direct naar inhoud van Regels
Plan: Emmen, Schoonebeek, oude nederzettingen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2021041-B301

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Emmen, Schoonebeek, oude nederzettingen met identificatienummer NL.IMRO.0114.2021041-B301 van de gemeente Emmen;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aan-huis-gebonden kleinschalige beroep- of bedrijfsactiviteiten:

een beroep, of het beroepsmatig verlenen van diensten of bedrijfsvoering dat op administratief, lichaamsverzorgend , juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

1.7 agrarisch bedrijf grondgebonden:

agrarische bedrijvigheid (bedrijfsvoering), zoals akkerbouw, veeteelt en vollegrond tuinbouw die afhankelijk zijn van de groeikracht van de bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend, uitgezonderd een boomkwekerij;

1.8 agrarische gronden/agrarisch grondgebruik:

gronden die gebruikt worden voor het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

1.9 ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.10 bebouwing:

één of meer gebouwen en/ of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.11 bed & breakfast:

het gebruik van een ruime met als doel het verstrekken van logies en ontbijt aan steeds wisselend publiek, dat voor een korte periode, een tot enkele nachten, ter plaatse verblijft; onder bed & breakfast wordt niet begrepen overnachtingen, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid. De ruimte die gebruikt wordt voor bed & breakfast mag niet worden gebruikt als zelfstandige woning;

1.12 bedrijf:

een onderneming of gedeelte van een onderneming, die een organisatorisch zelfstandige eenheid vormt en is gericht op de productie of de afzet van goederen of de verlening van diensten, hieronder begrepen ondernemingen of gedeelten van ondernemingen, die door of vanwege de overheid worden geleid;

1.13 bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.14 bedrijfswoning:

een woning in of bij een bedrijfsgebouw of op een terrein, bedoeld voor (het huishouden van) personen, wier huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

1.15 bestaand:

bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;

1.16 bestaande bebouwing:

bebouwing aanwezig op de eerste dag van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;

1.17 bestaande situatie (stikstofdepositie):
 • 1. de activiteit die is toegestaan ten tijde van het vaststellen van dit bestemmingsplan op grond van:
  • a. een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, of,
  • b. een omgevingsvergunning waarbij de toestemming op grond van artikel 2.2aa, onderdeel a, van het Besluit omgevingsrecht is aangehaakt, of,
 • 2. indien een vergunning als bedoeld onder 1° ontbreekt: het feitelijke en planologisch legale gebruik;
1.18 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.19 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.20 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.21 bijgebouw:

een gebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan het op het zelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, zoals een bijbehorend bouwwerk, aan- of uitbouw en aangebouwd en/of vrijstaand bijgebouw;

1.22 boomteelt:

de teelt van heesters en/of bomen op open grond;

1.23 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.24 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.25 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.26 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.27 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.28 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde verbonden is;

1.29 cultuurhistorische waarden:

een aangewezen gebied en of element met toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik, dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.30 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.31 ecologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door een samenhangend geheel van onderling elkaar beïnvloedende mensen, planten, dieren en omgeving;

1.32 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.33 erker:

een (hoek- of rondvormig) uitgebouwd deel van een hoofdgebouw, waaronder ook een entreeportaal, bouwkundig bestaand uit een 'lichte' constructie met een overwegend transparante uitstraling, waarbij het entreeportaal een meer besloten karakter mag hebben;

1.34 fruitteelt:

de teelt van fruit aan opgaande houtige gewassen op open grond;

1.35 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.36 gevel:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak;

1.37 gevellijn:

de fysieke, dan wel doorgetrokken denkbeeldige lijn die, behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de wegzijde met het vooraanzicht vanaf de weg, niet mag worden overschreden;

1.38 groenvoorziening:

een (openbaar)gebied, dat is ingericht als berm, park, groenstrook, beplantingsstrook, grasveld, plantsoen, sport- en speelveldjes en dergelijke, welke voor het gehele jaar of een groot deel van het jaar voor het publiek algemeen toegankelijk moet zijn;

1.39 hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst;

1.40 horeca - categorie 1:

een horecabedrijf gericht op het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken zoals cafetaria's, snackbars, lunchrooms, broodjeszaken en daarmee vergelijkbare horecabedrijven zoals een sportkantine;

1.41 kas:

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken gewassen;

1.42 karakteristieke objecten

objecten, welke wordt bepaald door de hoofdvorm en de bouwstijl, waarbij de relatie tussen hoofdvorm (nokhoogte, goothoogte en dakvorm), voormalige functie en situering kenmerkend is voor de streek of een tijdsperiode;

1.43 kwekerij:

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het telen van bomen, struiken, (tuin)planten en aanverwante gewassen, zoals een boomkwekerijbedrijf, een sierteeltbedrijf, een fruitteeltbedrijf en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven;

1.44 landschappelijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak (geomorfologisch, hydrologisch, ecologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk-esthetische);

1.45 maatschappelijke voorzieningen:

voorzieningen voor het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder: gezondheidszorg, zorg en welzijn, jeugd/ kinderopvang, onderwijs, religie, uitvaart, bibliotheken, openbare dienstverlening, culturele voorzieningen, verenigingsleven, gevangeniswezen, nutsvoorzieningen, voorzieningen voor sport en sportieve recreatie, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.46 manege:

een bedrijf met een publieksgericht karakter, dat is gericht op het bieden van gelegenheid tot het berijden en verzorgen van paarden en pony's (waaronder het lesgeven, de verhuur, het dresseren en trainen, alsmede het organiseren van wedstrijden en/of andere hippische evenementen) en daaraan ondergeschikte horeca, niet zijnde een paardenfokkerij;

1.47 natuurlijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;

1.48 nutsvoorzieningen/of nutsbedrijven en semiopenbare nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten dienste van openbare en semiopenbare nut, zoals transformatorgebouwen, telefooncentrales, telecommunicatie, alarmeringsystemen, riolering, rioolgemalen, waterzuivering, de levering van elektriciteit, gas, water en warmte, voorzieningen voor de waterhuishouding en naar aard van nutsvoorzieningen of daarmee gelijk te stellen overige voorzieningen;

1.49 overkapping:

een ander bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt met niet meer dan één wand (dak op pootjes);

1.50 paardenbak:

omheind terrein, waarop, door middel van het aanbrengen van zand en/of het plaatsen van bouwwerken zodat de paardensport kan worden beoefend;

1.51 perceelsgrens:

de lijn, welke de scheiding vormt tussen twee bouwpercelen of tussen een bouwperceel en een aangrenzend terrein;

1.52 plattelandswoning:

een voormalige agrarische bedrijfswoning die door derden, die geen functionele binding hebben met het bedrijf, wordt bewoond;

1.53 recreatief medegebruik:

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming;

1.54 stoeterij:

een grondgebonden agrarisch bedrijf, dat is gericht op het trainen, fokken en verhandelen van paarden;

1.55 straat- en bebouwingsbeeld:

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.56 teeltondersteunende voorzieningen:

bouwwerken en voorzieningen van lichtdoorlatend materiaal, niet zijnde glas, die door bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van de productie en arbeidsomstandigheden en het matigen van weersinvloeden en het bereiken van positieve effecten op milieu en water;

1.57 veldschuur:

een bedrijfsgebouw dat dient voor opslag en onderbrenging van producten en/of machines ten behoeve van de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;

1.58 voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.59 voorgevellijn:

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen;

1.60 waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen ten dienste van de waterhuishouding waaronder wadi's, waterlopen, waterpartijen, watergangen, dammen, sluizen, duikers, retentiebekkens, vijvers;

1.61 windturbine/windmolen:

een installatie bestaande uit een drager en wieken, de bedrading al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;

1.62 wonen voormalig agrarisch bebouwing:

een grondgebonden woning met kenmerken van het voormalig agrarisch bedrijf;

1.63 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.64 zijerf:

gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het (hoofd)gebouw gelegen is.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de zij- c.q. achtererfscheiding:

de kortste afstand gemeten tussen een bouwwerk en de zij- c.q. achtererfscheiding;

2.2 de bebouwing op de verbeelding:

de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustratief beschouwd;

2.3 bebouwingspercentage:

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak, dat maximaal mag worden bebouwd;

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.6 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.7 de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;

2.8 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.9 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.10 het peil:

het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte bouwterrein, indien in of op het water wordt gebouwd, dan het Normaal Amsterdams Peil of een ander plaatselijk waterpeil aan te houden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Grondgebonden 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Grondgebonden 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
 • b. bedrijfsgebouwen;
 • c. één bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken, dan wel twee bedrijfswoningen met bijbehorende bouwwerken, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden';
 • d. een bed & breakfastvoorziening en kantoor ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast';
 • e. behoud van het bosgebied ter plaatse van de aanduiding 'bos';
 • f. een historische boomgaard ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - historische boomgaard';

met bijbehorende:

 • g. andere bouwwerken;
 • h. erven en tuinen;
 • i. toegangswegen, in- en uitritten;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;
 • b. de afstand tussen gebouwen bedraagt niet meer dan 25 m;
 • c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing ' is geen bebouwing toegestaan;
 • d. de verschijningsvorm van gebouwen, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - structuur- en beeldbepalend' en 'specifieke bouwaanduiding - structuurbepalend', dient te worden gehandhaafd.
3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bedrijfsgebouwen worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning opgericht, dan wel, indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 12 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 4,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de dakhelling van bedrijfsgebouwen bedraagt niet minder dan 15°, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt.
 • e. de verschijningsvorm van bedrijfsgebouwen, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd.

