direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Emmen 2011, Veegplan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2021075-B301

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Emmen als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2009072-0710 (hierna: moederplan) is door de gemeenteraad op 30 oktober 2014 vastgesteld. In de loop der jaren hebben zich een aantal ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan en omissies geconstateerd met betrekking tot het moederplan. Daarom is besloten om het bestemmingsplan Buitengebied op onderdelen te herstellen door middel van het voorliggend veegplan.

Tevens dient het vaststellen van het veegplan als voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het voorliggende veegplan maakt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, onderdeel uit van het gemeentelijk Omgevingsplan van rechtswege. Voor een goede overgang is het noodzakelijk dat de basis op orde is: een eenduidige en actuele regeling voor het buitengebied van Emmen en kan hiermee het aantal bestemmingsplan worden terug gebracht.

Na vaststelling van het veegplan zijn ook de laatste delen van het Bestemmingsplan Buitengebied Schoneebeek (1996) toegevoegd aan het bestemmingsplan Buitengebied Emmen. Hierbij wordt opgemerkt dat voor de oude Nederzetting (Oosterse- en Westersebos, en Middendorp) wordt gewerkt aan een afzonderlijk actualisatie van het bestemmingsplan.

Omissies

Na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 zijn in de planregels en op de verbeelding omissies geconstateerd die met dit veegplan worden hersteld. Tevens worden in dit veegplan gebieden meegenomen die destijds bewust niet in het bestemmingsplan Buitengebied 2011 zijn opgenomen.

Losse meters

Onderdeel van dit veegplan is het opnemen van de zogenaamde 'losse meters': 'witte gebieden' zonder een enkelbestemming. Er is sprake van dergelijke 'losse' meters omdat er plangrenzen zijn die niet goed op elkaar aansluiten. Op basis van een GIS analyse zijn deze gebieden in beeld gebracht. Vervolgens is aan deze gebieden een enkelbestemming toegekend en zijn ze toegevoegd aan het veegplan.

Omgevingsvergunningen en projectbesluiten

In dit veegplan worden de verleende omgevingsvergunningen en projectbesluiten opgenomen in de regels en verbeelding. Het gaat in totaal om 34 verleende omgevingsvergunningen en projectbesluiten die na vaststelling van het plan buitengebied in 2014 van kracht zijn geworden.

Wijzigingsplannen

Nadat het bestemmingsplan Buitengebied 2011 onherroepelijk is geworden, zijn er diverse mutaties geweest. Het gaat hierbij om onherroepelijk geworden wijzigingsplannen. In totaal zijn er 34 wijzigingsplannen binnen het gemeentelijk grondgebied vastgesteld. Van deze 34 plannen liggen er 27 binnen de planbegrenzing van het bestemmingsplan Buitengebied 2011. Deze 27 wijzigingsplannen worden in dit veegplan meegenomen.

1.2 Plangebied

Het plangebied waarop dit veegplan van toepassing is betreft het buitengebied van de gemeente Emmen. Het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2021075-B301_0001.jpg"

Figuur 1.1: Plangebied veegplan bestemmingsplan Buitengebied 2011, gemeente Emmen.

1.3 Systematiek veegplan

Opzet veegplan

Het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' vormt de basis voor het veegplan. De wijzigingen worden toegevoegd aan de regels en verwerkt op de verbeelding. Alleen de wijzigingen worden in het veegplan meegenomen. Het geldende bestemmingsplan Buitengebied blijft van toepassing op de gronden die niet gewijzigd worden.

Het veegplan gaat vergezeld van een beknopte toelichting. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de motivatie van de juridische regeling en de aanpassingen op de verbeelding. In de toelichting wordt per onderdeel op hoofdlijnen in gegaan op de wijzigingen in het veegplan. Daarmee is helder in beeld op welke onderdelen het veegplan specifiek betrekking heeft.

 

Na raadsvaststelling van het veegplan en de publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl beschikt de gemeente Emmen over een actueel plan voor het buitengebied dat een goede basis vormt voor het toekomstige 'tijdelijke' omgevingsplan en kan worden doorgezet naar het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

1.4 Beleid en sectorale onderzoeken

In een bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'. Onderdeel hiervan is dat het plan niet in strijd is met een aantal milieuaspecten, zoals bodem en water. Voorliggend bestemmingsplan betreft een veegbestemmingsplan. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied slechts op enkele aspecten wordt aangepast. Daarnaast worden wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen, die na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied zijn vastgesteld of waarover na vaststelling een besluit is genomen, opgenomen in voorliggend plan.

