direct naar inhoud van 3.2 Demografische gegevens
Plan: Emmen, Oude Meerdijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009012-0701

3.2 Demografische gegevens

De bevolking van de kern Emmen is tussen 2003 en 2009 met 975 inwoners gegroeid. Deze groei is gerealiseerd in de uitbreidingswijken Parc Sandur en Delftlanden en in de bestaande wijken Barger-Oosterveld, Emmen-Centrum en Emmermeer. In de andere wijken van Emmen is de bevolking stabiel gebleven of gedaald.

Woningvoorraad

De woningvoorraad in de wijk Angelslo telde per 1-1-2008 3777 woningen en bestaat hoofdzakelijk uit ééngezins rijenwoningen (ruim 63%). Daarnaast bevat de voorraad een behoorlijk aandeel appartementen (ruim 24%).

Het eigen woningbezit in de wijk is laag en ligt met 39% onder het gemeentelijke gemiddelde (55%). Het grootste deel van de voorraad (ca. 60%) in Angelslo is dan ook in beheer bij verhuurders. De woningcorporaties beheren daarbij de meeste huurwoningen. Het aandeel huurwoningen in Angelslo is overigens door verkoop en onttrekking van huurwoningen en toevoeging van koopwoningen wel afgenomen.


Bevolking

De wijkbewoners waarderen de woonomgeving van de wijk Angelslo met een 6,7. Dit is weliswaar een voldoende, maar de waardering ligt daarmee onder de gemiddelde waardering in de kern Emmen. Dit blijkt uit het gemeentelijk 'Woonbelevingsonderzoek Emmen 2003' dat eens in de twee jaar wordt uitgevoerd. De bewoners van de wijk zijn redelijk tevreden over hun woning en waarderen deze gemiddeld met een 7,4.

Relatief veel wijkbewoners (41%) denken binnen afzienbare tijd te verhuizen. De verhuis-geneigdheid in Angelslo is daarmee groter dan gemiddeld in de kern Emmen (32%). Dit onderstreept nog eens het belang van de wijkvernieuwing die is ingezet in het kader van het project Emmen Revisited.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009012-0701_0003.jpg"

Tabel 1: Overzicht bevolking en woningvoorraad

De bevolkingsomvang van Angelslo is de afgelopen jaren afgenomen. Daarmee nam ook de gemiddelde woningbezetting af van 2,41 in 1994 naar 2,08 in 2008. Dit betekent dat in Angelslo, in vergelijking tot andere (jongere) woonwijken in Emmen, relatief veel kleine huishoudens zijn gehuisvest. Het gaat daarbij om 1- en 2-persoonshuishoudens. Dat dit mede een gevolg is van de vergrijzing van de wijk in de afgelopen jaren blijkt uit de leeftijdsopbouw van de wijk.

Uit de leeftijdsopbouw van Angelslo in vergelijking met die van de kern Emmen als geheel blijkt dat de leeftijdsklassen tussen 55 en 80 jaar relatief sterk zijn vertegenwoordigd. Dit heeft deels te maken met de aanwezigheid van het verzorgingstehuis "De Horst", maar moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het vergrijzingsproces. De jonge gezinnen van weleer zijn ouder geworden en de kinderen zijn het huis uit.

Daarnaast valt op dat de leeftijdsklassen tussen de 20 en 30 jaar relatief sterk zijn vertegenwoordigd in Angelslo. De grote voorraad goedkope huurwoningen in deze wijk maakt de wijk aantrekkelijk voor starters, die zich hoofdzakelijk in deze leeftijdsklasse bevinden. Zowel bij de ouderen als de jongeren gaat het over het algemeen om kleine huishoudens.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009012-0701_0004.jpg"

Afbeelding 6: Leeftijdsopbouw Angelslo en kern Emmen

De relatief minder sterk vertegenwoordigde 34 tot 55 jarigen maakt dat ook het aandeel kinderen tot 15 jaar in de wijk ondervertegenwoordigd is. De wijk huisvest met andere woorden relatief weinig huishoudens met kinderen.

In sociaal-economisch opzicht onderscheidt Angelslo zich, mede als gevolg van deze bevolkingssamenstelling, door een laag percentage actieven. Relatief veel Angelsloërs zijn gepensioneerd of met de VUT. De aanwezigheid van veel betaalbare huurwoningen is terug te zien in de sociaal-economische samenstelling van de bevolking en uit zich in een hoog percentage aandachtsgroep-huishoudens en een lager dan gemiddeld besteedbaar inkomen.