3.2.3 Bedrijfswoning

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfswoningen inclusief bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 250 m2, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
 • b. de bestaande locatie van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' bedraagt het aantal bedrijfswoningen niet meer dan is aangegeven;
 • d. de voorgevel van een bedrijfswoning dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • e. de bestaande bouwhoogte van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • f. de bestaande goothoogte van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • g. de bestaande dakhelling van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • h. de bestaande nokrichting van een bedrijfswoning dient te worden gehandhaafd;
3.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn wat betreft massa en bouwhoogte ondergeschikt aan de bedrijfswoning (het hoofdgebouw), wat onder andere betekent dat:
  • 1. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet groter is dan het hoofdgebouw;
  • 2. één enkel vrijstaand bijbehorend bouwwerk wat betreft oppervlakte niet groter is dan het hoofdgebouw;
 • b. bijbehorende bouwwerken worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan gebouwd, dan wel, indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 m.
 • e. de verschijningsvorm van bijbehorende bouwwerken, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd.
3.2.5 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van de bedrijfswoning, bedraagt niet meer dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn niet meer dan 2 m bedraagt;
 • b. overkappingen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd;
 • c. voor mestsilo's en voedersilo's geldt dat deze binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van torensilo's niet meer bedraagt dan 12 m;
  • 2. de bouwhoogte van mestsilo's niet meer bedraagt dan 8 m, inclusief afdekking;
  • 3. de bouwhoogte van sleufsilo's niet meer dan 2 m bedraagt;
 • d. voor andere bouwwerken dan genoemd onder a en b geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de bouwhoogte binnen het bouwvlak niet meer bedraagt dan 6 m;
  • 3. de bouwhoogte buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 3 m.
3.3 Nadere eisen
3.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 3.2.1, sub a, en toestaan dat bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak worden opgericht, waarbij de volgende regel geldt:
  • 1. de bebouwing wordt niet gerealiseerd voor de voorgevel van de bedrijfswoning;
 • b. sublid 3.2.3, sub a, en toestaan dat niet meer dan 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken wordt opgericht bij bestaande bedrijfswoningen die groter zijn dan 150 m2;
 • c. sublid 3.2.2 sub c en toestaan dat de goothoogte van bedrijfsgebouwen wordt verhoogd tot maximaal 5,5 meter, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
 • d. sublid 3.2.3, sub d, en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt gerealiseerd;
 • e. sublid 3.2.3, sub g en toestaan dat de dakhelling van de bedrijfswoning wordt verlaagd;
 • f. sublid 3.2.4, sub b en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de bedrijfswoning worden opgericht.
 • g. sublid 3.2.3, sub a en toestaan dat de bedrijfswoning wordt vergroot, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • h. sublid 3.2.3, sub b en toestaan dat de bedrijfswoning van locatie wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • i. sublid 3.2.3, sub d en toestaan dat de voorgevel van de bedrijfswoning achter de gevellijn wordt gerealiseerd, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • j. sublid 3.2.3, sub d en toestaan dat de bouwhoogte van de bedrijfswoning wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • k. sublid 3.2.3, sub f en toestaan dat de goothoogte van de bedrijfswoning wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • l. sublid 3.2.3, sub g en toestaan dat de dakhelling van de bedrijfswoning wijzigt tot niet minder dan 35 graden, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
3.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 3.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken;
 • b. het aanleggen van paardenbakken.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
3.6.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 3.1 en toestaan dat een deel van de bebouwing voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende regels gelden:
 • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
 • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie;
 • 3. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
 • 4. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit;
 • 5. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst.
 • b. lid 3.1, sub a, en het grondgebonden houden van rosékalveren toestaan, waarbij aan de volgende voorwaarde moet worden voldaan:
  • 1. het bedrijf beschikt aantoonbaar over voldoende eigen grond ten behoeve van ruwvoervoorziening en mestafzet voor het houden van de rosékalveren;
 • c. lid 3.1, sub a, voor de verbreding of verdieping van de agrarische bedrijfsvoering, die wat betreft omvang niet passend is binnen de afwijking voor uitoefening van aan huis gebonden kleinschalige beroeps- of bedrijfsactiviteiten, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
   • detailhandel in eigen voortgebrachte producten;
   • maatschappelijke functies;
   • een productiegerichte paardenhouderijtak;
   • bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2 van de VNG brochure 'Bedrijven en Milieuzonering', of hiermee wat betreft leefklimaat te vergelijken bedrijfsactiviteiten;
  • 2. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
  • 3. de activiteit is ondergeschikt ten opzichte van de agrarische hoofdfunctie;
  • 4. er geen onevenredige verkeers- of parkeerdruk optreed voor de omgeving, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
  • 5. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. lid 3.1,sub c en toestaan dat een bedrijfswoning opgesplitst wordt in niet meer dan twee wooneenheden, waarbij de volgende regel geldt;
  • 1. de oppervlakte van de bedrijfswoning niet wordt vergroot;
 • e. lid 3.5, sub b, en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de afmeting niet meer dan 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak niet minder dan 50 m verwijderd is van woningen van derden;
  • 3. geen verlichting wordt aangebracht.
3.6.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 3.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap) en Bijlage 4 (Waardering) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap) . Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
3.7 Wijzigingsbevoegdheid
3.7.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan het plan wijzigen:

 • a. voor de wijziging van de agrarische functie van agrarische bedrijfsbebouwing bij bedrijfsbeëindiging, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
  • 2. de activiteit wordt uitgevoerd in combinatie met een woonfunctie;
  • 3. er geen onevenredige verkeers- of parkeerdruk optreedt voor de omgeving, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
  • 4. de functiewijziging is passend binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur;
  • 5. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. voor de toevoeging van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning' aan een voormalige tweede bedrijfswoning.
3.7.2 Afweging
 • a. De wijziging tast het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan.
 • b. In de afweging omtrent toepassing van de in 3.7.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheden worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap) en Bijlage 4 (Waardering) . Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Voor zover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
 • e. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.

Artikel 4 Agrarisch - Niet grondgebonden 1

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Niet grondgebonden 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitoefening van een niet grondgebonden agrarisch bedrijf;
 • b. bedrijfsgebouwen;
 • c. een plattelandswoning, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning';
 • d. een theeschenkerij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - theeschenkerij';

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. erven en tuinen;
 • g. toegangswegen, in- en uitritten;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met dien verstande dat:

 • j. de met de aanduiding 'relatie' met elkaar verbonden percelen als één bedrijf worden beschouwd.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;
 • b. de afstand tussen de gebouwen bedraagt niet meer dan 25 m.
4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. bedrijfsgebouwen worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van bedrijfswoningen opgericht, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 12 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 4,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de dakhelling van bedrijfsgebouwen bedraagt niet minder dan 15°, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt;
 • e. ten aanzien van de staloppervlakte is niet meer dan de bestaande oppervlakte toegestaan;
 • f. stallen worden uitgevoerd in niet meer dan één bouwlaag.
 • g. de verschijningsvorm van bedrijfsgebouwen, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd.
4.2.3 Bedrijfswoning
 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfswoningen inclusief bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 250 m2, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
 • b. de bestaande locatie van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • c. de voorgevel van een bedrijfswoning dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • d. de bestaande bouwhoogte van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • e. de bestaande goothoogte van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • f. de bestaande dakhelling van een bedrijfswoning dient gehandhaafd te blijven;
 • g. de bestaande nokrichting van een bedrijfswoning dient te worden gehandhaafd;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'speciieke vorm van wonen - plattelandswoning' mag geen nieuwe (extra) bedrijfswoning worden gebouwd.
4.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn wat betreft massa en hoogte ondergeschikt aan de bedrijfswoning (het hoofdgebouw), wat onder andere betekent dat:
  • 1. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet groter is dan het hoofdgebouw;
  • 2. één enkel vrijstaand bijbehorend bouwwerk wat betreft oppervlakte niet groter is dan het hoofdgebouw;
 • b. bijbehorende bouwwerken worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan gebouwd, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 m.
 • e. de verschijningsvorm van bijbehorende bouwwerken, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd.
4.2.5 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van de bedrijfswoning, bedraagt niet meer dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn niet meer dan 2 m bedraagt;
 • b. overkappingen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd;
 • c. voor mestsilo's en voedersilo's geldt dat deze binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van torensilo's niet meer bedraagt dan 12 m;
  • 2. de bouwhoogte van mestsilo's niet meer bedraagt dan 8 m, inclusief afdekking;
  • 3. de bouwhoogte van sleufsilo's niet meer dan 2 m bedraagt;
 • d. voor andere bouwwerken dan genoemd onder a en b geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de bouwhoogte binnen het bouwvlak niet meer bedraagt dan 6 m;
  • 3. de bouwhoogte buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 3 m.
4.3 Nadere eisen
4.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
4.4 Afwijken van de bouwregels
4.4.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 4.2.1, sub a, en toestaan dat bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak worden opgericht, waarbij de volgende regel geldt:
  • 1. de bebouwing wordt niet gerealiseerd voor de voorgevel van de bedrijfswoning;
 • b. sublid 4.2.2, sub e, en toestaan dat het staloppervlak wordt vergroot naar niet meer dan 5.000 m2, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. er wordt gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 3. de uitbreiding is passend binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur;
  • 4. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 5. het bepaalde in Artikel 23 over stikstofdepositie wordt in acht genomen;
  • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
 • c. sublid 4.2.3, sub a, en toestaan dat niet meer dan 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken wordt opgericht bij bestaande bedrijfswoningen die groter zijn dan 150 m2;
 • d. artikel 4.2.2 onder c en toestaan dat de goothoogte van bedrijfsgebouwen wordt verhoogd tot maximaal 5,5 meter, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
 • e. sublid 4.2.3, sub b, en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt gerealiseerd;
 • f. sublid 4.2.3, sub e, en toestaan dat de dakhelling van de bedrijfswoning wordt verlaagd;
 • g. sublid 4.2.4, sub b, en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de bedrijfswoning worden opgericht.
 • h. sublid 4.2.3, sub a en toestaan dat de bedrijfswoning wordt vergroot, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • i. sublid 4.2.3, sub b en toestaan dat de bedrijfswoning van locatie wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • j. sublid 4.2.3, sub c en toestaan dat de voorgevel van de bedrijfswoning achter de gevellijn wordt gerealiseerd, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • k. sublid 4.2.3, sub d en toestaan dat de bouwhoogte van de bedrijfswoning wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • l. sublid 4.2.3, sub e en toestaan dat de goothoogte van de bedrijfswoning wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • m. sublid 4.2.3, sub f en toestaan dat de dakhelling van de bedrijfswoning wijzigt tot niet minder dan 35 graden, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
4.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 4.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap). Bijlage 4 (Waardering) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap) . Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
4.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken;
 • b. het aanleggen van paardenbakken;
 • c. een theeschenkerij, als bedoeld in lid 4.1, sub d, anders dan in overeenstemming met een horeca-inrichting van categorie 1.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 4.1 en toestaan dat een deel van de bebouwing voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
  • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie;
  • 3. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
  • 4. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit;
  • 5. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst.
 • b. lid 4.1, sub a, voor de verbreding of verdieping van de agrarische bedrijfsvoering, die wat betreft omvang niet passend is binnen de afwijking voor uitoefening van aan huis gebonden kleinschalige beroeps- of bedrijfsactiviteiten, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
  • a. detailhandel in eigen voortgebrachte producten;
  • b. maatschappelijke functies;
  • c. een productiegerichte paardenhouderijtak;
  • d. bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2 van de VNG brochure 'Bedrijven en Milieuzonering', of hiermee wat betreft leefklimaat te vergelijken bedrijfsactiviteiten;
  • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
  • 2. de activiteit is ondergeschikt ten opzichte van de agrarische hoofdfunctie;
  • 3. er geen onevenredige verkeers- of parkeerdruk optreed voor de omgeving, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
  • 4. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 5. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • c. lid 4.5, sub b, en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de afmeting niet meer dan 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak niet minder dan 50 m verwijderd is van woningen van derden;
  • 3. geen verlichting wordt aangebracht.
4.6.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 4.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap), Bijlage 4 (Waardering) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
4.7 Wijzigingsbevoegdheid
4.7.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan het plan wijzigen:

 • a. voor de wijziging van de agrarische functie van agrarische bedrijfsbebouwing bij bedrijfsbeëindiging, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
  • 2. de activiteit wordt uitgevoerd in combinatie met een woonfunctie;
  • 3. er geen onevenredige verkeers- of parkeerdruk optreedt voor de omgeving, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
  • 4. de functiewijziging is passend binnen de landschappelijke structuur;
  • 5. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. voor het vergroten van het staloppervlak naar niet meer dan 10.000 m2, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. er wordt gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 3. de uitbreiding is passend binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur;
  • 4. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 5. het bepaalde in Artikel 23 over stikstofdepositie wordt in acht genomen;
  • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
4.7.2 Afweging
 • a. De wijziging tast het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan.
 • b. In de afweging omtrent toepassing van de in sublid 4.7.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheden worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap) en Bijlage 4 (Waardering). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Voor zover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
 • e. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.

Artikel 5 Agrarisch - Paardenhouderij 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Paardenhouderij 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitoefening van een stoeterij;
 • b. bedrijfsgebouwen;
 • c. één bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken;
 • d. agrarische gronden;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. erven en tuinen;
 • g. toegangswegen, in- en uitritten;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag met niet meer dan 1.500 m2 worden bebouwd;
 • c. de afstand tussen de gebouwen bedraagt niet meer dan 25 m;
 • d. de verschijningsvorm van gebouwen, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - structuurbepalend', dient te worden gehandhaafd.
5.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bedrijfsgebouwen worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van bedrijfswoningen opgericht, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 10 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 4,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de dakhelling van bedrijfsgebouwen bedraagt niet minder dan 15°, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt.
5.2.3 Bedrijfswoning

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfswoningen inclusief bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 250 m2, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
 • b. de voorgevel van bedrijfswoningen wordt in de naar de weg gekeerde bouwgrens opgericht;
 • c. de bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 9 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de goothoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 3,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
 • e. de dakhelling van bedrijfswoningen bedraagt niet minder bedragen dan 35°, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt.
5.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn wat betreft massa en hoogte ondergeschikt aan de bedrijfswoning (het hoofdgebouw), wat onder andere betekent dat:
  • 1. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet groter is dan het hoofdgebouw;
  • 2. één enkel vrijstaand bijbehorend bouwwerk wat betreft oppervlakte niet groter is dan het hoofdgebouw;
 • b. bijbehorende bouwwerken worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan gebouwd, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 m.
5.2.5 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van de bedrijfswoning, bedraagt niet meer dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn niet meer dan 2 m bedraagt;
 • b. voor mestsilo's en voedersilo's geldt dat deze binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van torensilo's niet meer bedraagt dan 12 m;
  • 2. de bouwhoogte van mestsilo's niet meer bedraagt dan 8 m, inclusief afdekking;
  • 3. de bouwhoogte van sleufsilo's niet meer dan 2 m bedraagt;
 • c. voor andere bouwwerken dan genoemd onder a en b geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de bouwhoogte binnen het bouwvlak niet meer bedraagt dan 6 m;
  • 3. de bouwhoogte buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 3 m.
5.3 Nadere eisen
5.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 5.2.1, sub a, en toestaan dat bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak worden opgericht, waarbij de volgende regel geldt:
  • 1. de bebouwing wordt niet gerealiseerd voor de voorgevel van de bedrijfswoning;
 • b. sublid 5.2.3, sub a, en toestaan dat niet meer dan 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken wordt opgericht bij bestaande bedrijfswoningen die groter zijn dan 150 m2;
 • c. sublid 5.2.3, sub b, en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt gerealiseerd;
 • d. sublid 5.2.3, sub e, en toestaan dat de dakhelling van de bedrijfswoning wordt verlaagd;
 • e. sublid 5.2.4, sub b, en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de bedrijfswoning worden opgericht.
5.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 5.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap), Bijlage 4 (Waardering) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
5.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken.
5.6 Wijzigingsbevoegdheid
5.6.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan het plan wijzigen:

 • a. voor de wijziging van de functie van bedrijfsbebouwing bij bedrijfsbeëindiging, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
   • bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2;
   • wonen als bedoeld in Artikel 13, Artikel 14 en Artikel 15;
   • maatschappelijke functies;
   • opslag en/of stalling;
  • 2. de activiteit wordt uitgevoerd in combinatie met een woonfunctie;
  • 3. er treedt geen onevenredige verkeers- of parkeerdruk op voor de omgeving, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
  • 4. de functiewijziging is passend binnen de landschappelijke structuur;
  • 5. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. voor het vergroten van de oppervlakte van gebouwen tot niet meer dan 2.000 m2, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. er wordt gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 3. de uitbreiding is passend binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur;
  • 4. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 5. het bepaalde in Artikel 23 over stikstofdepositie wordt in acht genomen;
  • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
5.6.2 Afweging
 • a. De wijziging tast het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan.
 • b. In de afweging omtrent toepassing van de in sublid 5.6.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheden worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap), Bijlage 4 (Waardering) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). . Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Voor zover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
 • e. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.