Omdat het plan niet voorziet in het toestaan van nieuwe ontwikkelingen en de huidige functies in het gebied zijn getoetst aan de milieuaspecten, hetzij in het bestemmingsplan Buitengebied hetzij in een besluit/vergunning, is opnieuw toetsen niet noodzakelijk. Ook het opstellen van een m.e.r.-beoordelingsnotitie is niet aan de orde. Voor toetsing aan de milieuaspecten wordt verwezen naar de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied uit 2011.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden op hoofdlijnen de wijzigingen ten opzichte van het geldend bestemmingsplan Buitengebied uit 2011 beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.

Hoofdstuk 2 Beschrijving planonderdelen

2.1 Inleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied 2011 is op 30 oktober 2014 door de gemeenteraad van Emmen vastgesteld. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wil de gemeente Emmen het bestemmingsplan Buitengebied 2011 op onderdelen herzien. Het veegbestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkelingen waarvoor het opstellen van een planmer noodzakelijk is. Het veegplan levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk up to date zijn van het 'tijdelijke' omgevingsplan 1.0'.

Het veegplan bestaat uit de volgende onderdelen, te weten:

  • geconstateerde omissies na inwerkingtreding van het bestemmingsplan Buitengebied 2011;
  • verwerken van verleende omgevingsvergunningen en projectafwijkingsbesluiten na inwerkingtreding van het bestemmingsplan Buitengebied 2011;
  • het verwerken van vastgestelde wijzigingsplannen;
  • de vaarverbinding Erica naar Ter Apel;
  • het gebied ten noorden van het Schoonebeekerdiep;
  • verwerken 'losse meters' (gebieden waar geen bestemmingsplan geldt).

2.2 Geconstateerde omissies na inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft de gemeente Emmen in de planregels en op de verbeelding omissies geconstateerd die de gemeente in het veegplan wil gaan herstellen. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen in de regels en ondergeschikte aanpassingen op de verbeelding (toevoegen en/of verwijderen van aanduidingen). Ook wil de gemeente enkele gebieden meenemen die destijds bewust niet in het bestemmingsplan Buitengebied 2011 opgenomen zijn. Deze gebieden zijn voorzien van een passend juridische regeling en hebben een vertaling gekregen op de verbeelding.

In bijlage 1 zijn de doorgevoerde omissies opgesomd.

2.3 Verwerken van verleende omgevingsvergunningen en projectafwijkingsbesluiten na inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Nadat het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' onherroepelijk is geworden zijn er diverse mutaties geweest die de gemeente wil verwerken in het veegplan. Het gaat hierbij om verleende omgevingsvergunningen en projectafwijkingsbesluiten. De vergunningen en afwijkingsbesluiten zijn verwerkt in de regels en weergeven op de verbeelding.

In bijlage 2 zijn de doorgevoerde wijzigingen opgesomd.

2.4 Het verwerken van vastgestelde wijzigingsplannen in het bestemmingsplan Buitengebied 2011

Nadat het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' onherroepelijk is geworden zijn er diverse mutaties geweest die de gemeente wil verwerken in het veegplan. Het gaat hierbij om onherroepelijk geworden wijzigingsplannen. De wijzigingsplannen zijn verwerkt in de regels en weergeven op de verbeelding.

In bijlage 3 zijn de doorgevoerde wijzigingen opgesomd.

2.5 De vaarverbinding Erica naar Ter Apel

Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied was de vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk volop in uitvoering. Nu de vaarverbinding is gerealiseerd kan het bestemmingsplan worden toegevoegd aan het veegplan Buitengebied Emmen.

2.6 Het gebied ten noorden van het Schoonebeekerdiep

Ten tijde van het opstellen van het bestemmingplan Buitengebied was voorzien in een grootschalig herinrichting (hermeandering en inrichting waterbergingsgebieden) van het Schoonebeekerdiep gebied. Hiervoor was een bestemmingsplan met MER in voorbereiding. Om die reden is het gebied rondom het Schoonebeekerdiep buiten het bestemmingsplan Buitengebied gehouden. Nu het (nieuwe) waterschap heeft afgezien van de voorgenomen herinrichting kan het gebied worden toegevoegd aan het veegplan Buitengebied Emmen.

