direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Omgevingsvergunning Klazienaveen, Kloostermanswijk WZ tussen 82 en 84
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011034-0002

5.4 Archeologie

Op de IKAW (archeologische waardenkaart) is het plangebied aangemerkt als een gebied met een middelhoge trefkans. Op dit moment dient de ontwikkeling getoetst te worden aan het provinciale beleid. Deze stelt dat bij een middelhoge trefkans en een perceelsomvang van meer dan 500m2. Echter, gezien de beperkte omvang van de bouw (< 500 m2) en de ligging op meer dan 50 m van een AMK gebied hoeft er geen archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden.

5.5 Flora en fauna

Er is in 2008 voor de locatie een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd door ingenieursbedrijf Aveco de Bondt, zie Bijlage 4 Quickscan flora en fauna, 18 april 2011. Het onderzoek concludeert dat er in de Flora- en faunawet beschermde soorten voorkomen op de locatie. De voorgenomen nieuwbouw kan daardoor nadelige gevolgen hebben voor in de Flora- en faunawet beschermde soorten. De Natuurbeschermingswet is niet van toepassing, omdat er geen significant nadelige effecten op speciale beschermingszones te verwachten zijn. Ten aanzien van de bescherming van vogels stelt het onderzoek dat werkzaamheden als snoeien en verwijderen van begroeiingen buitn het broedseizoen moeten worden uitgeveord. Omdat er gfeen sprake is van vaste rust- en verblijfplaatsen, kunnen de werkzaamheden buiten het breodseizoen zonder ontheffing worden uitgevoerd..

De Overige aangetroffen soorten zijn niet bedreigt of beschermd, stelt het onderzoeksrapport. Maatregelen of de aanvraag van een ontheffing kunnen daarom achterwege blijven.

5.6 Luchtkwaliteit

Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 6 Maatschappelijke betrokkenheid

De ontwikkeling past binnen het beleidskader als geformuleerd in de notitie Bouwen in de linten (zie ook paragraaf 2.2), waarmee het maatschappelijk draagvlak voldoende is geborgd.

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

De planonwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de aanvrager van de omgevingsvergunning. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.

Bijlagen

Bijlage 1 Bodemonderzoeken 18-03-2011 en 20-04-2011

Bijlage 2 Watertoets waterschap Velt en Vecht, 18 maart 2011

Bijlage 3 Quickscan flora en fauna, 18 april 2011

Besluit ontwerp omgevingsvergunning