Artikel 6 Agrarisch met waarden - Kleinschalige Veenontginningen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Kleinschalige Veenontginningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden;
 • b. agrarische functies;
 • c. extensief recreatief medegebruik;
 • d. behoud en herstel van watergangen;
 • e. een veldschuur, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veldschuur';

met bijbehorende:

 • f. andere bouwwerken;
 • g. fiets- en voetpaden;
 • h. toegangswegen, in- en uitritten;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden worden geen gebouwen of overkappingen opgericht;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder sub a, is op de gronden die zijn aangeduid als 'specifieke vorm van agrarisch - veldschuur' een gebouw toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte van de veldschuur niet meer bedraagt dan bestaand;
  • 2. de bouwhoogte van de veldschuur niet meer bedraagt dan bestaand;
  • 3. de verschijningsvorm van een veldschuur, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd.
6.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. mestopslagen en sleufsilo's zijn niet toegestaan;
 • b. spoel- en wasinstallaties ten behoeve van bollenteelt zijn niet toegestaan;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 1 m;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken dan genoemd onder c bedraagt niet meer dan 3 m.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen (gebruik langer dan zes maanden per jaar);
 • b. het aanleggen van paardenbakken;
 • c. de aanleg van bufferzones ten behoeve van natuurontwikkeling.
6.4 Wijzigingsbevoegdheid
6.4.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan het plan wijzigen:

 • a. naar de bestemming 'Natuur - Bos', 'Natuur - Veengebieden en Beekdalen' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Emmen' (met identificatienummer NL.IMRO.0114.2009072-0710) of naar de bestemming 'Water', waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de ontwikkeling bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de Natuurnetwerk Nederland;
  • 2. de uitbreiding is passend binnen de landschappelijke structuur;
  • 3. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. voor de nieuwvestiging van gas- of oliewinlocaties met de bestemming 'Bedrijf - Mijnbouw 2', waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 2. de uitbreiding is passend binnen de landschappelijke structuur;
  • 3. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 4. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • c. voor de vergroting van bestaande gas- of oliewinlocaties met de bestemming 'Bedrijf - Mijnbouw 2' met niet meer dan 25%, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 2. de uitbreiding is passend binnen de landschappelijke structuur;
  • 3. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 4. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. voor de realisatie van leidingen met de bestemming 'Leiding - Gas' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Emmen' (met identificatienummer NL.IMRO.0114.2009072-0710), waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 2. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 3. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
6.4.2 Afweging
 • a. De wijziging tast het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan.
 • b. In de afweging omtrent toepassing van de in sublid 6.4.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheden worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap). Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Voor zover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
 • e. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.

Artikel 7 Bedrijf - Mijnbouw 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Mijnbouw 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen ten behoeve van de winning en/of distributie van olie en/of aardgas inclusief bijbehorende wegen en technische installaties;
 • b. de vestiging van geluidszoneringsplichtige inrichtingen is niet toegestaan;
 • c. bedrijfsgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen, in- en uitritten;
 • f. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;
 • b. de bestaande gezamenlijke oppervlakte van gebouwen wordt met niet meer dan 25% uitgebreid;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan 8 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de goothoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan 3,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt.
7.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,40 m;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de andere bouwwerken per terrein bedraagt niet meer dan 50 m2;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 25 m.
7.3 Nadere eisen
7.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
7.4 Afwijken van de bouwregels
7.4.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 7.2.1, sub a, en toestaan dat er een gebouw wordt gerealiseerd buiten het bouwvlak, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de oppervlakte van de bebouwing bedraagt niet meer dan 50 m2;
  • 2. de hoogte van de bebouwing bedraagt niet meer dan 3,5 m;
  • 3. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 4. de verruiming is noodzakelijk voor de inrichting van het terrein.
7.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 8.3.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
7.5 Wijzigingsbevoegdheid
7.5.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan het plan wijzigen:

7.5.2 Afweging
 • a. De wijziging tast het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan.
 • b. In de afweging omtrent toepassing van de in sublid 7.5.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheid worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap) en Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos). Deze bijlage wordt betrokken bij de onder sub b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouw, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Voor zover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken;
 • e. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.

Artikel 8 Bos

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bosgebieden;
 • b. behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden;
 • c. extensief recreatief medegebruik;
 • d. water;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. fiets- en voetpaden;

met bijbehorende:

 • g. andere bouwwerken;
 • h. toegangswegen, in- en uitritten;
 • i. sport en speelgelegenheden;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. op of in deze gronden worden geen gebouwen gebouwd.
8.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 1 m;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • c. de vloeroppervlakte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 15 m2.
8.3 Afwijken van de bouwregels
8.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 8.2.2, sub a, en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen langs de openbare weg niet meer dan 2 m bedraagt.
8.3.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 8.3.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

Artikel 9 Detailhandel

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsgebouwen voor de uitoefening van detailhandel;
 • b. één bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken;

met bijbehorende:

 • a. andere bouwwerken;
 • b. erven en tuinen;
 • c. toegangswegen, in- en uitritten;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd.
9.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bestaande gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen wordt met niet meer dan 10% uitgebreid;
 • b. bedrijfsgebouwen worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning opgericht, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 8 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de goothoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 3,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
 • e. de dakhelling van bedrijfsgebouwen bedraagt niet minder dan 15°, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt.
9.2.3 Bedrijfswoning

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfswoningen inclusief bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 250 m2, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
 • b. de voorgevel van bedrijfswoningen wordt in de naar de weg gekeerde bouwgrens opgericht;
 • c. de bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 9 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de goothoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 3,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
 • e. de dakhelling van bedrijfswoningen bedraagt niet minder dan 35°, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt.
9.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn wat betreft massa en bouwhoogte ondergeschikt aan de bedrijfswoning (het hoofdgebouw), wat onder andere betekent dat:
  • 1. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet groter is dan het hoofdgebouw;
  • 2. één enkel vrijstaand bijbehorend bouwwerk wat betreft oppervlakte niet groter is dan het hoofdgebouw;
 • b. bijbehorende bouwwerken worden niet minder dan 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 m.
9.2.5 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van de bedrijfswoning, bedraagt niet meer dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn niet meer dan 2 m bedraagt;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van overige andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 50 m2;
 • c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt niet meer dan 6 m;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt niet meer dan 3 m.
9.3 Nadere eisen
9.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
9.4 Afwijken van de bouwregels
9.4.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 9.2.1, sub a, en toestaan dat bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak worden opgericht, waarbij de volgende regel geldt:
  • 1. de bebouwing wordt niet gerealiseerd voor de voorgevel van de bedrijfswoning;
 • b. sublid 9.2.3, sub b, en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt gerealiseerd;
 • c. sublid 9.2.3, sub e, en toestaan dat de dakhelling van de bedrijfswoning wordt verlaagd;
 • d. sublid 9.2.4, sub b, en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de bedrijfswoning worden opgericht;
 • e. sublid 9.2.5, sub a, en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen wordt verhoogd tot niet meer dan 2 m, waarbij de volgende regel geldt:
  • 1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond.
9.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 9.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap) en Bijlage 4 (Waardering). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
9.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken.

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. water;

met bijbehorende:

 • c. andere bouwwerken;
 • d. kunstwerken van artistieke aard;
 • e. sport- en speelgelegenheden;
 • f. fiets- en voetpaden;
 • g. toegangswegen, in- en uitritten;
 • h. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden worden geen gebouwen gebouwd.
10.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 1 m;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • c. de vloeroppervlakte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 15 m2.
10.3 Afwijken van de bouwregels
10.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 8.2.2, sub a, en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen langs de openbare weg niet meer dan 2 m bedraagt.
10.3.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 8.3.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap), Bijlage 4 (Waardering) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen, verbreden, of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden;
 • b. het aanbrengen van overige oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte van meer dan 100 m2;
 • c. het aanleggen, verbreden, verdiepen, en dempen van sloten, wijken en andere wateren;
 • d. het aanbrengen of verwijderen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies.
10.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in sublid 10.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • b. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
10.4.3 Combinaties

Voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

10.4.4 Toetsingscriteria

Bij de afweging omtrent verlening van de vergunning wordt de landschappelijke waarde, als weergegeven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en) en Bijlage 4 (Waardering).

10.4.5 Voorwaarden

De sublid 10.4.1 bedoelde vergunning wordt niet verleend indien het werk of de werkzaamheid plaatsvindt met het oog op het ontwikkelen of versterken van natuurwaarden in een nieuw natuurgebied en door de uitvoering op directe of indirecte wijze aantoonbare afbreuk wordt of zou worden gedaan aan de agrarische bedrijfsvoering op aangrenzende of nabijgelegen percelen, dan wel aantoonbare schade of nadeel aan nabijgelegen agrarische bedrijven en/of de landbouwfunctie wordt of zou worden gedaan.

10.4.6 Weigering

De in sublid 10.4.1 bedoelde vergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken, of werkzaamheden de waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.

Artikel 11 Verkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, woonstraten en wegen voor de ontsluiting van de aanliggende percelen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. informatiesystemen/signaleringsborden;
 • d. voorzieningen voor het openbaar vervoer;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. kunstwerken en waterwerken;
 • g. toegangswegen, in- en uitritten;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. sport- en speelgelegenheden;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden worden geen gebouwen gebouwd.
11.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • b. op of in deze gronden mogen andere bouwwerken worden opgericht, mits deze de waterhuishouding niet belemmeren;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • d. de vloeroppervlakte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 15 m2.
11.3 Nadere eisen
11.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
11.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van het plaatsen van reclamezuilen.

