direct naar inhoud van Artikel 14 Algemene wijzigingsregels
Plan: Emmen, Oude Meerdijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009012-0701

Artikel 14 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wijzigen met dien verstande dat:

 • a. de wijziging betrekking mag hebben op:
  • 1. een verschuiving van bestemmingsgrenzen van maximaal 2 m;
  • 2. de grond wordt bestemd voor dezelfde doeleinden als waarvoor de grond is bestemd waaraan deze wordt toegevoegd.
 • b. de wijziging betrekking mag hebben op verruiming van de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, met dien verstande dat:
  • 1. de verruiming niet meer mag bedragen dan 10% procent van het bouwoppervlak;
  • 2. een verruiming uitsluitend mag plaatsvinden binnen de bestemming waarop het binnen de bestemming waarop het bouwoppervlak betrekking heeft.
 • c. de wijziging betrekking mag hebben op een verschuiving van de binnen het plangebied geprojecteerde aansluitpunten van wegen met dien verstande dat een verschuiving niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • d. de grond wordt bestemd voor dezelfde doeleinden als waarvoor de grond is bestemd waaraan deze wordt toegevoegd.

De wijziging dient het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten. In de afweging om conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen dient in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, milieusituatie, archeologie en cultuurhistorie, ecologie, water, verkeer(sveiligheid), agrarische belangen, ruimtelijke en landschappelijke inpassing, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de wijziging niet plaatsvinden.