direct naar inhoud van 5.5 Groenstructuur
Plan: Emmen, Oude Meerdijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009012-0701

5.5 Groenstructuur

5.5.1 Hoofdgroenstructuur

De hoofdgroenstructuur wordt bepaald door de centraal gelegen grote groene brink en de beeldbepalende bestaande rij Amerikaanse eiken van de Oude Meerdijk. De zogenoemde boog wordt benadrukt dor een rij bomen. Naast de hoofdgroenstructuur bevinden zich in het plan nog andere groene elementen zoals een kleine brink in de noord-oosthoek, een parkachtig ingerichte zone tussen de zuidelijk gelegen woningen en de volkstuinen en enkele smalle groenstroken tussen de zijtuinen van de kavels en de wegen.

5.5.2 Waardevolle bomen

De eerder genoemde bomenstructuur langs de huidige- en in het plangebied voormalige Oude Meerdijk is zeer waardevol. In het plan loopt de bomenrij over de grote brink. Doel is om deze bomenrij zo veel mogelijk te behouden. Op een aantal plaatsen wordt de structuur doorsneden door aan te leggen wegen en één inrit. Hiervoor moeten een aantal bomen worden gekapt. Ter compensatie worden enkele open plekken in de oude bomenstructuur beplant.

Bij realisatie van het plan krijgen de aanwezige bomen een betere groeiplaats omdat de rijbaan ter hoogte van de grote brink naar het noorden opgeschoven wordt.

5.5.3 Parkzone

De meest zuidelijk gelegen bebouwingsstrook is georiënteerd op het volkstuinencomplex waarlangs een ongeveer 25 m brede groenstrook wordt aangelegd. Deze strook wordt transparant en parkachtig ingericht met hoogteverschillen, gras en bomen en op enkele plekken groepen heesters als accenten. Dit gebied is geschikt voor aanleg van speelvoorzieningen.

Als overgang tussen de woningen en het volkstuinencomplex zal er een ± 25 meter brede transparante parkstrook aangelegd worden. Deze fungeert als overgangszone en mogelijke locatie voor speelvoorzieningen. In het noordoosten van het plangebied wordt een groenbrinkje aangelegd. Hier kunnen een aantal speelvoorzieningen geplaatst worden.

5.5.4 Groenstroken

Aan de westzijde van het plangebied grenzen de nieuwe woningen aan twee bestaande woningen. Tussen deze bestaande woningen en de nieuwe woningen lopen wegen. Door de aanleg van ca. 4-5 meter brede groenstroken aan beide zijden van deze twee wegen wordt enige afstand tot de bestaande woningen gehouden. Hierdoor worden de nieuwe woningen op een goede manier ingepast in de bestaande situatie.

Om versnippering te voorkomen mogen in deze en de overige groenstroken tussen de wegen en de zijkanten van de kavels geen inritten worden aangelegd. De parkeerplaatsen die in de groenstroken komen worden in een open verharding uitgevoerd zo dat het groene karakter van de stroken behouden blijft.

Door de groenstroken aan de voorzijden van de woningen mogen wel een aantal inritten worden aangelegd. Deze worden uitgevoerd in een gesloten verharding om de woningen goed bereikbaar te maken. De parkeerplaatsen in deze groenstroken worden, net zo als die in de groenstroken aan de zijkanten, in een open verharding uitgevoerd. Voor de aanleg ervan zal een zo klein mogelijk aantal bomen gekapt moeten worden.

5.5.5 Speelvoorzieningen

Bij aanleg van het plan worden nog geen speelvoorzieningen gerealiseerd omdat dan nog niet de samenstelling van de toekomstige bewoners bekend is. In de woonrijpfase (of later) kunnen op verzoek en in overleg met de bewoners speelvoorzieningen het noordelijke groene brinkje en in de zuidelijke parkzone aangelegd worden.

5.5.6 Geluidsvoorziening

In de groenzone parallel aan de Rondweg zullen enkele geluidsvoorzieningen worden getroffen, namelijk twee geluidsschermen en een geluidswal (zie ook 3.5).

De zuidelijk gelegen geluidswal buigt af en eindigt in de parkstrook. De wal zal op een zo natuurlijk mogelijke manier in de parkzone worden geïntegreerd.

5.5.7 Waterberging

Er is gekozen voor een gescheiden rioolstelsel. Het vuilwaterstelsel voert uiteindelijk af naar de rioolwaterzuivering aan de Dikke Wijk. Het regenwater (daken, kolken) gaat via een regenwaterstelsel naar oppervlaktewater in de omgeving. Er zal worden onderzocht of er kan worden geinfiltreerd in het plangebied.