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. oevers en beplanting;
 • e. erftoegangswegen, dammen en taluds;

met de bijbehorende:

 • f. andere bouwwerken;
 • g. overige kunstwerken en waterwerken;
 • h. nutsvoorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden worden geen gebouwen gebouwd.
12.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen andere bouwwerken worden opgericht, mits deze de waterhuishouding niet belemmeren;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 6 m;
 • c. de vloeroppervlakte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 15 m2.
12.3 Nadere eisen
12.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

Artikel 13 Wonen - Voormalige agrarische bebouwing

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Voormalige agrarische bebouwing'aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met kenmerken van een voormalig agrarisch bedrijf / woonboerderij;
 • b. voormalige agrarische bedrijfsgebouwen;
 • c. bijbehorende bouwwerken;
 • d. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. toegangswegen in- en uitritten;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet vermeerderd worden;
 • c. de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 150 m2, danwel de bestaande oppervlakte;
 • d. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, danwel de bestaande afstand wanneer deze kleiner is;
 • f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 9 meter bedragen, danwel ten hoogste de bestaande bouwhoogte;
 • g. de goothoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 3,5 meter bedragen, danwel ten hoogste de bestaande goothoogte;
 • h. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 35 graden bedragen, danwel de bestaande dakhelling;
 • i. de bestaande nokrichting van het hoofdgebouw dient te worden gehandhaafd.
13.2.2 Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 500 m2;
 • b. de bouwhoogte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mag maximaal de bestaande bouwhoogte bedragen;
 • c. de goothoogte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mag maximaal de bestaande goothoogte bedragen;
 • d. de verschijningsvorm van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd.
13.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij het hoofdgebouw gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 100 m2;
 • b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend ten minste 3 meter achter de voorgevel van de woning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
 • e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
13.2.4 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • b. overkappingen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 50 m2;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
13.3 Nadere eisen
13.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
13.4 Afwijken van de bouwregels
13.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 13.2.1, sub e en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de gevellijn wordt gerealiseerd;
 • b. sublid 13.2.1, sub h en toestaan dat de goothoogte van het hoofdgebouw verhoogd wordt, mits het hoofdgebouw in hoofdzaak het karakter behoudt van één bouwlaag met kap;
 • c. sublid 13.2.1, sub i en toestaan dat de dakhelling van het hoofdgebouw wordt verlaagd;
 • d. sublid 13.2.1, sub j en toestaan dat wordt afgeweken van de bestaande nokrichting;
 • e. sublid 13.2.2, sub a en toestaan dat, indien reeds 500 m2 of meer aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig is, een eenmalige vervangende bouw- of verbouw van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen boven de 500 m2 mag plaatsvinden, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. er is sprake van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;
  • 2. van het meerdere (oppervlakte bebouwing boven de 500 m2) mag maximaal 20% worden herbouwd;
 • f. sublid 13.2.3, sub b en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de woning worden opgericht;
 • g. sublid 13.2.3, sub c en toestaan dat de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken verhoogd wordt binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens.
13.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 13.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
13.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken als hoofdgebouw,
 • b. het voeren van een bedrijf anders dan bedoeld in lid 13.1, sub c, in die zin dat de bedrijfsactiviteiten zwaarder zijn dat milieucategorie 3.2 van de VNG brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' dan wel hiermee te vergelijken bedrijfsactiviteiten;
 • c. een caravanstalling als bedoeld in lid 13.1, sub d, zodanig dat de stalling niet in gebouwen plaatsvindt;
 • d. het aanleggen van paardenbakken.
13.6 Afwijken van de gebruiksregels
13.6.1 Bevoegdheid
 • a. artikel 13.1 en toestaan dat een deel van de bebouwing voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende regels gelden:
 • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
 • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie;
 • 3. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
 • 4. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit;
 • 5. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst.
 • b. artikel 13.2.1 onder a en toestaan dat het hoofdgebouw opgesplitst wordt in maximaal twee wooneenheden, waarbij de volgende regel geldt:
  • 1. de totale bebouwingsmogelijkheden worden niet verruimd;
 • c. sublid 13.5 onder a, en toestaan dat een voormalig agrarische bedrijfsgebouw, aangeduid met de aanduiding 'karakteristiek' ten behoeve van het behoud mag worden gebruikt voor een woonfunctie met maximaal één wooneenheid;
 • d. artikel 13.5 onder b en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de afmeting maximaal 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak minimaal 50 m verwijderd is van woningen van derden;
13.6.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 13.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
13.7 Wijzigingsbevoegdheid
13.7.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouder zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen:

 • a. voor de wijziging van de functie van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
 • een grondgebonden agrarisch bedrijf zoals bedoeld in Artikel 3;
 • een stoeterij;
 • bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2;
 • maatschappelijke doeleinden;
 • opslag en/of stalling;
13.7.2 Afweging

Artikel 14 Wonen - Voormalige agrarische bebouwing - Structuur- en beeldbepalend

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Voormalige agrarische bebouwing - Structuur- en beeldbepalend' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met kenmerken van een voormalig agrarisch bedrijf / woonboerderij;
 • b. voormalige agrarische bedrijfsgebouwen;
 • c. bijbehorende bouwwerken;
 • d. tuin en erven;
 • e. lichte bedrijfsactiviteiten (milieucategorie 1 en 2) , uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • f. een caravanstalling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling';

met bijbehorende:

 • g. andere bouwwerken;
 • h. sport- en speelgelegenheden;
 • i. toegangswegen in- en uitritten;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' geldt dat de bestaande oppervlakte, bouwhoogte, goothoogte en dakhelling van bebouwing ten behoeve van deze functie gehandhaafd blijft.
14.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 • b. als hoofdgebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
 • c. het aantal hoofdgebouwen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
 • d. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
 • e. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, danwel de bestaande afstand wanneer deze kleiner is;
 • g. de bestaande bouwhoogte van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • h. de bestaande goothoogte van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • i. de bestaande dakhelling van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • j. de bestaande nokrichting van het hoofdgebouw dient te worden gehandhaafd;
14.2.3 Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 500 m2;
 • b. de bouwhoogte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mag maximaal de bestaande bouwhoogte bedragen;
 • c. de goothoogte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mag maximaal de bestaande goothoogte bedragen;
14.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 100 m2;
 • b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend ten minste 3 meter achter de voorgevel van de woning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
 • e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
14.2.5 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • b. overkappingen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 50 m2;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
14.3 Nadere eisen
14.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
14.4 Afwijken van de bouwregels
14.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 14.2.2, sub a en d en toestaan dat het hoofdgebouw wordt vergroot, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • b. sublid 14.2.3, sub a en toestaan dat, indien reeds 500 m2 of meer aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig is, een eenmalige vervangende bouw- of verbouw van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen boven de 500 m2 mag plaatsvinden, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. er is sprake van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;
  • 2. van het meerdere (oppervlakte bebouwing boven de 500 m2) mag maximaal 20% worden herbouwd;
 • c. sublid 14.2.4, sub b en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de woning mogen worden opgericht;
 • d. sublid 14.2.2, sub e, en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt gerealiseerd;
 • e. sublid 14.2.2, sub i, en toestaan dat de dakhelling van het hoofdgebouw wordt verlaagd;
 • f. sublid 14.2.2, sub j, en toestaan dat wordt afgeweken van de bestaande nokrichting;
 • g. sublid 14.2.4, sub e, en toestaan dat de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken verhoogd wordt binnen 3 m afstand van de perceelsgrens.
14.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 14.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
14.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken als hoofdgebouw,
 • b. het voeren van een bedrijf anders dan bedoeld in lid 14.1, sub e, in die zin dat de bedrijfsactiviteiten zwaarder zijn dat milieucategorie 3.2 van de VNG brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' dan wel hiermee te vergelijken bedrijfsactiviteiten;
 • c. een caravanstalling als bedoeld in lid 14.1, sub f, zodanig dat de stalling niet in gebouwen plaatsvindt;
 • d. het aanleggen van paardenbakken.
14.6 Afwijken van de gebruiksregels
14.6.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 14.1 en toestaan dat een deel van de bebouwing voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende regels gelden:
 • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
 • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie;
 • 3. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
 • 4. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit;
 • 5. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst ;
 • b. artikel 14.2.2 onder b en toestaan dat het hoofdgebouw opgesplitst wordt in maximaal twee wooneenheden, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de totale bebouwingsmogelijkheden worden niet verruimd;
 • c. artikel 14.5 onder a en toestaan dat bijbehorende bouwwerken aangeduid met de aanduiding "karakterstiek" ten behoeve van het behoud mogen worden gebruikt voor een woonfunctie met maximaal één wooneenheid;
 • d. artikel 14.5, onder a, en toestaan dat een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw, aangeduid met de aanduiding 'karakteristiek' ten behoeve van het behoud mag worden gebruikt voor een woonfunctie met maximaal één wooneenheid;
 • e. artikel 14.5 onder b en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de afmeting maximaal 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak minimaal 50 m verwijderd is van woningen van derden.
14.6.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 14.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
14.7 Wijzigingsbevoegdheid
14.7.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouder zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen:

 • a. voor de wijziging van de functie van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, waarbij de volgende regels gelden;
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
 • een grondgebonden agrarisch bedrijf zoals bedoeld in Artikel 3 en bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2;
 • maatschappelijke doeleinden;
 • opslag en/of stalling;
14.7.2 Afweging

 