2.7 Verwerken 'losse meters' (gebieden waar geen bestemmingsplan geldt)

De gemeente heeft geconstateerd dat enkele plangebieden niet goed op elkaar aansluiten. Doordat de plangrenzen niet sluitend zijn, zijn er gebieden waar geen bestemmingsplan op van toepassing is. Deze gebieden zijn niet voorzien van een enkelbestemming.

Uit een uitgevoerde GIS- inventarisatie zijn deze gebieden in beeld gebracht en is gebleken dat er circa 180 locaties zijn die als 'losse meters' worden aangemerkt. Het betreft kleine gebieden van een paar vierkante meter, tot grotere gebieden van een paar hectare groot. Deze gebieden zijn in het veegplan voorzien van een passende enkelbestemming die aansluit op de omliggende enkelbestemming uit het bestemmingsplan Buitengebied 2011. In onderstaande figuur is een overzicht van de betreffende locaties weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2021075-B301_0002.jpg"

Figuur 2.1: Losse meters gemeente Emmen

2.8 Van toepassingsverklaring bestemmingsplannen

Na vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Emmen 2011, Veegplan' (hierna veegplan), vormt het veegplan samen met het bestemmingsplan Buitengebied Emmen 2011, het juridisch bindende bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Emmen.

Om te bepalen wat het geldende juridische regiem is, dient het bestemmingsplan Buitengebied Emmen 2011 samen met het veegplan Buitengebied geraadpleegd te worden. De regels uit het oorspronkelijke bestemmingsplan kunnen geheel of gedeeltelijk zijn vervangen door de regels uit het veegplan. De optelsom van de regels vormt het juridisch bindende regiem.

De digitale verbeelding van het veegplan maakt na vaststelling onderdeel uit van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Digitaal wordt er een relatie gelegd tussen het bestemmingsplan en het veegplan. Dit betekent dat het veegplan onderdeel is van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen 2011.

Na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen 2011 zijn diverse (postzegel)bestemmingsplannen, paraplubestemmingsplannen en facetbestemmingsplannen door de gemeenteraad vastgesteld.

De (postzegel)bestemmingsplannen, paraplubestemmingsplannen en facetbestemmingsplannen binnen het plangebied van het Buitengebied Emmen blijven na vaststelling van het veegplan een zelfstandig juridisch bindend bestemmingsplan. Deze (postzegel)bestemmingsplannen, paraplubestemmingsplannen en facetbestemmingsplannen worden niet vervangen door het veegplan.

Voor het Parapluplan Parkeernormen gemeente Emmen, Parapluplan Standplaatsen,

Emmen, Archeologie (facetbestemmingsplan) en Buitengebied Emmen, facetregeling geitenhouderijen geldt dat deze plannen tevens ook onderdeel zijn geworden van het oorspronkelijke bestemmingsplan Buitengebied Emmen 2011. Het bestemmingsplan Buitengebied is middels deze plannen op onderdelen gewijzigd en/of aangevuld. Bij vaststelling van het veegplan blijven deze paraplu- en facetbestemmingsplannen van toepassing op het Buitengebied van Emmen.

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid

3.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg en inspraak

In artikel 3.1.1. Bro is bepaald dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg wordt gepleegd met de voor het onderwerp betrokken overheden of instanties. Ook wordt het plan voorgelegd ter inspraak.

Zienswijzen

Nadat de reacties uit vooroverleg en inspraak zijn beantwoord en eventuele aanpassingen in het plan zijn verwerkt, wordt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan eenieder een zienswijzen indienen.

Vaststelling

Nadat de ingekomen zienswijzen zijn beantwoord, wordt het bestemmingsplan – al dan niet gewijzigd – ter vaststelling aangeboden aan de raad. Na publicatie start de beroepstermijn van zes weken. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

3.2 Economische uitvoerbaarheid

De aanpassingen die in dit plan worden gedaan op het bestemmingsplan Buitengebied hebben alleen betrekking op het vastleggen van feitelijk bestaande situaties of ontwikkelingsmogelijkheden die reeds middels eerdere planologische herzieningen waren vastgelegd.

De mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen zijn in dit plan niet opgenomen. Het verhalen van kosten in het algemeen en in het kader van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening is mede daarom ook niet aan de orde. De inhoud van dit veegplan noodzaakt niet tot onderzoek inzake de economische uitvoerbaarheid of het opstellen van een exploitatieplan.