achter de voorgevel van het gebouw dienen te worden opgericht;
 • e. artikel 24.2.3 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen langs de openbare weg maximaal 1.5 meter mag meter bedragen.
24.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 24.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

24.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw als woning;
24.6 Afwijken van de gebruiksregels
24.6.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 24.1 en toestaan dat een deel van de woning voor de uitoefening van een aan huis gebonden kleinschalige beroeps- of bedrijfsactiviteiten gebruikt mag worden, waarbij de volgende bepalingen gelden:
  • 1. de verblijfsruimten moeten blijven voldoen aan het Bouwbesluit en de bouwverordening;
  • 2. de woonfunctie moet in overwegende mate gehandhaafd blijven en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden mogen niet onevenredig worden aangetast;
  • 3. de woonfunctie moet in ruimtelijke zin en visuele zin primair blijven;
  • 4. de beroeps- of bedrijfsactiviteit wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;
  • 5. maximaal 40% van het te bebouwen vloeroppervlak mag gebruikt worden voor huisverbonden activiteiten met een maximum van 50 meter²;
  • 6. detailhandel mag niet plaatsvinden behoudens een beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis verbonden beroep/ en bedrijf;
  • 7. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 meter² bij of aan de woning worden geplaatst;
  • 8. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
24.6.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 24.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;