Artikel 15 Wonen - Voormalige agrarische bebouwing - Structuurbepalend

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Voormalige agrarische bebouwing - Structuurbepalend' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met kenmerken van een voormalig agrarisch bedrijf / woonboerderij;
 • b. voormalige agrarische bedrijfsgebouwen;
 • c. een caravanstalling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling';
 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • f. andere bouwwerken;
 • g. sport- en speelgelegenheden;
 • h. toegangswegen in- en uitritten;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' geldt dat de bestaande oppervlakte, bouwhoogte, goothoogte en dakhelling van bebouwing ten behoeve van deze functie gehandhaafd blijft.
15.2.2 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 • b. als hoofdgebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
 • c. het aantal hoofdgebouwen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
 • d. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
 • e. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, danwel de bestaande afstand wanneer deze kleiner is;
 • g. de bestaande bouwhoogte van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • h. de bestaande goothoogte van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • i. de bestaande dakhelling van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • j. de bestaande nokrichting van het hoofdgebouw dient te worden gehandhaafd;
15.2.3 Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
 • a. de gezamenlijke oppervlakte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 500 m2;
 • b. de bouwhoogte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mag maximaal de bestaande bedragen;
 • c. de goothoogte van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mag maximaal de bestaande bedragen;
 • d. de verschijningsvorm van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd.
15.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij het hoofdgebouw gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 100 m2;
 • b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend ten minste 3 meter achter de voorgevel van de woning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • c. de verschijningsvorm van bijbehorende bouwwerken, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding "karakteristiek", dient te worden gehandhaafd;
 • d. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. indien het bijbehorende bouwwerk buiten het bouwvlak is gelegen mag op de bestaande locatie gebouwd worden.
 • e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • f. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
 • g. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
15.2.5 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • b. overkappingen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 50 m2;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
15.3 Nadere eisen
15.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
15.4 Afwijken van de bouwregels
15.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 15.2.2, sub a en d en toestaan dat het hoofdgebouw wordt vergroot, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • b. sublid 15.2.2, sub a en e en toestaan dat het hoofdgebouw van locatie wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • c. sublid 15.2.2, sub g en toestaan dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • d. sublid 15.2.2, sub h en toestaan dat de goothoogte van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • e. sublid 15.2.2, sub i en toestaan dat de dakhelling van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • f. sublid 15.2.3, sub a en toestaan dat, indien reeds 500 m2 of meer aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig is, een eenmalige vervangende bouw- of verbouw van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen boven de 500 m2 mag plaatsvinden, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. er is sprake van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;
  • 2. van het meerdere (oppervlakte bebouwing boven de 500 m2) mag maximaal 20% worden herbouwd;
 • g. sublid 15.2.4, sub a en toestaan dat er bij de vervanging van bijbehorende bouwwerken een grotere oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken wordt toegestaan (saneringsregeling), onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • h. sublid 15.2.4, sub b en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de woning mogen worden opgericht.
 • i. sublid 15.2.2, sub e, en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt gerealiseerd;
 • j. sublid 15.2.2, sub j, en toestaan dat wordt afgeweken van de bestaande nokrichting;
 • k. sublid 15.2.4, sub e, en toestaan dat de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken verhoogd wordt binnen 3 m afstand van de perceelsgrens.
15.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 15.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3, Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
15.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken als hoofdgebouw,
 • b. een caravanstalling als bedoeld in lid 15.1, sub c, zodanig dat de stalling niet in gebouwen plaatsvindt;
 • c. het aanleggen van paardenbakken.
15.6 Afwijken van de gebruiksregels
15.6.1 Bevoegdheid
 • a. artikel 15.1 en toestaan dat een deel van de bebouwing voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende regels gelden:
 • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
 • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie;
 • 3. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
 • 4. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit;
 • 5. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst.
 • b. artikel 15.2.2 onder b en toestaan dat het hoofdgebouw opgesplitst wordt in maximaal twee wooneenheden, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de totale bebouwingsmogelijkheden worden niet verruimd;
 • c. artikel 15.5 onder a en toestaan dat een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw, aangeduid met de aanduiding 'karakteristiek' ten behoeve van het behoud mogen worden gebruikt voor een woonfunctie met maximaal één wooneenheid;
 • d. artikel 15.5 onder b en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de afmeting maximaal 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak minimaal 50 m verwijderd is van woningen van derden;
15.6.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 15.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3, Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). van de planregels. Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
15.7 Wijzigingsbevoegdheid
15.7.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouder zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen:

 • a. voor de wijziging van de functie van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de volgende functies zijn toegestaan:
 • een grondgebonden agrarisch bedrijf zoals bedoeld in Artikel 3;
 • een stoeterij;

bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2;

 • maatschappelijke doeleinden;
 • opslag en/of stalling;
15.7.2 Afweging
 • a. De wijziging dient het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten.
 • b. In de afweging omtrent toepassing van de in 15.7.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheden worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3, Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

 

Artikel 16 Wonen - Vrijstaand

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen-Vrijstaand aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;
 • d. behoud van het bosgebied ter plaatse van de aanduiding 'bos';

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. toegangswegen in- en uitritten;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van gebouwen mag ten hoogste 250 m² bedragen, danwel de bestaande oppervlakte, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bebouwd wordt.
16.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is één vrijstaande woning toegestaan;
 • b. het aantal hoofdgebouwen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • d. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, danwel de bestaande afstand wanneer deze kleiner is;
 • e. de bouwhoogte van een woning mag maximaal 9 meter bedragen, danwel ten hoogste de bestaande bouwhoogte;
 • f. de goothoogte mag maximaal 3,5 meter bedragen, danwel ten hoogste de bestaande goothoogte;
 • g. de dakhelling mag niet minder dan 35 graden bedragen, danwel de bestaande dakhelling;
 • h. de bestaande nokrichting dient te worden gehandhaafd.
16.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen qua massa en hoogte ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw, wat onder andere betekent dat:
  • 1. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet groter is dan het hoofdgebouw;
  • 2. een enkel vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet groter dan 75 m2;
 • b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend ten minste 3 meter achter de voorgevel van de woning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
 • e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
16.2.4 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • b. overkappingen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 50 m2;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
16.3 Nadere eisen
16.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
16.4 Afwijken van de bouwregels
16.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 16.2.2, sub a en d en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de gevellijn wordt gerealiseerd;
 • b. sublid 16.2.2, sub e en toestaan dat de goothoogte van het hoofdgebouw verhoogd wordt, mits het hoofdgebouw in hoofdzaak het karakter behoudt van één bouwlaag met kap;
 • c. sublid 16.2.2, sub f en toestaan dat de dakhelling van het hoofdgebouw wordt verlaagd;
 • d. sublid 16.2.2, sub g en toestaan dat wordt afgeweken van de bestaande nokrichting;
 • e. sublid 16.2.3, sub a en toestaan dat de oppervlakte van een enkel vrijstaand bouwwerk maximaal 100 m2 mag bedragen;
 • f. sublid 16.2.3, sub b en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de woning mogen worden opgericht;
 • g. sublid 16.2.3,sub e en toestaan dat de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken verhoogd wordt binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens.
16.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 16.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
16.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bijbehorende bouwwerken;
 • b. het aanleggen van paardenbakken.
16.6 Afwijken van de gebruiksregels
16.6.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 16.1 en toestaan dat een deel van de bebouwing voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende regels gelden:
 • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
 • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie;
 • 3. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
 • 4. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit;
 • 5. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst.
 • b. artikel 16.5 onder b en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de afmeting maximaal 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak minimaal 50 m verwijderd is van woningen van derden.
16.6.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 16.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

Artikel 17 Wonen - Vrijstaand - Structuurbepalend

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Vrijstaand - Structuurbepalend' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. sport- en speelgelegenheden;
 • f. toegangswegen in- en uitritten;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van gebouwen mag maximaal 50% van het bestemmingsvlak bedragen, met een maximum van 250 m².
17.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 • b. als hoofdgebouw mag uitsluitend één vrijstaande woning worden gebouwd;
 • c. het aantal hoofdgebouwen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
 • d. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
 • e. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, danwel de bestaande afstand wanneer deze kleiner is;
 • g. de bestaande bouwhoogte van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • h. de bestaande goothoogte van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • i. de bestaande dakhelling van een hoofdgebouw dient gehandhaafd te blijven;
 • j. de bestaande nokrichting van het hoofdgebouw dient te worden gehandhaafd;
17.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
 • b. de verschijningsvorm van bijbehorende bouwwerken, bestaande uit de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', dient te worden gehandhaafd;
 • c. per woning mag maximaal 75 m² vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gerealiseerd, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bebouwd wordt;
 • d. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van het hoofdgebouw te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • f. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen.
17.2.4 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • b. overkappingen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 50 m2;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
17.3 Nadere eisen
17.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
17.4 Afwijken van de bouwregels
17.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. sublid 17.2.2, sub a en toestaan dat het hoofdgebouw wordt vergroot, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • b. sublid 17.2.2, sub a en d en toestaan dat het hoofdgebouw van locatie wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • c. sublid 17.2.2, sub g en toestaan dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • d. sublid 17.2.2, sub h en toestaan dat de goothoogte van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • e. sublid 17.2.2, sub i en toestaan dat de dakhelling van het hoofdgebouw wijzigt, onder voorwaarde dat er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • f. sublid 17.2.3, sub c en toestaan dat de totale gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw 100 m2 mag bedragen mits de perceelgrootte 1000 m2 is of meer;
 • g. sublid 17.2.3, sub d en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de voorgevel van de woning mogen worden opgericht.
 • h. sublid 17.2.2, sub d, en toestaan dat de voorgevel van het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt gerealiseerd;
 • i. sublid 17.2.2 , sub j, en toestaan dat wordt afgeweken van de bestaande nokrichting;
 • j. sublid 17.2.3, sub e, en toestaan dat de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken verhoogd wordt binnen 3 m afstand van de perceelsgrens.
17.4.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 17.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
17.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bijbehorende bouwwerken;
 • b. het aanleggen van paardenbakken.
17.6 Afwijken van de gebruiksregels
17.6.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 17.1 en toestaan dat een deel van de bebouwing voor Bed and Breakfast wordt gebruikt, waarbij de volgende regels gelden:
 • 1. de activiteit is uitvoerbaar binnen de bestaande bebouwing;
 • 2. de activiteit is ruimtelijk ondergeschikt ten opzichte van de woonfunctie;
 • 3. er mag geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreden, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
 • 4. er worden maximaal 2 kamers gebruikt ten behoeve van de activiteit;
 • 5. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst.
 • b. artikel 17.5 onder b en toestaan dat gronden gebruikt worden ten behoeve van een paardenbak, mits:
  • 1. de afmeting maximaal 20 x 40 m bedraagt;
  • 2. de paardenbak minimaal 50 m verwijderd is van woningen van derden;
17.6.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in artikel 17.6.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast;
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking dient in ieder geval rekening worden gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief) en Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend;
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

