direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Emmen, Oude Meerdijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009012-0701

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen(voorziening);
 • b. water;
 • c. in- en uitritten ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van groen - inrit" (sg-irt);
 • d. geluidswallen en -schermen ter plaatse van de aanduiding (gw) en (gs);
 • e. onderdoorgang ter plaatse van de aanduiding (ond);
 • f. de aanduiding 'Geluidzone - Industrie' voor zover de gronden als zodanig zijn aangeduid;
 • g. de aanduiding 'Geluidzone - Weg' voor zover de gronden als zodanig zijn aangeduid;

met bijbehorende:

 • h. sport- en speelgelegenheden;
 • i. fiets- en voetpaden;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden opgericht;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag maximaal 3,50 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 3,50 m bedragen;
 • d. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 10 m² bedragen;
3.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 6 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 10 m mag bedragen.
3.3 Nadere eisen
3.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
3.4 Specifieke gebruiksregels

1. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend:

a. het parkeren en stallen van motorvoertuigen binnen de bestemming Groen.