Artikel 18 Leiding - NAM

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - NAM' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. de aanleg, het gebruiken en in stand houden van een onder- of bovengronds transportleidingenstelsel van buizen en/of kabels bestemd voor de transport van vloeistoffen en/of gas, stoom, elektriciteit, signaal of anderszins ten behoeve van de oliewinning;
 • b. verhardingen;

met bijbehorende:

 • c. gebouwen en andere bouwwerken.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen en andere bouwwerken

Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. in geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel voor de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn;
 • b. op of in deze gronden worden geen gebouwen gebouwd;
 • c. andere bouwwerken worden alleen ten dienste van de bestemming gebouwd;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 m.
18.3 Wijzigingsbevoegdheid
18.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan het plan wijzigen:

 • a. voor de vergroting, verkleining of verwijdering van de dubbelbestemming 'Leiding - NAM', waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
  • 2. de uitbreiding is passend binnen de landschappelijke structuur;
  • 3. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
  • 4. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
18.3.2 Afwegingen
 • a. De wijziging tast het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan.
 • b. In de afweging omtrent toepassing van de in sublid 18.3.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheden worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 en Bijlage 4 en Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap. Deze bijlage wordt betrokken bij de onder sub b genoemde afweging voor wat betreft de aspecten stedenbouw, landschap en cultuurhistorie;
 • d. Voor zover voor meerdere activiteiten een wijziging benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken;
 • e. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.

Artikel 19 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud, herstel en versterking van de beschermde dorpsgezichten (Oud-Schoonebeek, Westerse Bos en Oud-Schoonebeek Oosterse bos) als verwoord in respectievelijk de aanwijzingen dorpsgezichten d.d. 1 mei 1969 (Westerse Bos) als opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels en 5 mei 1969 (oosterse Bos) als opgenomen in Bijlage 2 bij deze regels en het document 'Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in' (d.d. februari 2018) als opgenomen in Bijlage 3 die met name worden gekenmerkt door:

 • een combinatie van structuur- en beeldbepalende bebouwing met een losse bebouwingsstructuur waarbij zowel de nokrichtingen als de positie ten opzicht van elkaar en de weg varieert;
 • de open ruimten tussen de gebouwen onderling en de hoofdweg en groepjes gebouwen;
 • de karakteristieke opstrekkende strokenverkaveling richting Europaweg/Schoonbeekerdiep en het voormalige veen in het noorden;
 • onverharde paden evenwijdig aan de strokenverkaveling;
 • opgaand geboomte langs stroken percelen en/of onverharde paden;
 • open ruimtes en zichtlijnen tussen Westerse Bos en de Europaweg en Westerse Bos richting het noorden;
 • open ruimtes en zichtlijnen tussen Middendorp en de Europaweg en Middendorp richting het noorden;
 • open ruimtes en zichtlijnen tussen Oosterse Bos en de Europaweg en Oosterse Bos richting het noorden;
 • waardevol reliëf rond en in de nederzetting;
 • besloten kleinschalig karakter door veel opgaand geboomte, bosjes en perceelsrandbegroeiing;
 • karakteristieke beplanting in het buurtschap en evenwijdig aan de strokenverkaveling;
 • bestaande breedte en de klinkerverharding van de hoofdweg die beide beeldbepalend zijn;
 • bomen langs de hoofdweg die mede het besloten beeld bepalen;

alsmede voor:

 • a. monumentale bomen, ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Rijksmonumenten

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' geldt voor de als rijksmonument aangewezen gebouwen dat de karakteristieke hoofdvorm, bestaande uit goot- en bouwhoogten, de kapvorm, nokrichting, gevelindeling en oppervlakte van gebouwen en van andere bouwwerken, moet worden gehandhaafd alsmede de bestaande ligging.

19.2.2 Carports en overkappingen

In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' dat carports en overkappingen niet zijn toegestaan.

19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 19.2 en toestaan dat de goot- of bouwhoogte, kapvorm, nokrichting, de gevelindeling, oppervlakte, of andere karakteristiek en/of de ligging van de bouwwerken wordt gewijzigd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke verschijningsvorm van het bouwwerk, waarbij de verbouwingen of nieuwbouw in ieder geval moeten passen bij de architectuur en vormgeving van het bestaande bouwwerk en er rekening wordt gehouden met ligging en context van het bestaande bouwwerk.
19.3.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 19.3.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet worden aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
19.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a. het verharden en asfalteren en verbreden van de bestaande onverharde paden en klinkerpaden.
19.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het rooien en/of kappen van singel- of laanbeplanting;
  • 2. het rooien en/of kappen van bomen die zijn voorzien van de aanduiding 'monumentale boom';
  • 3. het graven en dempen van sloten en andere watergangen, het vergroten en/of het verkleinen van het doorstromingsprofiel en het aanbrengen en verwijderen van dammen en stuwen;
  • 4. het verleggen of het nieuw aanleggen van vormen van ontsluitingen.
 • b. Indien de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding, wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voorgelegd aan het betreffende waterschap met het verzoek de aanvraag te voorzien van een deskundigenadvies.
 • c. De onder sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor:
  • 1. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die normaal onderhoud en beheer betreffen;
  • 2. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.
 • d. De onder sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de waarden als genoemd in lid 19.1.
 • e. De onder sub a, onder 2°, genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishoudkundige waarden.
 • f. De onder sub a, onder 3°, bedoelde vergunning doet geen afbreuk aan het bebouwingsbeeld. Met het oog hierop wordt voor iedere aanvraag een inrichtingsplan opgesteld met een voorstel tot aanleg van verharding of verandering van het profiel van ontsluitingen/inritten ter versterking van het landschappelijk karakter.

Artikel 20 Waarde - Ruimtelijke kwaliteit

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ruimtelijke kwaliteit' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud, herstel en versterking van het karakteristieke dorpsgezicht (Middendorp) als verwoord in het document Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief (d.d februari 2018) als opgenomen in Bijlage 3 en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap) die met name wordt gekenmerkt door:

 • een combinatie van structuur- en beeldbepalende bebouwing met een losse bebouwingsstructuur waarbij zowel de nokrichtingen als de positie ten opzicht van elkaar en de weg varieert;
 • de open ruimten tussen de gebouwen onderling en de hoofdweg en groepjes gebouwen;
 • de karakteristieke opstrekkende strokenverkaveling richting Europaweg/Schoonbeekerdiep en het voormalige veen in het noorden;
 • onverharde paden evenwijdig aan de strokenverkaveling;
 • opgaand geboomte langs stroken percelen en/of onverharde paden;
 • open ruimtes en zichtlijnen tussen Westerse Bos en de Europaweg en Westerse Bos richting het noorden;
 • open ruimtes en zichtlijnen tussen Middendorp en de Europaweg en Middendorp richting het noorden;
 • open ruimtes en zichtlijnen tussen Oosterse Bos en de Europaweg en Oosterse Bos richting het noorden;
 • waardevol reliëf rond en in de nederzetting;
 • besloten kleinschalig karakter door veel opgaand geboomte, bosjes en perceelsrandbegroeiing;
 • karakteristieke beplanting in het buurtschap en evenwijdig aan de strokenverkaveling;
 • bestaande breedte en de klinkerverharding van de hoofdweg die beide beeldbepalend zijn;
 • bomen langs de hoofdweg die mede het besloten beeld bepalen;

alsmede voor:

 • a. monumentale bomen, ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Rijksmonumenten

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' geldt voor het bouwen van hoofdgebouwen en in Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap) bij deze regels genoemde andere bouwwerken, dat de karakteristieke hoofdvorm, bestaande uit goot- en bouwhoogten, de kapvorm, nokrichting, gevelindeling en oppervlakte van gebouwen en van andere bouwwerken, moet worden gehandhaafd alsmede de bestaande ligging.

20.2.2 Carports en overkappingen

In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Ruimtelijke kwaliteit' dat carports en overkappingen niet zijn toegestaan.

20.3 Afwijken van de bouwregels
20.3.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 20.2 en toestaan dat de goot- of bouwhoogte, kapvorm, nokrichting, de gevelindeling, oppervlakte, of andere karakteristiek en/of de ligging van de bouwwerken wordt gewijzigd, mits: geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke verschijningsvorm van het bouwwerk, waarbij de verbouwingen of nieuwbouw in ieder geval moeten passen bij de architectuur en vormgeving van het bestaande bouwwerk en er rekening wordt gehouden met ligging en context van het bestaande bouwwerk.
20.3.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in sublid 20.3.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet worden aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
20.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a. het verharden en asfalteren en verbreden van de bestaande onverharde paden en klinkerpaden.
20.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het rooien en/of kappen van singel- of laanbeplanting;
  • 2. het rooien en/of kappen van bomen die zijn voorzien van de aanduiding 'monumentale boom';
  • 3. het graven en dempen van sloten en andere watergangen, het vergroten en/of het verkleinen van het doorstromingsprofiel en het aanbrengen en verwijderen van dammen en stuwen;
  • 4. het verleggen of het nieuw aanleggen van vormen van ontsluitingen.
 • b. Indien de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding, wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voorgelegd aan het betreffende waterschap met het verzoek de aanvraag te voorzien van een deskundigenadvies.
 • c. De onder sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor:
  • 1. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die normaal onderhoud en beheer betreffen;
  • 2. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.
 • d. De onder sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de waarden als genoemd in lid 20.1.
 • e. De onder sub a, onder 2°, genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishoudkundige waarden.
 • f. De onder sub a, onder 3°, bedoelde vergunning doet geen afbreuk aan het bebouwingsbeeld. Met het oog hierop wordt voor iedere aanvraag een inrichtingsplan opgesteld met een voorstel tot aanleg van verharding of verandering van het profiel van ontsluitingen/inritten ter versterking van het landschappelijk karakter.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 21 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 22 Algemene bouwregels

22.1 Ondergeschikte bouwonderdelen
 • a. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouwgrens dan wel de maximale bouwhoogte niet meer dan niet meer dan 1 m wordt overschreden;
 • b. Vlaggenmasten en antennemasten, voor zover deze direct ten dienste staan van - en deel uitmaken van een gebouw, mogen de toegestane bouwhoogte met niet meer dan 1,5 m overschrijden;
 • c. Dakopbouwen, noodtrappen, luchtbehandeling- en liftinstallaties zijn niet hoger dan 1,5 m ten opzichte van de bouwhoogte van een gebouw, en beslaan geen groter oppervlakte dan 15% van de vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst.

Artikel 23 Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met enige bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bebouwing binnen het (agrarisch) bouwperceel voor het houden van vee, met inbegrip van paarden, indien dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande situatie (zie bestaande situatie) vanaf het betreffende agrarisch bouwperceel op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;
 • b. het gebruik van gronden en bebouwing buiten het (agrarisch) bouwperceel voor het opslaan van mest indien dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande situatie (zie bestaande situatie (stikstofdepositie):) vanaf het betreffende agrarisch bouwperceel op de vanaf het betreffende agrarisch perceel op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden.

Artikel 24 Algemene afwijkingsregels

24.1 Bevoegdheid

Indien niet op grond van een andere regels in deze regels kan worden afgeweken, kan het college van burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • c. het afwijken van de voorgeschreven maten, oppervlaktes, afmetingen, afstanden en percentages met niet meer dan 10%;
 • d. het oprichten van niet voor bewoning bestemde bouwwerken ten behoeve van het openbaar net aangesloten nutsvoorzieningen, telecommunicatieverkeer openbaar vervoer of het wegverkeer, kunstwerken van artistieke aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte van gebouwen niet meer dan 3 m bedraagt;
  • 2. de oppervlakte van gebouwen niet meer dan 50 m2 bedraagt;
  • 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer dan 10 m bedraagt;
 • e. het oprichten van veiligheidsfakkels ten behoeve van de gaswinning met een bouwhoogte van niet meer 30 m en hekwerken met een bouwhoogte van niet meer dan 2 m;
 • f. het toestaan van geringe afwijkingen, die in het belang van zijn een ruimtelijke of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of die noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking in de situering niet meer dan 3 m bedraagt;
 • g. het toestaan van het oprichten van niet meer dan 30 m2 extra gebouwen voor noodzakelijke voorzieningen in het licht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitsluitend op grond van- en vertoon van een medische indicatie;
 • h. het toestaan van in geringe mate, doch niet meer dan 5 m afwijken van een bestemmingsgrens, van het profiel van een straat of de vorm van een plein, alsmede van de vorm van bebouwde oppervlakken (bouwpercelen), voor zover zulks noodzakelijk en/of wenselijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen;
 • i. het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 • j. het binnen de bestemming in geringe mate verschuiven, doch niet meer dan 2 m van het bouwvlak;
 • k. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te vergroten en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt verhoogd tot niet meer dan 10 m;
 • l. het oprichten van andere bouwwerken met uitzondering van windturbines/-molens, met een bouwhoogte van niet meer dan 25 m met dien verstande dat als het gaat om antennes naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders de noodzaak daartoe voldoende is aangetoond;
 • m. het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens door:
  • 1. erkers, balkons, luifels en bordessen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken tot niet meer dan 1 m, over de gehele breedte van de voorgevel;
  • 2. ingangspartijen tot niet meer dan 2 m, mits de bebouwde oppervlakte niet meer dan 6 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt;
 • n. de uitoefening van een aan-huis-gebonden kleinschalige beroeps- of bedrijfsactiviteiten toe te staan in een deel van de woning, waarbij de volgende regels gelden:
  • 1. de verblijfsruimten moeten blijven voldoen aan het Bouwbesluit 2012;
  • 2. de woonfunctie moet in overwegende mate gehandhaafd blijven en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden worden niet onevenredig aangetast;
  • 3. de woonfunctie moet in ruimtelijke zin en visuele zin primair blijven;
  • 4. de beroeps- of bedrijfsactiviteit wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;
  • 5. niet meer dan 40% van het te bebouwen vloeroppervlak wordt gebruikt voor huisverbonden activiteiten met een bovengrens van 50 m2;
  • 6. detailhandel vindt niet plaats behoudens een beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis verbonden beroep/en bedrijf;
  • 7. er worden geen reclameborden groter dan 0,5 m2 bij of aan de woning geplaatst;
  • 8. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt, parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.
24.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in lid 24.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

Artikel 25 Algemene wijzigingsregels

25.1 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan het plan wijzigen:

 • a. en de bestemmingsgrenzen tot niet meer dan 5 m verschuiven waarbij de grond wordt bestemd voor dezelfde functies als waarvoor de grond is bestemd waaraan deze wordt toegevoegd;
 • b. en de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken verruimen tot niet meer dan 5% van het bouwvlak waarbij de verruiming uitsluitend plaatsvindt binnen de bestemming waarop het bouwvlak betrekking heeft;
 • c. en de binnen het plangebied geprojecteerde aansluitpunten van wegen verschuiven waarbij de verschuiving niet meer bedraagt dan 5 m en de grond wordt bestemd voor dezelfde functies als waarvoor de grond is bestemd waaraan deze wordt toegevoegd.
25.2 Afweging
 • a. De toepassing van de in lid 25.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen functies en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast.
 • b. In de afweging omtrent verlening van afwijking wordt in ieder geval rekening gehouden met belangen uit agrarisch-, ruimtelijk-, landschappelijk-, cultuurhistorisch, verkeerstechnisch-, milieuhygiënisch, archeologisch- en ecologisch oogpunt, het functioneren van het watersysteem, de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, mogelijke onevenredige aantasting van de leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
 • c. De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in Bijlage 3 (Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos - Het landschap en de buurtschappen in historische perspectief), Bijlage 4 (Waardering ruimtelijke structuur Westerse Bos, Middendorp en Oosterse Bos) en en Bijlage 5 (Cultuurhistorische waardering bebouwing en omliggend landschap). Deze bijlagen worden betrokken bij de onder sub b genoemde afweging wat betreft de aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie.
 • d. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de afwijking niet verleend.
 • e. Voor zover voor meerdere activiteiten een afwijking benodigd is en deze in één plan zijn ondergebracht, worden deze in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

Artikel 26 Overige regels

26.1 Van toepassingverklaring

Dit bestemmingsplan 'Emmen, Schoonebeek, oude nederzettingen' is een aanvulling op de bestemmingsplannen die gelden in binnen de verbeelding opgenomen gebieden. Het bepaalde in deze bestemmingsplannen blijft van toepassing, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van regels, de regels van dit bestemmingsplan voorgaan op de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. De bestemmingsplannen die gelden in binnen de verbeelding opgenomen gebieden zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Naam plan   Identificatienummer   Vastgesteld op  
Parapluplan Parkeernormen gemeente Emmen   NL.IMRO.0114.2017025-P701   26 april 2018  
Emmen, Archeologie (facetbestemmingsplan)   NL.IMRO.0114.2020032-B501   26 augustus 2021 (ontwerp)  

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 27 Overgangsrecht

27.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met niet meer dan 10%.
 • c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
27.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
27.3 Uitzondering overgangsrecht gebruik

Het bepaalde in lid 27.2 geldt niet voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna Afwegingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van een bestemmingsplan bestaand gebruik.

27.4 Hardheidsclausule

Indien toepassing van het overeenkomstig lid 27.2 in het plan opgenomen overgangsrecht gebruik zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan de gemeenteraad met het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan strijdige situatie, in het plan persoonsgebonden overgangsrecht opnemen.

Artikel 28 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Emmen, Schoonebeek, oude nederzettingen.